7.2 C
Jindřichův Hradec
26.02. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 14. června 2021?

20. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 14. června 2021

  • Služby města koupí nákladní vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů
Jindřichův Hradec – ilustrační foto: Amálie Buřilová

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. návrh na zadání veřejné zakázky „Nákladní vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů“. Jedná se o pořízení nákladní techniky, která bude sloužit jako náhrada za dvacet let staré vozidlo MAN. „Tato nákladní technika bude využívaná celoročně při údržbě zeleně i zimní údržbě. Předpokládaná cena vozidla je 1,5 mil. Kč. Financování bude z prostředků společnosti Služby města,“ uvedl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

  • Ve dnech 2. a 3. července zahrají na zámku hradečtí ochotníci. Rada města schválila smlouvu o spolupráci se zámkem

Město Jindřichův Hradec pořádá v pátek 2. a v sobotu 3. července představení Divadelní společnosti Jablonský nazvané Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Akci město pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, respektive jindřichohradeckým zámkem. Pro účely konání představení schválila rada města smlouvu o spolupráci, na jejímž základě NPÚ poskytne III. nádvoří zámku pro konání akce. Vstupenky už jsou v prodeji na webu Kulturního domu Střelnice.

  • Hvězdárna a planetárium upraví vstupné

V současné době je základní vstupné do Hvězdárny a planetária Františka Nušla stanoveno na 150 Kč a zahrnuje vstupné do planetária a prohlídku dalekohledů včetně pozorování Slunce. „Řada návštěvníků má ale zájem navštívit pouze pořad v planetáriu a nemají zájem o návštěvu kopule,“ vysvětlila ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, pod které hvězdárna patří, Jitka Čechová. Rada města proto schválila stanovit samostatné vstupné do planetária a na prohlídku dalekohledů včetně odpoledního pozorování Slunce (v případě příznivých klimatických podmínek). Došlo také ke snížení ceny u některých kategorií. Nový ceník vstupného bude platit od 1. července 2021.

Hvězdárna a planetárium – vstupné od 1. 7. 2021
Základní vstupné – planetárium 95 Kč Dospělí
Snížené vstupné – planetárium 75 Kč Děti od 6 do 15 let, důchodci, studenti, ZTP, ZTP/P
Rodinné vstupné – planetárium 210 Kč 2 dospělí + 1 – 2 děti
Rodinné vstupné – planetárium 250 Kč 2 dospělí + 3 děti
Skupina – planetárium 75Kč/ osoba od 10 osob
Školní skupina – MŠ 50Kč/ dítě Pedagogický doprovod zdarma
Školní skupina – ZŠ, SŠ, účastníci letních dětských táborů 70Kč/ žák Pedagogický doprovod zdarma
Samostatné pozorování noční oblohy 70Kč/ osoba
Samostatné pozorování noční oblohy – snížené vstupné 50Kč/ osoba děti od 6 do 15 let, důchodci, studenti, ZTP, ZTP/P
Odpolední pozorování oblohy 40Kč / osoba
Odpolední pozorování oblohy – snížené vstupné 30Kč/ osoba
Členové zájmových kroužků HaP FN v J. Hradci a členové ČAS (po předložení platného členského průkazu), průvodci osob  ZTP/P, děti do 6 let, novináři, doprovod skupin (maximálně 2 osoby), ICOM (po předložení příslušných dokladů) zdarma
  • Na 6. základní škole se budou rekonstruovat rozvody vody a odpadů

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů na 6. základní škole na sídlišti Hvězdárna provede firma ATELIER G+G z Jindřichova Hradce. Zadání veřejné zakázky zmíněné firmě schválila rada města za nabídnutou cenu 281 930 Kč s DPH. Do vypsaného výběrového řízení se z pěti oslovených firem přihlásila jen firma ATELIER G+G. Tato akce není zahrnuta v rozpočtu města pro rok 2021. V roce 2020 byla v rozpočtu na uvedenou akci vyčleněna částka 300 tis. Kč, výběrové řízení bylo opakovaně vypsáno, ale obě zadání byla ve 2. polovině roku 2020 zrušena. Důvodem bylo v jednom případě nepodání žádné nabídky a v druhém případě pak nedostatečný termín na odevzdání. Zrušení výběrových řízení v roce 2020 se při návrhu rozpočtu na rok 2021 nepředpokládalo, a proto tato akce nebyla do rozpočtu na rok 2021 znovu zahrnuta. Vzhledem k četnosti oprav rozvodů je potřebné, provést rekonstrukci rozvodů v nejbližších letech. „Celá částka bude uhrazena z finančních prostředků odboru školství, které byly ušetřeny při opravě povrchu příjezdové komunikace ke školní kuchyni 5. základní školy na sídlišti Vajgar. Na tuto akci byla vysoutěžena nižší cena, než s jakou bylo v rozpočtu počítáno, a proto je možné zbylé peníze použít na projektovou dokumentaci rozvodů vody a kanalizace na 6. ZŠ,“ vysvětlila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Projektová dokumentace má být hotová do konce září letošního roku.

