6.7 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 15. března 2020?

9. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 15. března 2021

  • Kartou bude možné platit i na Střelnici, v Informačním středisku nebo Staré radnici

Městský úřad Jindřichův Hradec rozšiřuje místa, kde se dá platit platební kartou. Nově bude možné platit bezhotovostně na pokladně Kulturního domu Střelnice, v Informačním středisku, ve Výstavním domě Stará radnice a také na pracovišti Czech Pointu na městském úřadě v Klášterské ulici. „Věřím, že lidé možnost moderního platebního prostředku bez nutnosti mít u sebe hotovost uvítají. A to zejména tehdy, až se k nám opět vrátí turisté a bude možné znovu pořádat kulturní akce,“ doplnil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.
V souvislosti s touto změnou schválila rada města smlouvu o poskytování služeb spojených s přijímáním platebních karet s Komerční bankou prostřednictvím společnosti Worldline Czech Republic, s.r.o., která nabídla výhodnější podmínky než stávající dodavatel služby společnost Global Payments s.r.o. Město v současné době využívá pět platebních terminálů (3x místní poplatky, 1 x pokladna, 1x odbor živnostenský a správních činností). „Ročně bude přechod k jinému dodavateli služby znamenat úsporu zhruba 90 až 100 tisíc korun, a to zejména tím, že už nebudeme platit měsíční platbu za každý umístěný terminál,“ uvedl starosta. Město Jindřichův Hradec přijímá platební karty ještě na dvou místech na odboru dopravy. Zde má uzavřenou smlouvu s ČSOB, a.s.

  • Rada města schválila návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

V dotačním programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou stanovena pro rok 2021 tato opatření: Opatření 1: Příspěvek na celoroční činnost organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Opatření 2: Příspěvek na jednorázové akce pořádané ve městě Jindřichův Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města a Opatření 3: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. V rámci Opatření č. 1 schválila rada částky o čtvrtinu nižší než loni, a to z důvodu přetrvávající situace související s onemocněním COVID-19. „Minimálně v měsících leden až březen letošního roku tyto organizace nevyvíjely žádnou činnost a dá se předpokládat, že i jejich náklady byly ve většině případů minimální,“ vysvětlila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Návrh na poskytnutí dotací v rámci Opatření č. 2 je rovněž ovlivněn situací v souvislosti s COVID-19. Rada schválila u pravidelně se opakujících akcí pro děti a mládež pořádaných v místních částech poskytnout na každou z těchto akci finanční dotaci ve výši 2 000 Kč. Žádostem podaným v rámci opatření č. 3 splňujícím kritéria a podmínky dotačního programu schválila rada města poskytnout finanční dotace v požadované výši. Celkem bylo v rámci tohoto dotačního programu rozděleno 550 tis. Kč. Dotace byla přidělena například Domu dětí a mládeže, YMCA Jindřichův Hradec, Otevřeným oknům z.s., Skautu a také spolkům v Buku, Políkně, Děbolíně nebo Radouňce. Příspěvek pro Junák – český skaut, Středisko zlatá růže z.s. musí ještě schválit zastupitelstvo města, protože dotace přesahuje 50 tis. Kč, konkrétně jde o částku 52 500 Kč.

  • Na velkou rekonstrukci elektroinstalace na 5. základní škole za 45 mil. Kč může město získat dotaci až 50%

