Aktuálně

Rozhodnutí hejtmana o nebezpečí požáru

†Hejtman Jihočeského kraje vyhlásil pro území celého kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na dobu od 12.00 hod. dne 26. 07. 2013 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku dlouhodobé absence dešťových srážek a denních teplot vystupujících nad 30 oC.
Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí platí tato omezení a opatření:

a)      zákaz rozdělávání ohňů v přírodním prostředí a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství,

b)      zákaz jízd parních lokomotiv,

c)       zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,

d)      zákaz pálení v lesích,

e)      vlastník nebo uživatel lesů v souvislých lesních porostech o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinen zabezpečit v období déletrvajícího sucha, nad rámec povinností stanovených v § 5 zákona o požární ochraně, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany, pokud tak neučiní Ministerstvo zemědělství podle zvláštního zákona.