  • Víc než 350 lamp veřejného osvětlení vymění firma E.ON Energie

Do výběrového řízení na 3. etapu obnovy veřejného osvětlení ve městě se přihlásily celkem čtyři firmy. Dvě z nich nesplnily formální požadavky. Nejvýhodnější nabídku dala firma E.On Energie a rada města schválila zadání veřejné zakázky za 4,3 mil Kč. Bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je demontáž 357 ks stávajících sodíkových výbojkových svítidel a jejich nahrazení novými svítidly se zdrojem LED. U výše měněných svítidel bude provedena demontáž a následná výměna 26 ks sloupů ve stávající poloze včetně souvisejících prací. Na akci má město přislíbenou dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 2 mil. Kč. Firma svítidla vymění v termínu od 12. června do 29. října 2021. Konkrétně se výměna týká lokalit ulice Pod Vrchy, Na Piketě, Na Zborově, Sládkův kopec Nežárecká, Jakubská, sídliště Pod Kasárny a ulice Denisova a Claudiusova. „LED osvětlení se přizpůsobí nočnímu režimu tak, jak to už teď funguje na sídlišti Hvězdárna a Vajgar. Po půlnoci se lampy ztlumí na 50 % své kapacity a při soumraku a svítání na 75 %. Odhadem město provozem úspornějších lamp ušetří 300 000 Kč ročně,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek

  • Studie na úpravu návsí v Matné a Dolní Radouni je hotová. Některé úpravy tyto veřejné prostory čekají ještě letos

V roce 2019 byla pro město J. Hradec zpracována Územní studie systému sídelní zeleně. Jedním z výstupů jsou i navrhovaná řešení různých ploch, mimo jiné i návsí v místních částech J. Hradce. Proto odbor ŽP zadal zpracování návrhu (studii) na řešení návsí v Matné a Dolní Radouni. Návrhy zpracovala firma Naluka s.r.o. V předložených studiích je shrnut současný stav a navrženy nové úpravy nejen zeleně, ale i např. mobiliáře, cestiček či herních prvků. „Tyto studie budou použity jako podklady pro další rozvoj místních částí. Některé návrhy je možné realizovat ihned, jako např. umístění herního prvku v Matné, jehož instalaci má v rozpočtu na letošní rok odbor správy majetku, výsadby stromů a keřů. Některé záměry si však vyžádají další projekční činnost – např. rybník v Matné,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Rada města vzala na vědomí studie úprav návsí v Matné a Dolní Radouni.

  • Město koupí od kraje bývalou kotelnu za sportovní halou

V souvislosti s přípravou studie využitelnosti a rozvoje Tyršova stadionu vzešla potřeba zahrnutí objektu „bývalé kotelny“, nacházející se v bezprostřední blízkosti městských sportovišť, do předmětné studie. Jedná se o objekt bývalé plynové kotelny, který byl v minulosti ve vlastnictví města J. Hradec a sloužil jako dočasný sklad pro potřeby bývalé společnosti města – SPORTRELAX JH s.r.o. V roce 2008 prodalo město tento objekt do vlastnictví Jihočeského kraje, a to pro potřebu Domu dětí a mládeže Jindřichův Hradec, za celkovou kupní cenu 1 050 510 Kč. „Zpracovaná studie prokázala, že je nezbytné bývalou kotelnu zahrnout do obnovy Tyršova stadionu, neboť by tato lokalita byla architektonicky, funkčně a esteticky neúplná,“ uvedl místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Na základě těchto skutečností požádalo město Jihočeský kraj o možnost převodu předmětného objektu zpět do vlastnictví města za stejnou kupní cenu. Žádosti města bylo vyhověno a rada města schválila odkoupení objektu za 1 050 tis. Kč.

  • Rada schválila aktualizaci dotačních programů a vyhlášení druhých výzev

Aktualizace se týká změny harmonogramu realizace dotačních programů u druhých výzev, které byly zařazeny do Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti a Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a s jejichž vyhlášením je počítáno. „Vzhledem ke stále se proměňujícím opatřením v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací bylo pro pořadatele kulturních či volnočasových akcí pro děti složité cokoliv plánovat. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k posunutí termínu vyhlášení druhých výzev u dotačního programu na podpory kultury a dotačního programu na podporu volnočasových aktivit – v obou případech se jedná o jednorázové akce,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Jindřichův Hradec Karel Holý. Konkrétně je navrhováno posunutí o měsíc, což vytváří větší prostor pro přípravu akcí v druhé polovině letošního roku. Vzhledem k tomu, že v prvních výzvách zůstaly nevyčerpané finanční prostředky, bylo schváleno přesunout je do těchto výzev. Po vyhodnocení a na základě návrhu vedení města bude alokace finančních prostředků pro 2. výzvu u dotačního programu na podporu kultury nově činit 140 tis. Kč (původně 80 tis. Kč). V případě dotačního programu na podporu volnočasových aktivit bude alokováno 72 tis Kč.

  • Nový harmonogram dotačních programů:
  DP na podporu kultury, OP 2 DP na podporu volnočasových aktivit, OP2
Výzva 2 Výzva 2
Vyhlášení 1. 7. 2021 1. 7. 2021
Příjem žádostí od 2. 8. 2021 2. 8. 2021
Uzávěrka příjmů žádostí do 27. 8. 2021 27. 8. 2021
Schválení žádostí do 30. 9. 2021 30. 9. 2021
Realizace projektu od 1. 6. 2021 1. 1. 2021
Ukončení realizace projektů do 31. 12. 2021 31. 12. 2021
Předložení vyúčtování 15. 12. 2021 15. 12. 2021
  • Jindřichohradecký soud shání přísedící. Rada města navrhla pět kandidátů

Na Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se obrátil předseda Okresního soudu v Jindřichově Hradci JUDr. Lubomír Michálek s žádostí o provedení voleb přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období od července 2021 do července 2025. Podle zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě v soudnictví volí přísedící okresních soudů zastupitelstva obcí v obvodu příslušného obvodního soudu. „Jedná se o čestnou funkci, i proto volba byla svěřena do rukou zastupitelstva města, které přísedící soudů volí. Obecným problémem ale je, že o tuto funkci není přílišný zájem. Volba pěti přísedících proběhne na červnovém zasedání zastupitelstva“, doplnil tajemním městského úřadu Karel Holý.

Zdroj: Web města Jindřichův Hradec