27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Města a obce

Lomnice nad Lužnicí

První písemná zmínka o původním sídlišti údajně pochází z roku 1220. Lomnice nad Lužnicí vznikla pod stejnojmenným hradem, který je poprvé doložen v přídomku jejího majitele Oldřicha z Lomnice roku 1265. 

Jméno má původ v názvu potoka, nad kterým leží a jenž je zmiňován roku 1367 (Lomnicze rivulus). Je odvozeno ze staročeského přídavného jména lomná, tj. voda lomozná, hlučná nebo představující mnohokrát lomený potok. Od konce 18. století (1789) je přidáván neshodný přívlastek-nad Lužnicí, ačkoliv řeka je od města vzdálena 2,5 km.

Historické budovy

 • Farním kostelem ve městě Lomnice nad Lužnicí je podnes kostel sv. Jana Křtitele, který pochází ze 14. století, ale byl od té doby několikrát přestavován. Kostel je zasvěcen – jak říká i název kostela – svatému Janu Křtiteli (současný správce: Římskokatolická farnost Lomnice nad Lužnicí, P. Josef Stolařík, administrátor, tel. 731 402 872)
 • Lomnický hrad ani podzemní chodby se nedochovaly. Hradní kaple sv. Václava je jediným pozůstatkem z dob existence hradu. (kaple dnes: oddací a koncertní síň, galerie)
 • Z městských budov se nejlépe dochovala radnice na náměstí, pozdně renesanční stavba s vysokou atikou a průčelní věží, pocházející z doby před r. 1604, barokně přestavěná v r. 1781 a upravená po požáru v letech 1800–04. Je to zajímavá stavba – jednopatrová budova se slepou fasádou druhého patra a čtyřbokou věží s bání uprostřed průčelí. (radnice dnes: sídlo informačního a kulturního střediska, městské knihovny)

Sociální vybavenost města:

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Praktický lékař
 • Dům s pečovatelskou službou
 • Pošta

Volný čas, společenský život ve městě:

 • Sport – 2 fotbalová hřiště, atletický ovál, volejbalové hřiště umělá tráva, školní tělocvična, workoutové hřiště
 • Dvě dětská hřiště
 • Peřinka – rybník pro rekreační rybolov
 • Spolky (hasiči, tělovýchovná jednota, skauti, zahrádkáři, včelaři, klub žen, baráčníci, folklorní soubor)
 • Městská knihovna a infocentrum, venkovní areál Farská louka

Hospodářský a společenský vývoj města v 19. století

 • 1831 postavena Janem Bílkem továrnička na výrobu papíru
 • V 1. pol. 19. století dochází k založení drobných manufakturních výroben kuřáckých potřeb a knoflíků z perletě, obživu skýtá zpracování rákosu a orobince nebo výroba slaměných obalů na homolový cukr
 • Určité hospodářské oživení nastalo na počátku druhé poloviny 19. století zrušením roboty a stavbou železnice Praha – Vídeň. Lomnická železniční stanice byla otevřena roku 1876.
 • V roce 1850 se stala Lomnice sídlem okresního soudu, který zde setrval až do roku 1949.
 • 1855-1868 zde sídlí smíšený okresní úřad a v období 1895- 1928 také samosprávný okres lomnický.
 • Druhá polovina 19. století pro Lomnici a celé Lomnicko znamenala hospodářskou stagnaci. Stěhování místních lidí do ciziny.
 • Poslední čtvrtina devatenáctého století přinesla založení jen několika spolků – Měšťanská a Řemeslnická beseda (1892), ochotnický spolek Tyl a hasičský sbor (1879). Tyto spolky sehrály v příštích desetiletích významnou roli ve společenském a kulturním životě města.
 • Roku 1898 byl založen Sokol.
 • 1899 dochází ke zřízení děkanství, což silně pozdvihlo prestiž města.
 • V následujících letech se rozvíjela Lomnice nad Lužnicí podle možností, které jí dávala její poloha a vývoj celé společnosti.

Přehled vlastníků Lomnice do roku 1420

 • 1220, Lomnice v držení Vítka z Klokot
 • 1265 majetek Oldřicha z Lomnice, další Vítkovci
 • 1341-1359 sídlo Vítka z Landštějna (postavena kaple Božího Těla u sv. Petra a Pavla)
 • do r. 1373 majetek Vítkovce Ješka z Landštejna
 • 1378-1380 vlastníkem Jindřich ze Stráže
 • 1381 Kunrát Krajíř z Krajku, mění Lomnici s králem Václavem IV. za Landštejn a Bystřici.
 • 1382 návštěva Václav IV., Lomnici udělena královská práva, povýšena na město
 • císař Zikmund dal hrad do zástavy Janovi z Hradce
 • 1420 po čtyřdenním obléhání se místní posádka vzdala Janu Žižkovi, ten ustanovil hejtmanem Jana Roháče z Dubé

Přehled vlastníků Lomnice po roce 1420

 • Město obléhá až do podzimu 1435 Oldřich z Rožmberka, kterému se obránci vzdají, nechal hrad úplně rozbořit, vyplatil Jana z Hradce a Jana z Ústí a získává Lomnici.
 • Roku 1441 dochází k připojení Lomnice k třeboňskému panství.
 • Ve vlastnictví Rožmberků do r. 1611, poté krátce Švamberkové, po Bílé hoře přišli o veškerý majetek a Lomnici získal císař Ferdinand II.
 • Třicetiletá válka znamenala téměř konec Lomnice. Nejstrašnější byl 15. srpen 1619, kdy Lomnici přepadly a vypálily tlupy císařského vojska. Ze 113 osedlých v Lomnici zbylo pouze šestnáct.
 • Roku 1660 dává Ferdinand III. Lomnici darem Schwarzenbergům.