9.8 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 1. února 2020?

3. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 1. února 2021

  • Rekonstrukci ulice Kostelní provede firma SATES ČECHY

zámek jindřichův hradec ilustračníVýběrové řízení na rekonstrukci ulice Kostelní vyhrála firma SATES ČECHY z Telče za nabídkovou cenu 3 miliony Kč s DPH. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm firem. Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, úprava sdělovacích kabelů, položení chráničky pro metropolitní síť a kompletní rekonstrukce vozovky v části ulice od ulice Školní po napojení na ulici Za Kostelem. Povrch z kamenných kostek bude zachován. Součástí zakázky je také vybudování příčného prahu v ulici Kostelní a Za Kostelem (nájezd z ulice Komenského), který bude sloužit jako vstup do obytné zóny. V současné době platí obytná zóna od Dadaclubu, nově bude obytná zóna začínat už při vjezdu do Kostelní ulice z ulice Komenského u kaple sv. Maří Magdaleny. Rekonstrukce bude probíhat od 12. dubna do 30. června 2021. Ulice bude po celou dobu rekonstrukce zcela uzavřena. Rekonstrukci bude třeba skloubit s natáčením pohádky Tajemství staré bambitky 2, kterou by nejen v této lokalitě měla točit Česká televize na jaře letošního roku.

  • Na začátku dubna se začne stavět stezka, která propojí Denisovu ulici a silnici na Jindřiš

Stezku pro chodce a cyklisty postaví firma Pozemní stavby Telč za 2,2 mil Kč s DPH. Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v základní šířce 2,5 m v souběhu se silnicí I/34 (městský okruh) a jejím podchodu, dále podél Hamerského potoka napojenou na silnici směrem na Jindřiš. Součástí stavby je nový propustek na místo stávající lávky přes vodoteč. Stavba začne 6. dubna 2021 a hotovo by mělo být na konci května. Stezka vyřeší komplikovanou situaci při přecházení městského okruhu, kdy v tomto úseku není přechod pro chodce a není možné na křižovatce zajistit bezpečné přecházení, proto byla vybrána tato varianta stezky s podchodem, která bude pro chodce i cyklisty komfortní a bezpečná.

  • Rada města souhlasila s regulačním plánem městské památkové rezervace

Jindřichův Hradec má platný územní plán od roku 2014. V územním plánu je uvedeno, že pro plochu městské památkové rezervace je jako podrobnější územně plánovací dokumentace zpracován regulační plán. Naposledy byl regulační plán zpracován v roce 2006 a jeho platnost končí v roce 2022. Už v lednu 2015 rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení nového regulačního plánu městské památkové rezervace. Ten vznikl v roce 2017 a prošel připomínkovým řízením i veřejným projednáním. Dlouho trvalo vypořádání námitek Ministerstva kultury. Tomu se například nelíbilo to, že regulační plán umožňuje podzemní parkování v centru. Otázka parkování byla nakonec vyřešena tak, že podzemní parkování bude z městské památkové rezervace vypuštěno a za podmínek uvedených v novém regulačním plánu bude umožněno zřízení parkovacího domu na p. č. 1235/4 a 1235/9 v k. ú. Jindřichův Hradec. Byly zapracovány i další připomínky a Regulační plán byl v září 2020 opět veřejně projednán bez připomínek. Na pořízení regulačního plánu obdrželo město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Rada města souhlasila s Regulačním plánem městské památkové rezervace Jindřichův Hradec, schválit ho musí ještě zastupitelstvo města. To, že má město regulační plán je, mimo jiné, podmínkou proto, abychom mohli čerpat dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací Ministerstva kultury. Za posledních deset let město prostřednictvím tohoto dotačního titulu poskytlo 19,5 milionu korun pro soukromé majitele na opravu domů v městské památkové rezervaci.