V rozpočtu na tento rok byla odsouhlasena 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace na 5. základní škole na sídlišti Vajgar za částku 5 mil. Kč. Jedná se o první etapu celkové rekonstrukce elektroinstalace na této škole. Celkově jde o komplexní rekonstrukci elektroinstalace ve všech pavilonech 5. ZŠ, a to jak silnoproudu, tak slaboproudu včetně výměny vnitřních příček a související úpravy zařizovacích předmětů, rozvodů vody a kanalizace. Stavba bude členěna do celkem 5 etap dle jednotlivých pavilonů. Vzhledem k charakteru zařízení lze provádět stavební práce v období hlavních prázdnin, proto bude každá etapa probíhat samostatně, a to počínaje rokem 2021. Realizace by tak probíhala v celkovém období let 2021 – 2025.
Stávající původní elektrické rozvody jsou plně nevyhovující potřebám školy, dochází k častým výpadkům sítě, vyskytují se problémy na síti, zejména při rozšíření dalších elektro spotřebičů a elektroniky. Navíc stávající rozvody jsou v původním hliníkovém provedení (z roku 1982) a jsou zde i obavy z vyhoření již zastaralých elektrických rozvodů. „Při přípravě plánované rekonstrukce původní elektroinstalace, bylo zjištěno, že příčky v celém objektu základní školy jsou nevyhovující. Spolu s elektroinstalací je tak nezbytné stávající příčky vybourat a tyto nahradit novými. Tím, že dojde k ubourání příček bude nezbytné provést nově i vnitřní rozvody vody, kanalizace a slaboproudých systémů. Projekt počítá rovněž i s novým elektronickým zabezpečením vstupu do objektu školy“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Město Jindřichův Hradec zpracovává žádost o poskytnutí individuální dotace z Krajského investičního fondu. Tato žádost je zpracovávána na celkovou rekonstrukci, tzn. na všech 5 etap. Celkové náklady na komplexní rekonstrukci činí 45 mil. Kč včetně DPH. Z fondu lze čerpat dotaci ve výši 50% způsobilých výdajů. Na základě předběžných informací by měl být znám výsledek vyhodnocení žádosti v měsíci květnu 2021. V případě, že by město s žádostí uspělo, schválila rada města zadání veřejné zakázky na celkovou rekonstrukci, tj. na všech 5 etap najednou. Z důvodu přesahu celkové realizace akce do následujících let (2022 – 2025) a nutnosti zajištění financování v těchto letech, souhlasila rada také s financováním akce i v dalších letech. Návrh na financování zakázky z rozpočtu města v letech 2022, 2023, 2024 a 2025 musí ještě schválit zastupitelstvo města.

  • Zřícenou hradební zeď na Parkánech opraví firma Staviservis. S pracemi se začne už 18. března

V průběhu měsíce února 2021 došlo k neočekávanému zřízení zdi v lokalitě „Na Parkánech“. Vedení města se rozhodlo opravu řešit v havarijním režimu, tedy bez nutnosti výběrového řízení. Na základě toho, že v roce 2016 již část hradební zdi pro město opravovala místní stavební firma Staviservis spol. s.r.o., schválila rada města zadání veřejné zakázky této společnosti za 1, 4 mil. Kč včetně DPH. V rozpočtu je počítáno s částkou 1 mil Kč. Zbylé peníze budou přesunuty z akce rekonstrukce Kostelní ulice, kde došlo k úspoře finančních prostředků oproti předpokladu. V souvislosti s opravou hradební zdi byla podána žádost o dotaci z Programu Regenerace Městské památkové rezervace J. Hradec 2021 s tím, že je možné získat dotaci ve výši 420 tis. Kč. Stavbu si firma převzala 18. března a hotovo by mělo být do 18. června 2021. „Jmenovaná firma bude provádět práce jak na části patřící městu Jindřichův Hradec, tak na části patřící Jihočeskému kraji – Muzeu Jindřichohradecka, kdy město bude koordinovat probíhající stavební práce,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.

