-3.7 C
Jindřichův Hradec
8.02. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 27. ledna 2016?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 27. ledna 2016 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Jindřichův Hradec, zámek, hrad, Vajgar, ilustračníPodnájem nebytových prostor v areálu plaveckého bazénu

Rada města po projednání schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec podnájem nebytových prostor v areálu plaveckého bazénu třetí osobě – Pavel Sedlář, COQUI WORLD Praha. Společnost zde bude prodávat certifikované plavecké potřeby (plavky, obuv, plavecké pomůcky).

  • Návrh zadání veřejné zakázky – Regenerace parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

V loňském roce byla provedena na plochách všech jindřichohradeckých sídlišť a parků inventarizace zeleně, která měla za cíl vyhodnotit zdravotní stav stromů a navrhnout opatření nutná k zajištění maximální bezpečnosti.  Z výsledků inventarizace je zřejmé, že nejexponovanější plochou s nejvyšším počtem dřevin ve špatném zdravotním stavu, které vyžadují ošetření, je park pod Gymnáziem Vítězslava Nováka.

V parku roste celkem 287 stromů, přičemž 8 ks stromů je nutno pokácet a u 56 stromů provést ošetření bezpečnostně zdravotním řezem. Projekt bude zacílený také na podporu biodiverzity (různorodost vyskytujících se organizmů) s důrazem na druhy významné pro ochranu přírody. Proto se v rámci projektu bude realizovat:

1. Ošetření dřevin a zídka pro úkryt plazů

V parku bude ošetřeno  56 stromů. Konkrétně se jedná o ošetření 24 lip, 17 javorů, 7 buků, 3 dubů, 1 jírovce, 1 habru, 1 akátu, 1 jasanu a 1 smrku. Na předmětných stromech bude proveden tzv. bezpečnostní řez, při kterém budou odstraněny větve suché, mechanicky poškozené, nalomené či zlomené, větve volně visící v korunách a bezprostředně hrozící svým pádem na zem apod. Tak aby při ošetření dřevin nedošlo k úplnému odstranění mrtvého dřeva či dutin, významných pro živočichy, bude u vybraných dřevin proveden ořez metodou tzv. přírodě blízkého typu řezu. Zídka pro úkryt a zimování plazů  bude zbudována  v jihozápadně orientovaném svahu, bude ze skládaného kamene, prosypaného hrubším štěrkem.

2. Podpora květnatých trávníků

Téměř 8 m široký travnatý pás podél Nežárky a severní svah u Naxerovy lávky se bude kosit pouze 1x až 2x ročně, aby mohlo dojít k vykvetení zejména dvouděložných rostlin a tím získáme např. nektarodárné rostliny pro denní motýly a prostor pro další živočichy živící se rostlinami a jejich nektarem.

3. Dosadba živných rostlin pro významné druhy bezobratlých – vrby, kaliny, tavolník

4. Logger (broukoviště)

Uložení silných větví a částí kmenů, ve kterých mohou dokončit svůj vývoj dřevokazné organizmy a další organizmy je mohou osídlit

6. Údržba periodických tůní

Místa kde se v současné době zachycuje povrchová voda – údržbou (např. vyhrabáním stařiny kovovými hráběmi) udržovat otevřené drobné podmáčené plochy, které jsou podle srážkových poměrů zaplavovány vodou. Objeví se volná hladina využitelná pro obojživelníky (zelení skokani) a méně náročné druhy drobných vodních živočichů.

7. Informační tabule (5 ks) objasňující veřejnosti funkci jednotlivých navržených prvků, funkci loggeru, důvody proč jsou v parku torza dřevin, k čemu je kamenná zídka, tůně a občasně kosené plochy.

Na tuto akci bude zažádáno o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, kde je možné získání dotace až 80 % celkových nákladů.

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na provedení akce Regenerace parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.

  • Podání nabídky do veřejné zakázky Podpora azylových domů v Jihočeském kraji

Rada města schválila podání nabídky do veřejné zakázky „Podpora azylových domů v Jihočeském kraji“, části 3 této zakázky – Zajištění sociální služby azylové domy s místem plnění a poskytování služby na území obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec s předpokládanou hodnotou 3 622 080,- Kč. Předmětem zakázky je zajištění sociální služby Azylové domy – dle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a její dostupnosti na území Jihočeského kraje. Účelem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Vzhledem k tomu, že město Jindřichův Hradec je zřizovatelem sociální služby azylové domy v Domově pro matky s dětmi v Políkně, získané finanční prostředky z této veřejné zakázky by podpořily provoz tohoto zařízení  a poskytování sociální služby, jejíž základní činností je poskytnutí pomoci matkám s dětmi na přechodnou dobu – zpravidla 1 roku, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

  • Plán akcí konaných na letišti Jindřichův Hradec v roce 2016

Rada města po projednání schválila plán akcí konaných na letišti Jindřichův Hradec:
20. – 22. května 2016 akce Muzikumfest
2. – 3. července 2016 TUNING Souček
18. – 21. srpna 2016 otevřené mistrovství ČR v parašutizmu
za podmínky dodržení bezpečnostních, protipožárních a hygienických opatřeních stanovených platnými právními předpisy.

Nejnovější články

Tříkrálová sbírka na Jindřichohradecku byla rekordní

Miloslav L

Valentýnské menu v restauraci Pod Zámkem

Miloslav L

HOPSÁLKOV – herna pro děti

Miloslav L