  • Loni město řešilo 77 žádostí o informaci podle zákona č. 106

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je úřad povinen projednat všechny žádosti o informace. Město Jindřichův Hradec je také povinno zveřejnit každý rok výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací. V roce 2020 bylo podáno celkem sedmdesát sedm žádostí (pro srovnání – v roce 2019 bylo podáno třicet devět žádostí, došlo tedy téměř ke 100 % nárůstu), přičemž šedesáti třem žádostem bylo vyhověno zcela, v šesti případech bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a tedy těmto žádostem bylo vyhověno z části, v osmi případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Poskytnuté informace jsou dostupné na internetových stránkách města Jindřichův Hradec, pod odkazem “Zveřejňované informace – Poskytnuté informace“. Poskytování informací je zpoplatněno podle sazebníku, který zůstává na rok 2021 stejný jako byl loni, a to – pořízení černobílé listiny formátu A4 – 1,50 Kč a barevné listiny formátu A4 – 3,50 Kč (při oboustranném tisku a větších formátech se náklady násobí), CD-ROM – 12 Kč, dále se hradí skutečné náklady na poštovní služby a časovou úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé a složité vyhledávání informace ve výši 250 Kč za každou hodinu.

  • Rada řešila petici obyvatel Radouňky

Na městský úřad byla doručena petice od občanů z místní části Radouňka. Petenti si prostřednictvím tohoto podání stěžují na dopravní situaci, která vznikla novým zjednosměrněním ulice K Potůčku. Tento krok ze strany vlastníka komunikace, kterým je město Jindřichův Hradec, dle petentů zhoršil dopravu v této části Radouňky, když výrazně omezil obsluhu jejich nemovitých věcí a přitom nepřispěl k větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Upozorňují také na skutečnost, že cyklisté, kteří jedou z města směrem do „staré“ Radouňky, budou vjíždět do protisměru. Petenti žádají o navrácení do původního, tj. obousměrného stavu. Pod peticí se sešlo celkem osmnáct podpisů jednotlivých občanů z místní části Radouňka, ulice K Potůčku a blízkého okolí. Na místě samotném situaci projednávali zástupci příslušného silničního správního úřadu, zástupci města Jindřichův Hradec, zástupci Policie ČR a předseda osadního výboru Radouňka. Výsledkem tohoto místního šetření bylo zjištění, že ulice K Potůčku byla zjednosměrněna oprávněně, na základě žádosti města Jindřichův Hradec, přičemž tato žádost má oporu v projektové dokumentaci vyhotovené v souvislosti s rekonstrukcí ulice Ke Mlýnu v téže místní části. Pro zjednosměrnění této ulice hovoří zpřehlednění dopravní situace, zejména zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce ulic K Potůčku, K Řece, Ke Mlýnu a Na Kopečku, kdy v případě provozu obousměrného zde dochází k nedostatečným rozhledovým poměrům. Všechny zúčastněné subjekty se dále shodly, že pro lepší obsluhu této lokality by mělo dojít k úpravě dopravního značení a zpevnění prostoru včetně vybudování odstavné plochy ve spodní části ulice K Potůčku. Rada města schválila znění odpovědi na petici v souladu s výsledkem místního šetření.

  • Stará radnice chystá pro tento rok čtyři výstavy

I když není jasné, kdy bude moci Stará radnice znovu otevřít, chystá výstavní dům na tento rok hned čtyři různé výstavy. Pokračovat bude výstava Čeští vědci a jejich vynálezy. Jde o výstavu karikatur českých vědců a jejich nejslavnějších objevů. Výstava je cílena především na mladší generaci se snahou představit české vědce, vynálezce a objevitele. Portréty nejznámějších českých vynálezců nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů, stejně tak tomu je i s jejich vynálezy. Hlavním cílem této vzdělávací výstavy je přimět pozorného návštěvníka k nalezení dvojice vědce a jeho vynálezu. Výstava bude trvat od 1. dubna do 23. května 2021.

Na začátku června bude mít vernisáž výstava k loutkovému animovanému večerníčku Krysáci a bude na Staré radnici k vidění až do konce září.

V říjnu naváže další výstava nazvaná České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě. Pod hlavičkou projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2016 vznikla výstava karikatur českých vědkyň a jejich vědeckých přínosů. V dobách, kdy bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála revolučním, se přesto našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy. Záměrem výstavy je představit tyto české vědkyně a upozornit především mladší generaci na jejich objevy, úspěchy a prvenství. Portréty českých vědkyň nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů. Hlavním cílem výstavy je přimět pozorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její přínos vědě. Výstava navazuje na současnou výstavu Čeští vědci a jejich vynálezy a bude probíhat od 5. do 31. října.

Na konci listopadu by potom měla mít vernisáž adventní výstava fotografií Petra Kubeše. Výstava byla původně plánovaná na advent 2020 a je přesunuta na advent 2021.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí