7.2 C
Jindřichův Hradec
2.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní na apríla?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 1. dubna 2015 sešli na své schůzi v kompletním sedmičlenném počtu.

 • Jihočeský festival Concertino Praga

Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníJihočeský festival Concertino Praga, který pořádá Český rozhlas ve spolupráci s městem Jindřichův Hradec, se uskuteční v termínu 22. června až 26. června 2015 a v Jindřichově Hradci se bude konat již po sedmačtyřicáté. Finanční podpora festivalu je schválena v rozpočtu města na rok 2015 ve výši 200 000,- Kč. Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města panem Stanislavem Mrvkou nad touto významnou akcí.

 • Zástupce města Jindřichův Hradec v orgánech Svazu města a obcí České republiky

Ve dne 21. a 22. května 2015 se uskuteční XIV. Sněm Svazu měst a obcí ČR. Sněm je nejvyšším orgánem Svazu, v jehož programu je mimo jiné schválení zpráv o činnosti a hospodaření Svazu, vymezení priority Svazu na následující roky, které určí směr další práce Svazu, změna stanov a volba nové Rady Svazu. Vzhledem k tomu, že zákon o obcích s výjimkou obchodních společností výslovně nesvěřuje žádnému orgánu města zastupování města v právnických osobách, rozhodnutí o tom, kdo bude město ve Svazu zastupovat, tak náleží radě města. Rada města svěřila starostovi města pravomoc rozhodovat o zástupcích města Jindřichův Hradec v orgánech Svazu měst a obcí České republiky.

 • Poskytnutí mimořádné dotace na reprezentaci města

Ve dnech 15. až 21. května 2015 budou žáci jindřichohradeckého gymnázia v rámci reprezentace města účinkovat na mezinárodním divadelním festivalu mladých na Sicílii ve městě Palazzolo. Divadelní soubor byl vybrán z celé České republiky a zúčastní se tohoto festivalu již počtvrté. Festivalu se zúčastní 17 žáků a dva učitelé jako doprovod. Rada města v této souvislosti schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši pět tisíc korun na částečnou úhradu nákladů spojených s účinkováním žáků dramatické výchovy na Sicílii.

 • Parním vlakem za velikonočním pokladem

Jindřichohradecké místní dráhy pořádají akci s názvem „Parním vlakem za velikonočním pokladem“ s doprovodným programem. Parní vlak bude vypravený 4. dubna 2015 na trati Jindřichův Hradec – Nová Bystřice v 10.45 hodin a zpět v 14:10 hodin. Radní města schválili poskytnutí mimořádné dotace ve výši 2 000,- Kč na částečné krytí nákladů této akce.

 • Užití znaku města na dresech

Sportovní klub Sdružení orientačních sportů Jindřichův Hradec připravuje novou jednotnou sadu sportovních dresů pro členy sdružení, které budou v barvách města. Rada města po projednání schválila užití znaku města na sportovních dresech členů Sdružení orientačních sportů Jindřichův Hradec. Znak bude umístěný samostatně na pravém rameni.

Zadání veřejných zakázek

 • Rekonstrukce rozvodů vody ve 4. mateřské škole

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace a stavební úpravy technického zázemí pavilonu L3 4. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Röschova 1120 firmě Jindřichohradecká stavební Jindřichův Hradec za cenu 905 685,- Kč včetně DPH se lhůtou realizace 30 dnů. V rámci této zakázky bude kompletně zrekonstruované technické zázemí pavilonu L3. Zakázka bude obsahovat výměnu vodovodních a kanalizačních rozvodů včetně opravy vnitřních okapových svodů v celém pavilonu, úpravu hygienického zázemí dětí i personálu a opravu kuchyňky. Budou vyměněné dlažby a obklady a opravený povrch zdiva v dotčených místnostech. Součástí zakázky bude i provedení maleb a nátěrů, likvidace vzniklých odpadů a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnutá v rozpočtu města na rok 2015.

 • Oprava vnitřní vodoinstalace na 3. základní škole

Jindřichohradečtí radní schválili zadání veřejné zakázky na opravu vnitřní vodoinstalace a výměnu dlažby v atriu pavilonu prvního stupně 3. základní školy firmě STAVISERVIS Jindřichův Hradec za cenu 534 463,- Kč včetně DPH se lhůtou realizace 31 dnů. Zakázka bude zahrnovat kompletní výměnu vodovodních rozvodů v pavilonu 1. stupně. Součástí zakázky bude i výměna výtokových armatur v jednotlivých místnostech, oprava obkladů u umyvadlových koutů, výměna zařizovacích předmětů (umyvadla a průtokové ohřívače). Výměna dlažby v atriu učebnového pavilonu bude zahrnovat demontáž a výměnu stávající podlahy (slinutá dlažba) včetně izolace a položení nové vrstvy betonové mazaniny.  Stávající rozvody vody jsou z doby výstavby školy v pozinkovaném provedení, jsou zarostlé a tím jsou omezeny tlakové poměry a průtok. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnutá v rozpočtu města na rok 2015.

Návrhy zadání veřejných zakázek

 • Chodník Dolní Skrýchov

Předmětem zakázky je výstavba nového chodníku v místní části Dolní Skrýchov v úseku od železničního přejezdu přes most přes Nežárku do pravobřežní lokality místní části. Chodník bude umístěný na krajnici stávající komunikace, povrch živičný, součástí zakázky je i nové veřejné osvětlení a odvodňovací prvky. Předpokládaný termín realizace je srpen až listopad 2015.

