14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 11. listopadu 2020?

32. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 11. listopadu 2020

  • Městský úřad bude pracovat s moderním softwarem Microsoft 365
Jindřichův Hradec – ilustrační foto: Amálie Buřilová

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na dodání licence Microsoft 365. Předmětem zakázky je dodání 200 kusů licencí Microsoft 365 Business Standard na jeden rok. Software Microsoft 365 bude užíván všemi zaměstnanci úřadu. Jedná se o licence na produkty kancelářského balíku Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, OneNote a další) a dále na cloudové aplikace (Exchange, Teams, Kalendář, Sharepoint a další). Toto řešení mimo jiné přinese možnost řady sdílených aplikací, jak pro veřejnost, např. objednávkový systém, tak pro vnitřní potřebu úřadu, komisí a výborů, např. online spolupráce, konference, meetingy a další. Městský úřad by měl být vybaven tímto novým systémem do 18. prosince letošního roku. Předpokládaná cena zakázky je 750 000 Kč.

  • Rada města schválila nová pravidla pro přidělování individuálních dotací

Poslední a dosud platné znění Pravidel je ze dne 30. 1. 2019. V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2021 vzešel požadavek na jejich úpravu, a to zejména v souvislosti s individuálními dotacemi jakožto jedním z typů dotací. Individuální dotace vedle tzv. programových dotací byly dosud členěny na individuální dotace poskytované zařazením samostatné položky do rozpočtu města pro daný kalendářní rok a individuální dotace poskytované na základě individuální žádosti konkrétního příjemce na účel určený v žádosti. Individuální dotace, které byly zařazovány jako samostatné položky rozpočtu byly zrušeny a byly pouze ponechány úpravy v podobě dotací poskytovaných na individuální účel určený žadatelem. V rozpočtu města bude za účelem poskytování dotací na individuální účel vytvořena jedna samostatná položka. Pro podávání žádostí o tyto individuální dotace byl stanoven termín do 15. 9. předcházejícího kalendářního roku. Pravidla doznala ještě několika dílčích změn, které jsou ovšem formálního charakteru a jejich primárním účelem bylo pravidla upřesnit a zpřehlednit, nikoliv zásadně měnit. Pokud upravené znění pravidel schválí zastupitelstvo, budou se jimi řídit již veškeré žádosti, které byly městu Jindřichův Hradec, jako poskytovateli dotací, doručeny tento rok a jejichž účel má být realizován v roce následujícím. Předpokládá se, že na prosincová jednání orgánů města bude předložen materiál, který se bude týkat jednotlivých dotačních programů a výzev.

  • Město požádalo o dotaci z programu Nadace Jihočeské cyklostezky na pořádání akce Přes kopec na Hradec

Město Jindřichův Hradec, odbor kanceláře starosty každoročně pořádá cyklistickou a návštěvnicky velice úspěšnou akci Přes kopec na Hradec aneb jindřichohradecký pedál. Každý rok se akce zúčastní cca 700 cyklistů či chodců, kteří si mohou vybrat ze třech cyklotras a jedné pěší trasy. Letos na tuto akci město čerpalo dotaci 14 000 Kč od Nadace Jihočeské cyklostezky. Rada města rozhodla o podání žádosti i na příští rok. Předpokládaná podpora na tuto akci bude maximálně 15 000 Kč s tím, že celková částka, která je v grantovém programu pro rok 2021 k dispozici je 100 000 Kč.

Cílem grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky je vytvořit nabídku cykloturistických akcí určených pro širokou veřejnost a podpořit tak poznávání zajímavých míst Jihočeského kraje, zdravý životní styl občanů Jihočeského kraje a propagovat jízdu na kole jako šetrnou dopravní alternativu. Cílem grantového programu je podpořit uskutečnění cca 10 cykloturistických akcí s výrazně inovativním prvkem tak, aby pokrývaly období od dubna do října 2021. Současně je cílem, aby tyto akce byly rozmístěny rovnoměrně po celém Jihočeském kraji. Snahou programu je podpořit takové akce, které budou kvalitně organizačně zajištěny a které nabídnou účastníkům mimo jiné i poznání historických a přírodních zajímavostí podél trasy.

  • Studii na revitalizaci areálu Tyršova stadionu vypracuje firma JPS J. Hradec s.r.o.

Do výběrového řízení na vypracování studie na revitalizaci Tyršova stadionu se přihlásily tři firmy. Nabídky byly vyhodnocovány podle nejnižší nabídkové ceny, tu podala firma JPS J. Hradec s.r.o. a výběrové řízení vyhrála. Cena zakázky je 499 000 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie revitalizace areálu Tyršova stadionu. Zakázka bude zahrnovat měřičské a průzkumné práce v potřebném rozsahu a zhotovení studie – návrh v omezeném rozsahu pro veřejnou prezentaci, textové vyjádření návrhu, popis provozu, technologie a další údaje, které nejsou zřejmé z návrhu, bilance výměr, rámcové propočty nákladů. Studie by měla být hotová do třech měsíců od podepsání smlouvy.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí