13.8 C
Jindřichův Hradec
16.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 13. května 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. května 2020 sešli na své 14. schůzi.

 • Aplikace „mobilní rozhlas“ jako novodobá forma obecního rozhlasu

  Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
  Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Po úspěšném zkušebním provozu zavede město Jindřichův Hradec v nadcházejících týdnech nový komunikační kanál pro své obyvatele i návštěvníky. Jedná se o aplikaci, která umožní informovat o aktuálním dění ve městě prostřednictvím elektronické komunikace a to variantně: e-mailovou zprávou, zprávou do mobilní aplikace, SMS zprávou, popř. hlasovou zprávou a to především v oblastech krizového řízení, kultury, sportu a dalších. Jedná se tak o doplnění stávajících, svým způsobem již tradičních, komunikačních cest, tj. webových stránek města a oficiálního facebookového profilu.

 • Pozice vedoucího odboru školství obsazena po mnoha měsících

Na základě výběrového řízení byla předchozí dlouholetá vedoucí odboru školství paní doktorka Jitka Čechová jmenována ke dni 1. 10. 2019 ředitelkou Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, p.o. Po ukončení opakovaného výběrového řízení, které proběhlo dne 20. 4. 2020, a základě posouzení výběrových pohovorů, úrovně zkušeností, dosaženého vzdělání a profesních výsledků získaných předchozí pracovní činností navrhla výběrová komise na post vedoucího odboru školství paní Bc. Evu Krejcarovou. Tu následně jmenovala Rada města Jindřichův Hradec na základě předloženého návrhu vedoucí odboru školství.

 • Změna na pozici vedoucí odboru správy majetku

Dosavadní dlouholetá vedoucí tohoto pracoviště paní Blanka Slavíková ukončí k 30. červnu na vlastní žádost pracovní poměr. Na základě výsledků výběrového řízení, které braly v potaz již výše uváděné relevantní aspekty, jmenovala Rada města Jindřichův Hradec na post vedoucího odboru správy majetku nově paní inženýrku Renatu Severovou.

 • Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) „Oprava WC a sprch šatny mužů na zimním stadionu“

Předmětem VZMR je odstranění přesluhujícího inventáře a vybourání stávajících vnitřních příček. Následně vznikne jedna kabina WC, kabina se dvěma pisoáry, hromadné sprchy – 5 sprch, liniové žlaby a 3 umyvadla. Na základě výběrového řízení schválila rada města realizaci zakázky firmě Isolite JH s.r.o. z Jindřichova Hradce. Náklady VZMR: 596 039,46 Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace: 1. – 30. 6. 2020.

 • Zadání VZMR „Kolumbárium – 4. etapa, městský hřbitov“

Předmětem VZMR je výstavba nového kolumbária z prefabrikovaných prvků pro uložení uren. Sestavy budou osazeny na zděný sokl se základem a zastřešení bude kamennou deskou. Nové kolumbárium tak celkově nabídne 180 typizovaných schránek pro uložení uren. Součástí zakázky budou i 3 kamenné podstavce pro umístění květin a svíček. Na základě výběrového řízení schválila rada města realizaci zakázky firmě SVATOJIH s.r.o. z Jindřichova Hradce. Náklady VZMR: 1 298 376,57 Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace: 22. 6. 2020 – 29. 7. 2020. S investicí je plánováno v rozpočtu města na rok 2020, který schválilo zastupitelstvo města v roce 2019.

 • Zadání VZMR „ Obnova palubovky v malé sportovní hale“

Předmětem VZMR je obnova sportovní palubkové podlahy v malé sportovní hale v Jindřichově Hradci včetně dílčích úprav zařízení tělocvičny – úprava konstrukcí basketbalových košů, instalace nových basketbalových desek, demontáž tyčí a úprava stávajících tyčí a prvků pro novou podlahu. Na základě výběrového řízení schválila rada města realizaci zakázky firmě FORBEN GROUP s.r.o. z Benešova. Náklady VZMR: 1 272 206,32 Kč. Předpokládaný termín realizace: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020. S investicí je plánováno v rozpočtu města na rok 2020, který schválilo zastupitelstvo města v roce 2019.

 • Pronájem pozemku – pouťové atrakce

Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku (prostor mezi domy č.p. 687 a 800 na sídlišti Vajgar) mezi městem Jindřichův Hradec a žadatelkou paní Marií Ranglovou za účelem tradičního umístění pouťových atrakcí. Ty měly být v této lokalitě již v termínu 6. 4. – 26. 4. 2020. Náhradní termín je stanoven na období 25. 5. – 7. 6. 2020. Rozsahem i provozem se jedná o malý soubor atrakcí, kde je předpoklad bezproblémového respektování nadále platných omezení. Za jejich dodržování zodpovídá provozovatel atrakcí.

 • Pronájem pozemků p.č. 3054, p.č. 232/3 a části pozemku p.č. 232/1, vše k.ú. Otín u Jindřichova Hradce

Jedná se o pozemky nacházející se v těsné blízkosti silnice č. 164 (jižně od komunikace, místu dominuje tzv. startovací věž) mezi kruhovou křižovatkou „Kunifer“ a místní části Otín. O pozemky projevil zájem nový žadatel, který zde chce realizovat podnikatelský záměr, jehož předmětem je otevření Sport Parku Jindřichův Hradec. Myšlenka vybudování Sport Parku JH je založena na volnočasových aktivitách se zaměřením na pohyb v přírodě. Hlavní sportovní aktivitou bude Fotbalgolf. Součástí parku bude zázemí, jež má zajistit drobné občerstvení a prostory pro sociální zařízení. Celý Sport Park JH bude volně přístupný veřejnosti. Vstupné se bude platit pouze za hraní na hřišti.

Záměr sportovního parku není v rozporu s požadavky platného územního plánu města Jindřichův Hradec.

Rada města schválila záměr pronajmout pozemky za výše popsaným účelem na dobu určitou od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2031. Sport Park JH žadatelé vybudují vlastním nákladem bez nároku na finanční vyrovnání, a to ani po skončení nájmu. Po uplynutí doby nájmu jsou žadatelé povinni nejpozději do 3 měsíců odstranit na vlastní náklady veškeré stavby z předmětu nájmu, nedojde-li k jiné dohodě.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec