Aktuálně

Seriál o víně vinotéky Dionýsův nektar: Díl první – Vinná réva

Historie vinné révy daleko přesahuje historii lidstva. Původně plevelná rostlina, která parazitovala na dominantní vegetaci , byla na naší zemi již před 130 miliony let.

Seriál o víně vinotéky Dionýsův nektar: Díl první – Vinná réva
Foto: www.pixmac.cz

Vinná réva tak  poznamenala i počátky lidské civilizace. Počátky pěstování vinné révy , byly zaznamenány již 8 000 let před Kristem.  V přední Asii byly dochovány archeologické artefakty, které prokazují  výrobu vína již 5 000 let před Kristem, tedy cílené zpracování vinné révy.
První písemné zmínky o výrobě vína pak pocházejí z roku 2 750 let před Kristem, kdy staří Egypťané popisovali amfóry s vínem. Není bez zajímavosti, že již 1000 let před Kristem stanovil Mojžíš předpisy pro výrobu Košer vína. S rozvojem pěstování vinné révy jsou však nejvíce spojováni Římané, přestože převzali tuto znalost od Řeků, kteří ji převzali od Kréťanů a ti pravděpodobně od Etrusků.
Ve starém Řecku, na Krétě a v Thrákii se dá hovořit již o vyspělém vinařství.Víno se stalo součástí kultury a považovalo se za jednu ze základních životních potřeb. Zakladatelem je považován bůh vína Dionýz., o kterém vzniklo mnoho pověstí.
V průběhu dobývání jednotlivých území Římany se réva rozšířila i do těchto oblastí. Tímto způsobem dorazila réva do Francie, Španělska, Německa a v letech 276 až 282 za vlády císaře Próbuse i na naše území.
Největšího rozmachu dosáhlo pěstování vinné révy za římského císaře Proba. Bylo zahájeno rozšiřování pěstování vinné révy v provinciích. Důvody  byly především ekonomické a vojenské.

Seriál o víně vinotéky Dionýsův nektar: Díl první – Vinná réva
Foto: www.pixmac.cz

Vojáci legie měli nárok na jeden litr vína denně. Pokud byla legie v boji, tak dva litry. Jestliže počty legie byly cca 7.000 – 8.000 mužů, ( počty se v jednotlivých obdobích měnily podle taktického využití a výzbroje) , jednalo se tedy o nemalou spotřebu.
Z tohoto období pochází i počátek pěstování vinné révy na Moravě. ( Pálava – Římský vrch – legio Decima Pia Fidelis ).
K rozšíření vinic na našem území došlo v období Velkomoravské říše v 9. a 10. století a je spojováno se jmény knížete Bořivoje, kněžny Ludmily a svatého Václava, velké zásluhy mají i mniši v klášterech. Rozkvět vinařství nastává za vlády Karla IV., který dal do Čech přivézt révu z Burgundska a Porýní. Další zvětšování ploch vinic následovalo jak za Václava IV., tak – po přestávce na husitské války – za Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Postupně se vyvíjí i vinařská legislativa – úřad perkmistra, gruntovní knihy, viniční řád atd.
Od té doby se vinná réva pěstuje  na našem území nepřetržitě.

Další díl: Díl druhý – Středověk Morava


Vinotéka Dionýsův nektar – Klášterská 142, J.Hradec

 


Obrázky:
blandys legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz
Ripe wine grapes  legální fotografie z fotobanky www.pixmac.cz