-4 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

Reliéfní komorový kachel s andílkem (Sbírkové předměty s příběhem)

Zanedlouho tomu budou čtyři roky, kdy bylo Muzeum Jindřichohradecka pověřeno majitelem domu čp. 515 na Horním náměstí ve Slavonicích provedením předstihového záchranného archeologického výzkumu. Jeho rozsah byl původně plánován na dobu trvání jednoho měsíce. Díky řadě zajímavých a především neočekávaných nálezů prováděli zaměstnanci muzea sondáž v objektu až do konce července 2013, odborný dozor zde pokračuje i nadále.

Reliéfní komorový kachel s andílkem (Sbírkové předměty s příběhem)Postupně se podařilo prokázat, že objekt prošel během několika staletí řadou stavebních úprav. Původně se jednalo o dva klasické „úzké“ gotické kamenné domy na dvou samostatných parcelách. Objekty byly vystavěny v polovině 14. století, avšak nejpozději v polovině 15. století byl objekt přestavěn na spojených parcelách na honosný dům „průjezdový“. Další etapa stavebních úprav nastává v průběhu 16. století, kdy je dům moderně renesančně upraven, včetně vytvoření větších světlejších místností. K dalším přestavbám dochází v období baroka a posléze v druhé polovině 20. století. Jednotlivá období dokládají nálezy fragmentů keramiky, objevené během odkrytí celkem pěti archeologických sond.

Každé z výše popisovaných historických období bylo v domě čp. 515 zastoupeno poměrně početným souborem fragmentů užitkové kuchyňské a stolní keramiky, včetně keramiky technické, převážně kachlů. Řada z nich byla představena v Muzeu Jindřichohradecka v roce 2015 na výstavě „Umění mistrů kamnářů“. Z uvedeného objektu získalo muzeum v loňském roce do archeologických sbírek další zajímavý kachel, objevený dělníky Stavební huti Slavonice na jaře 2016 v zásypu podlah během přestavby jedné z původních renesančních částí domu.

Jedná se o komorový reliéfní kachel okrové barvy o rozměrech 24,5 x 22 cm, a výšc e 5 cm. Jeho především pravá strana má z technologického důvodu oštípaný okraj. Motiv patří do kategorie tzv. putti: zachycující malé děťátko, respektive amoretta. Jedná se o oblíbený dekorativní prvek v období pozdní renesance, baroka, rokoka a průběhu 19. století. Centrální motiv kachle představuje dětskou hlavu andílka s jasně patrnýma očima, vlasy a vydutými tvářemi. Pod hlavou jsou symbolicky vyobrazena křídla. Hlava je umístěna v kruhovém, drobnými motivy zdobeném medailonu tvořeném páskou. Po obvodu čelní reliéfní strany jsou větší rostlinné motivy lístků a květů.

Neméně zajímavý je i revers kachle. Vnitřní prostory výhřevné plochy nesou velice dobře patrné otisky textilie, hrnčíř vtlačoval hlínu do formy za použití hrubého plátna. Značnou sílu vmačkávání hlíny lze odhadnou podle hloubky dobře patrných otisků prstů, kterých lze napočítat nejméně třináct. Otisky jsou tak zřetelné, že na nich lze místy rozpoznat dokonce i daktyloskopické stopy drobných linií bříšek prstů, patřících pro nás bezejmennému hrnčíři z konce 16. či počátku 17. století. Na reversu kachle je patrný také novodobý zásah do hliněné hmoty, která byla částečně vlásečnicově naprasklá, a z tohoto důvodu zafixovaná pomocí tkaniny a sádry.

Tento komorový reliéfní kachel reprezentuje vrcholné období života v pozdně renesančních až raně barokních Slavonicích, města, které svou krásou patří k architektonickým klenotům jihu Čech. Během roku 2017 vám jej Muzeum Jindřichohradecka představí ve svém konferenčním sále na některé z tématických výstav.

Vladislav Burian – Muzeum Jindřichohradecka

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L