0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 9. listopadu 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 9. listopadu 2016 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

  • Návrh Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Fotil Walter Binder: Jindřichův Hradec ilustrační
Ilustrační foto. Autor: Walter Binder

Rada města po projednání souhlasila s vydáním Obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 500,- Kč. Tuto vyhlášku musí projednat ještě zastupitelstvo města. Důvodem vypracování nové vyhlášky je změna výše skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2015 oproti roku 2014. Dle přehledu dodaného odborem správy majetku města byl proveden výpočet skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za roku 2015, který je východiskem pro stanovení výše poplatku pro rok 2017.

  • Rekonstrukce Hvězdárny prof. Františka Nušla – pořízení dalekohledu

V současné době se dokončuje projektová příprava rekonstrukce objektu Hvězdárny prof. Františka Nušla. Podstatou akce je přístavba přednáškového sálu a zvětšení kopule tak, aby se pozorování mohlo zároveň zúčastnit více návštěvníků a nebylo nutné dělení na malé skupiny. Stávající půdorys kopule je vepsán do čtvercového půdorysu nižšího podlaží, nově navržená kopule bude nad tímto půdorysem opsána, takže dojde ke zvětšení jejího průměru ze 4 m na 6,4 m. Hvězdárna má v současné době k dispozici zrcadlový dalekohled (reflektor) o průměru zrcadla 25 cm, jeho stáří je 55 let (byl pořízen při výstavbě hvězdárny v roce 1961). Je dobře udržován a opravován, ale jeho parametry umožňují pouze omezený rozsah pozorování. Rada města schválila zahrnutí pořízení nové pozorovací techniky do projektu rekonstrukce Hvězdárny prof. Františka Nušla s možným využitím dotace z IROP.

  • Aktualizace Programu regenerace Městské památkové rezervace J. Hradec 2008 – 2017

Program byl naposled aktualizován v březnu 2015. Nyní pracovní skupina pro Program regenerace navrhla na své schůzi 24. října další malou aktualizaci, která spočívá v zařazení dvou domů do tabulky IV. Ostatní akce obnovy. Rada města po projednání souhlasila s předloženou Aktualizací Programu regenerace Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec 2008- 2017, která spočívá v zařazení domů čp. 66/I a 68/I a požaduje předložit materiál zastupitelstvu města k rozhodnutí.

  • Nákup interaktivní tabule s příslušenstvím pro Základní školu Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746

Předmětem zakázky je nákup interaktivní tabule s příslušenstvím, tj. s pružinovým pojezdem, diaprojektorem s ultra krátkým ohniskem a reproduktorovou soustavou. Zakázka obsahuje veškeré montážní práce včetně uvedení celé soustavy do uživatelského režimu a zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubého úklidu pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2016. Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na nákup interaktivní tabule s příslušenstvím pro ZŠ J. Hradec II, Jarošovská 746 včetně komisí na otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky.

  • Návrh na poskytnutí finanční dotace z 3. výzvy Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu

Ve 3. výzvě Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu bylo vypsáno pouze opatření č. 1 – Příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů. Celková alokace 3. výzvy opatření č. 1 představuje částku 1 mil. Kč. Preferovaným sportovním klubem pro rok 2016 je Basketbalový klub Jindřichův Hradec  (viz schválená pravidla Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu pro rok 2016).

Rada města po projednání vzala na vědomí protokol hodnocení Grantové komise rady města 3. výzvy Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu – opatření č. 1. Dále rada souhlasila s poskytnutím finanční dotace z odboru školství z 3. výzvy Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2016 – opatření č. 1 ve výši 1 mil. Kč Basketbalovému klubu Jindřichův Hradec a s uzavřením příslušné veřejnoprávní smlouvy dle schváleného vzoru, toto musí ještě rozhodnout zastupitelstvo města.

  • Kalkulace cen pro vodné a stočné pro rok 2017 – ČEVAK, a.s.

Rada města po projednání schválila cenu vodného a stočného pro rok 2017 dle předložené kalkulace:
– vodné 34,29 Kč/m3 bez DPH
– stočné 28,07 Kč/m3 bez DPH
Úhrada vodného a stočného bude ve dvousložkové formě.

Rada požaduje předložit materiál zastupitelstvu města na vědomí.

  • Svatomartinské hodování

Rada města po projednání schválila spolupráci města Jindřichův Hradec a spolku Civis novus, Jindřichův Hradec na zajištění akce Svatomartinské hodování dne 11. listopadu 2016 a dále schvaluje spolku Civis novus zvláštní užívání náměstí Míru z důvodu umístění stánků, stolků a dalšího doprovodného kulturního programu. Akce je zaměřena na zapojení veřejnosti do společenského a kulturního dění ve městě, na aktivizaci místních podnikatelů, na podporu cestovního ruchu a obnovení tradic. Termín konání akce je 11. 11. 2016 a celý program se odehraje na náměstí Míru. Od 11 do 23 hodin zde budou místní restaurace a obchodníci prezentovat svou nabídku svatomartinských vín a svatomartinských menu. V jedenáct hodin a 11 minut místní vikář požehná mladým vínům a všem návštěvníkům. Na odpolední hodiny je připraven doprovodný hudební program – dětský pěvecký sbor, vystoupení hudební školy a v podvečer celý program zakončí cimbálová muzika Notečka. V 18 hodin přijede na náměstí „svatý Martin“ na bílém koni.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L