  • Krafferovu zahradu město pronajme společnosti Atelier Za Mák. Areál bude sloužit jako zahradnictví a ateliér a do budoucna by tady měla být třeba i přírodní zahrada pro veřejnost

Ke konci loňského roku byl ukončen nájem zahrady ze strany bývalého nájemce. Rada města proto rozhodla zveřejnit záměr tento areál pronajmout novému zájemci. Jde o bývalou Krafferovu zahradu o výměře zhruba 6 500 m2, která se nachází mezi Pražskou a Gymnazijní ulicí pod Okresním soudem. Areál je unikátním klidovým místem v centru města, který historicky sloužil jako zahrada a nyní vyžaduje komplexní revitalizaci. Zároveň se v areálu nachází skleníky a budova, které vyžadují rekonstrukci. Město nabízelo prostor k pronájmu obálkovou metodou za minimální roční nájemné 37 500 Kč. Podmínkou pronájmu bylo provozování zahradnické činnosti a ponechání části zahrady jako veřejného, parkově upraveného prostoru či ukázkové přírodní zahrady, za tímto účelem alespoň část zahrady zpřístupnit veřejnosti a školám. Další podmínkou bylo, že žadatel provede rekonstrukci a revitalizaci areálu na své náklady.  Na základě oznámení veřejnosti město obdrželo jednu nabídku, a to od společnosti Atelier Za Mák s.r.o, ze Sedla. Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy za nabízené roční nájemné 37 500 Kč a na dobu smluvního vztahu 20 let. „Myslím, že byla splněna představa města, kdy naším cílem bylo poskytnout prostor „Krafferovy zahrady“ se záměrem získat zkušeného partnera, který jej na své náklady zrekonstruuje a revitalizuje tak, aby mohl sloužit i veřejnosti a zároveň ho využije pro svoji činnost,“ vysvětlil představu města místostarosta Radim Staněk. „Náš záměr má šest prioritních rozvojových os: Produkce trvalek, zahradnický obchod a floristické studio, zahradní a krajinářský atelier, pronájem pěstebních ploch formou komunitní zahrady, veřejně přístupná ukázková zahrada v rámci programu Přírodní zahrada a vzdělávací centrum – ekocentrum zřizované ve spolupráci se spolkem Přírodní zahrada,“ popsal své plány nový nájemce Jan Makovička. Svůj záměr chce společnost postupně realizovat.

Náklady na rekonstrukci a údržbu areálu bude žadatel hradit z vlastních zdrojů, dotačních titulů a případných jiných zdrojů v souladu s popisovaným investičním záměrem.

  • Město vydalo aktualizovaný tržní řád. Povolování předzahrádek bude jednodušší

Povolování restauračních předzahrádek bylo dosud v tržním řádu každoročně řešeno přílohou, ve které byl jako výčet povolených předzahrádek. Žádosti o změnách a rozšíření restauračních zahrádek předkládali provozovatelé vždy k poslednímu dni měsíce února kalendářního roku, avšak nezřídka docházelo k tomu, že v průběhu roku některé zahrádky zanikly nebo je jejich provozovatelé ani neotevřeli a další naopak vznikaly v průběhu roku. Tyto předzahrádky ale už nešlo do přílohy tržního řádu zařadit a ten tak pozbýval aktuálnosti. „V letošním roce lze změny v počtu zahrádek předpokládat ještě ve větším rozsahu, neboť vzhledem k pokračující epidemiologické situaci nelze dopředu odhadnout, kolik provozovatelů provozovnu potažmo zahrádku skutečně otevře. Jeví se tedy jako neefektivní mít seznam restauračních zahrádek součástí tržního řádu,“ vysvětlil tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec Karel Holý. Rada města proto schválila, že tržní řád bude obsahovat pouze obecnou úpravu nabízení a prodeje zboží nebo nabízení a poskytování služeb mimo provozovnu a v případě, že by podnikatel zamýšlel otevřít před svou provozovnou restaurační zahrádku, požádal by jako dosud správce komunikace o souhlas s umístěním zahrádky na komunikaci. „V praxi to bude znamenat, že to bude jednodušší pro provozovatele, kteří mohou žádost podat kdykoli během roku,“ doplnil Karel Holý. Nový tržní řád bude platný od 1. dubna 2021.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí