10.3 C
Jindřichův Hradec
26.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 20. května 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 20. května 2020 sešli na své 20. schůzi.

  • Užívání veřejného prostranství v parku pod Gymnáziem V. Nováka v J. Hradci za účelem provozování kiosku s občerstvením

Proměna města I. (Proměny města po požáru 1801 - kapitola první) - Jindřichův Hradec ilustrační

Rada města schválila povolení zvláštního užívání veřejného prostranství společnosti DOKORA s.r.o. z Jindřichova Hradce. Žadatel zde plánuje umístit od 1. 6. 2020 do 1. 9. 2020 stánek s adekvátním posezením a mobilní WC. Provoz stánku žadatel předpokládá od pondělí do čtvrtka v době od 10:00 do 22:00 hod, v pátek od 10:00 do 24:00 hod, v sobotu od 12:00 do 24:00 hod a v neděli od 12:00 do 22:00 hod. Žadatel plánuje vedle prodeje drobného občerstvení organizovat pro nejširší veřejnost příležitostné turnaje ve sportovně relaxačních disciplínách, společenské akce a pásma reprodukované hudby.

  • Nová provozovna služeb na nám. Míru čp. 160/I

Na základě předloženého podnikatelského záměru a nabídnuté ceny ve výběrovém řízení schválila rada města uzavření smlouvy o pronájmu s panem Ladislavem Marešem. Ten bude v dotčeném místě poskytovat služby v oboru oprava obuvi, kožené galanterie, broušení nožů a nůžek a dále umožní komisní prodej kožené galanterie a podobného zboží.

Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2020

Dotačním programem jsou podporovány dvě skupiny aktivit:

  1. V rámci tzv. opatření č. 1 (OP1) jsou podporovány registrované sociální služby. Žadatel musí mít platné Pověření Jihočeského kraje k zajištění dostupnosti sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Jihočeském kraji nebo Pověření MPSV u služeb celostátního či nadregionálního charakteru (§ 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).
  2. V rámci tzv. opatření č. 2 (OP2) jsou podporovány neregistrované sociální služby. Jedná se např. o podpůrné programy zaměřené na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, volnočasové aktivity jako prevence sociálního vyloučení z důvodu věku nebo zdravotního znevýhodnění atd.

V řádném termínu bylo podáno celkem 29 žádostí. 19 žádostí bylo podáno v rámci OP1, kde činí celková alokace finančních prostředků 1 350 000 Kč. 10 žádostí bylo podáno v rámci OP2, kde činí celková alokace 200 000 Kč. Rada projednala předložené návrhy a schválila s přidělení prostředků žadatelům, u nichž požadovaná částka nepřesahuje výši 50 000 Kč. V případě žadatelů přesahujících částku 50 000. Kč rada města souhlasila s předloženými návrhy a předkládá tyto ke schválení zastupitelstvu města.

  • Nákup tunelové myčky na bílé nádobí do školní kuchyně 2. základní školy – návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR)

Rada města schválila návrh zadání VZMR, jejímž předmětem je nákup tunelové myčky na bílé nádobí do školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Stávající myčka nádobí, která byla pořízena v roce 2006, je v havarijním stavu. Oprava je nerentabilní. V rámci nákupu myčky bude požadováno zachování rozmístění a úprava stávajících mycích stolů. Nedílnou součástí zakázky bude doprava, ekologická likvidace stávajícího zařízení s dodáním likvidačního protokolu, zapojení a zprovoznění myčky, zaškolení obsluhy, likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020.

  • Parkoviště a chodníky Vajgar – Řečička přidělení veřejné zakázky (VZ)

Rada města schválila na svém 10. zasedání dne 8. 4. 2020 návrh zadání VZ, jejímž předmětem jsou stavební úpravy vozovky, chodníků a parkovacích stání podél okružní komunikace na sídlišti Vajgar v úseku mezi křižovatkami u domu č.p.722 a u domu č.p.728. Celková délka úpravy činí 347,72 m. Celkem bude v uvedeném prostoru 96 parkovacích míst, z toho 6 stání vyhrazeno pro osoby těžce pohybově postižené. Z důvodu rozsahu prováděného zásahu a nevyhovujícího stavu vodovodu včetně přípojek musí být do stavebních prací oproti očekávání zahrnuto i přepojení domovních přípojek a odbočujícího vodovodního řadu DN100. Součástí zakázky jsou tak i stavební úpravy stávajícího veřejného vodovodu v celkové délce 141,22 m. Na základě výběrového řízení přidělila rada města zakázku firmě EUROVIA CS, a.s. Předpokládaná hodnota VZ: 6 853, 066 Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace: 1. 8. 2020 – 30. 10. 2020.

Otevření mateřských škol od 25. května 2020

Rada města schválila znovuotevření mateřských škol, jež město zřizuje. Stane se tak dne 25. 5. 2020 na základě dohody s ředitelkami mateřských škol a v souladu s rozhodnutím vlády a MŠMT.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec