5.9 C
Jindřichův Hradec
11.12. 2023
Články

Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo na svém lednovém zasedání schválilo Lokální koncepci sociálního bydlení města Jindřichův Hradec. Ta byla jedním z výsledků projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Jindřichově Hradci“, ze kterého vyšlo naše město v rámci celorepublikového srovnání jako jednoznačný premiant.

Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův HradecMěsto Jindřichův Hradec má ve svém bytovém fondu dlouhodobě vyčleněno 166 bytů pro zájemce, jejichž příjmy z pracovní činnosti jim neumožňují dosáhnout na komerční nájemné, které je dané lokálními tržními podmínkami. Zmíněné byty získávají především rodiny a osoby, které se dostaly do tíživé situace např. výpadkem druhého příjmu v domácnosti – rozpad manželství, vznik invalidity, úmrtí, apod.

Skutečnosti, že město Jindřichův Hradec disponuje rozsáhlým bytovým fondem a zároveň nataveným systémem přidělování sociálních bytů, byly jedním z důvodu, proč město Jindřichův Hradec vstoupilo v roce 2017 do projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Jindřichově Hradci“. Projekt je financován mimo jiné Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu zaměstnanost. Účast v projektu, který bude ukončen v únoru 2020, umožnila jindřichohradecká pravidla sociálního bydlení nejenom prověřit a porovnat s bytovou politikou ostatních měst v ČR, ale představovala i další zcela hmatatelné přínosy.

V rámci projektu došlo k navýšení nedostatečného personálního stavu Odboru sociálních věcí o dvě sociální pracovnice. Jejich financování zajistily prostředky z projektu. Získaná personální posila pracovala s nájemníky sociálních bytů ve vlastnictví města i ve vlastnictví soukromých subjektů a reálně jim pomohla vymanit se z tíživé socioekonomické situace. “Projektové“ pracovnice byly v těsném kontaktu s celkem 100 klienty, přičemž se u všech podařilo stabilizovat jejich poměry, plnit si povinnosti vyplývajících z nájemních smluv. Za dobu realizace projektu došlo díky intenzivní sociální práci (tzn. mnohdy nejen týdenní, ale i denní kontakt) k úhradě pohledávek v hodnotě 405 900  Kč. Jedná se o celkovou částku dluhu občanů vůči městu (zejména neuhrazené nájemné, neuhrazené poplatky za odpad).

Během projektu se tak mj. otestovalo, s kolika rodinami může reálně být sociální pracovnice v každodenním, popř. týdenním styku. Další významný benefit spočíval ve zpracování Lokální koncepce sociálního bydlení města Jindřichův Hradec. Jedná se o důležitý dokument, který město Jindřichův Hradec má nově k dispozici: (https://www.jh.cz/filemanager/files/374480.pdf). Cílem koncepce je přispět ke zvýšení dostupnosti dlouhodobého, udržitelného a kvalitního bydlení pro občany, jejichž přístup k bydlení nebo možnosti udržení si bydlení, jsou ztížené. Dokument schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29. 1. 2020.

Na samém závěru právě dobíhajícího projektu „Pilotní ověření sociálního bydlení v Jindřichově Hradci“ lze neochvějně tvrdit, že stávající systém sociálního bydlení v Jindřichově Hradci je plně funkční. Systém spočívá na vzájemné interní spolupráci dotčených odborů a oddělení města Jindřichův Hradec a dále na kooperaci s dalšími institucemi a organizacemi ve městě. Jako zářný příklad této součinnosti lze uvést vybudování šesti nových sociálních bytů, které splňují všechna soudobá kritéria moderního bydlení. Tato akce se uskutečnila díky úzké spolupráci odborů rozvoje, oddělení správy bytů a odboru sociálních věcí.

V porovnání s ostatními do projektu zapojenými městy v České republice se ukázal systém sociálního bydlení v Jindřichově Hradci jako nejúčinnější, tzn. ve své podstatě jako nejlepší. Velkou měrou tomu přispěl i fakt, že město Jindřichův Hradec disponuje bytovým fondem, který čítá 731 bytových jednotek, což odpovídá zhruba 8,5% obydlených bytů ve městě a jeho místních částech.

Petr Kolář

Náhledový obrázek: Image by Gerd Altmann from Pixabay