 • Rekonstrukce ulice U Trati

Předmětem je celková rekonstrukce ulice U Trati. Budou vyměněné vodovody a kanalizace včetně přípojek, veřejného osvětlení, bude provedená kompletní nová konstrukce vozovky a chodníku s živičným povrchem. Budou nutné i úpravy ostatních podzemních vedení. Předpokládaný termín realizace je srpen až listopad 2015.

 • Modernizace ozvučení sportovní haly II. etapa

Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému ozvučení sportovní haly spočívající v úpravě stávajících rozvodů, dodávce deseti kusů nových reproduktorů, přemístění čtrnácti kusů stávajících reproduktorů, dodávce a osazení nových zesilovačů  a seřízení systému. Plánovaný termín realizace je červen 2015.

 • Instalace umělého venkovního povrchu na hokejbalové hřiště

Předmětem zadání veřejné zakázky je instalace umělého venkovního kazetového polypropylenového povrchu na stávající asfaltobetonový povrch hokejbalového hřiště. Tento povrch je na hranici své životnosti a již nevyhovuje platným řádům Českomoravského svazu hokejbalu týkajících se pořádání soutěžních zápasů v celorepublikových hokejbalových soutěžích. Na instalaci umělého povrchu byla podaná žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 600 tisíc korun z grantového programu Jihočeského kraje z 1. výzvy pro rok 2015, prioritní osy Kvalitní infrastruktura, služby, prostředí a spolupráce pro posilování územní soudržnosti z opatření č. 1. Rekonstrukce a opravy sportovišť. O poskytnutí finančních prostředků z uvedeného grantového programu nebylo zatím rozhodnuto. Finanční prostředky na instalaci umělého povrchu jsou rovněž zahrnuté ve schváleném rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015. Povrch bude vyměněný během června 2015.

 • Vybavení dvou učeben druhého stupně 1. základní školy

V rámci zakázky bude obměněný stávající nevyhovující a dosluhující nábytek ve dvou třídách druhého stupně v  Základní škole Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Bude nakoupeno 26 ks žákovských stolů velikosti 6 v pevném provedení, 4 ks žákovských stolů velikosti 6 v pevném provedení, 56 ks židlí velikosti 6 v pevném provedení, sedáky s prohlubní a s předním ohybem, ocelovou konstrukcí z plochooválu 38 x 20 x1,5 mm opatřenou vypalovacím práškovým nátěrem v barvě RAL. Součástí dodávky bude i doprava a rozmístění nábytku v jednotlivých třídách, dále likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnutá v rozpočtu města na rok 2015.

 • Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště 4. základní školy

Stávající povrch bude po vyrovnání polyuretanovou stěrkou využitý jako podkladová plocha pro pokládku nového povrchu. Bude vytvořený odvodňovací žlab okolo hřiště včetně jeho napojení do kanalizace, plocha k odvodňovacímu žlabu bude zadlážděná zámkovou dlažbou včetně spodních konstrukcí. Jako nový povrch bude položený umělý trávník s multifunkčním využitím a  po celém obvodu plochy bude na ukončení travního koberce namontovaná nerezová L lišta. Dále budou vytvořené obrysy hřišť na tenis, volejbal a házenou. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnutá v rozpočtu města na rok 2015.

 • Oprava podezdívky a oplocení areálu 5. základní školy

Stávající podezdívka je rozpadlá s narušeným povrchem, pletivo v rámech je rozpletené a hrozí možnost zranění osob procházejících okolo plotu. Zakázka bude zahrnovat opravu betonové podezdívky (částečným odbouráním a úpravou povrchu mrazuvzdornou stěrkou), výměnu plotových polí za svařenec z jeklů. Celková délka opravované podezdívky je 93000 mm, šířka podezdívky je 300 mm, jednotlivá pole budou o rozměrech: š 2000 x v 1200 mm. Součástí zakázky je i likvidace odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnutá v rozpočtu města na rok 2015.

 • Oprava kanálových vpustí a chodníků v areálu 4. základní školy

Stávající povrch chodníků tvoří betonové dlaždice 300 x 300 mm, které jsou popraskané a stářím opotřebované, v povrchu jsou díry, které jsou nebezpečné pro žáky i zaměstnance školy. Oprava chodníků bude provedena na ploše 26 m x 2,8 m a bude zahrnovat odstranění stávajících betonových dlaždic, vytvoření podkladu ze štěrkové drti, zhutnění podkladové vrstvy, úpravu kanálové vpusti s mříží, opravu obrubníků v délce 52 m, pokládku živičného povrchu o síle minimálně 5 cm včetně zalití a zasypání spojů. Součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu, doplnění ornice a osetí trávy okolo obrubníků včetně hrubého úklidu staveniště. Kritériem hodnocení bude nabídková cena. Akce je zahrnutá v rozpočtu města na rok 2015.

 • Do práce na kole 2015

Rada města schválila zábor veřejného prostranství na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci v prostoru vedle fontány v termínu od 2. dubna 2015 do 31. května 2015 k umístění jízdního kola s reklamou za účelem propagace akce „Do práce na kole 2015“. V sobotu 25. dubna 2015 se od 14:00 hodin uskuteční Veselá jarní cyklovyjížďka pro všechny příznivce cyklistiky. Sraz je v Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného ulici 124/I.

Zdroj: Město J. Hradec

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L