Aktuálně

O čem rozhodovali radní 1. února 2020?

3. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 1. února 2021

  • Rekonstrukci ulice Kostelní provede firma SATES ČECHY

zámek jindřichův hradec ilustračníVýběrové řízení na rekonstrukci ulice Kostelní vyhrála firma SATES ČECHY z Telče za nabídkovou cenu 3 miliony Kč s DPH. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem sedm firem. Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, úprava sdělovacích kabelů, položení chráničky pro metropolitní síť a kompletní rekonstrukce vozovky v části ulice od ulice Školní po napojení na ulici Za Kostelem. Povrch z kamenných kostek bude zachován. Součástí zakázky je také vybudování příčného prahu v ulici Kostelní a Za Kostelem (nájezd z ulice Komenského), který bude sloužit jako vstup do obytné zóny. V současné době platí obytná zóna od Dadaclubu, nově bude obytná zóna začínat už při vjezdu do Kostelní ulice z ulice Komenského u kaple sv. Maří Magdaleny. Rekonstrukce bude probíhat od 12. dubna do 30. června 2021. Ulice bude po celou dobu rekonstrukce zcela uzavřena. Rekonstrukci bude třeba skloubit s natáčením pohádky Tajemství staré bambitky 2, kterou by nejen v této lokalitě měla točit Česká televize na jaře letošního roku.

  • Na začátku dubna se začne stavět stezka, která propojí Denisovu ulici a silnici na Jindřiš

Stezku pro chodce a cyklisty postaví firma Pozemní stavby Telč za 2,2 mil Kč s DPH. Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v základní šířce 2,5 m v souběhu se silnicí I/34 (městský okruh) a jejím podchodu, dále podél Hamerského potoka napojenou na silnici směrem na Jindřiš. Součástí stavby je nový propustek na místo stávající lávky přes vodoteč. Stavba začne 6. dubna 2021 a hotovo by mělo být na konci května. Stezka vyřeší komplikovanou situaci při přecházení městského okruhu, kdy v tomto úseku není přechod pro chodce a není možné na křižovatce zajistit bezpečné přecházení, proto byla vybrána tato varianta stezky s podchodem, která bude pro chodce i cyklisty komfortní a bezpečná.

  • Rada města souhlasila s regulačním plánem městské památkové rezervace

Jindřichův Hradec má platný územní plán od roku 2014. V územním plánu je uvedeno, že pro plochu městské památkové rezervace je jako podrobnější územně plánovací dokumentace zpracován regulační plán. Naposledy byl regulační plán zpracován v roce 2006 a jeho platnost končí v roce 2022. Už v lednu 2015 rozhodlo zastupitelstvo města o pořízení nového regulačního plánu městské památkové rezervace. Ten vznikl v roce 2017 a prošel připomínkovým řízením i veřejným projednáním. Dlouho trvalo vypořádání námitek Ministerstva kultury. Tomu se například nelíbilo to, že regulační plán umožňuje podzemní parkování v centru. Otázka parkování byla nakonec vyřešena tak, že podzemní parkování bude z městské památkové rezervace vypuštěno a za podmínek uvedených v novém regulačním plánu bude umožněno zřízení parkovacího domu na p. č. 1235/4 a 1235/9 v k. ú. Jindřichův Hradec. Byly zapracovány i další připomínky a Regulační plán byl v září 2020 opět veřejně projednán bez připomínek. Na pořízení regulačního plánu obdrželo město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. Rada města souhlasila s Regulačním plánem městské památkové rezervace Jindřichův Hradec, schválit ho musí ještě zastupitelstvo města. To, že má město regulační plán je, mimo jiné, podmínkou proto, abychom mohli čerpat dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací Ministerstva kultury. Za posledních deset let město prostřednictvím tohoto dotačního titulu poskytlo 19,5 milionu korun pro soukromé majitele na opravu domů v městské památkové rezervaci.

  • Loni město řešilo 77 žádostí o informaci podle zákona č. 106

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je úřad povinen projednat všechny žádosti o informace. Město Jindřichův Hradec je také povinno zveřejnit každý rok výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací. V roce 2020 bylo podáno celkem sedmdesát sedm žádostí (pro srovnání – v roce 2019 bylo podáno třicet devět žádostí, došlo tedy téměř ke 100 % nárůstu), přičemž šedesáti třem žádostem bylo vyhověno zcela, v šesti případech bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, a tedy těmto žádostem bylo vyhověno z části, v osmi případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. Poskytnuté informace jsou dostupné na internetových stránkách města Jindřichův Hradec, pod odkazem ”Zveřejňované informace – Poskytnuté informace”. Poskytování informací je zpoplatněno podle sazebníku, který zůstává na rok 2021 stejný jako byl loni, a to – pořízení černobílé listiny formátu A4 – 1,50 Kč a barevné listiny formátu A4 – 3,50 Kč (při oboustranném tisku a větších formátech se náklady násobí), CD-ROM – 12 Kč, dále se hradí skutečné náklady na poštovní služby a časovou úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé a složité vyhledávání informace ve výši 250 Kč za každou hodinu.

  • Rada řešila petici obyvatel Radouňky

Na městský úřad byla doručena petice od občanů z místní části Radouňka. Petenti si prostřednictvím tohoto podání stěžují na dopravní situaci, která vznikla novým zjednosměrněním ulice K Potůčku. Tento krok ze strany vlastníka komunikace, kterým je město Jindřichův Hradec, dle petentů zhoršil dopravu v této části Radouňky, když výrazně omezil obsluhu jejich nemovitých věcí a přitom nepřispěl k větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Upozorňují také na skutečnost, že cyklisté, kteří jedou z města směrem do “staré” Radouňky, budou vjíždět do protisměru. Petenti žádají o navrácení do původního, tj. obousměrného stavu. Pod peticí se sešlo celkem osmnáct podpisů jednotlivých občanů z místní části Radouňka, ulice K Potůčku a blízkého okolí. Na místě samotném situaci projednávali zástupci příslušného silničního správního úřadu, zástupci města Jindřichův Hradec, zástupci Policie ČR a předseda osadního výboru Radouňka. Výsledkem tohoto místního šetření bylo zjištění, že ulice K Potůčku byla zjednosměrněna oprávněně, na základě žádosti města Jindřichův Hradec, přičemž tato žádost má oporu v projektové dokumentaci vyhotovené v souvislosti s rekonstrukcí ulice Ke Mlýnu v téže místní části. Pro zjednosměrnění této ulice hovoří zpřehlednění dopravní situace, zejména zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce ulic K Potůčku, K Řece, Ke Mlýnu a Na Kopečku, kdy v případě provozu obousměrného zde dochází k nedostatečným rozhledovým poměrům. Všechny zúčastněné subjekty se dále shodly, že pro lepší obsluhu této lokality by mělo dojít k úpravě dopravního značení a zpevnění prostoru včetně vybudování odstavné plochy ve spodní části ulice K Potůčku. Rada města schválila znění odpovědi na petici v souladu s výsledkem místního šetření.

  • Stará radnice chystá pro tento rok čtyři výstavy

I když není jasné, kdy bude moci Stará radnice znovu otevřít, chystá výstavní dům na tento rok hned čtyři různé výstavy. Pokračovat bude výstava Čeští vědci a jejich vynálezy. Jde o výstavu karikatur českých vědců a jejich nejslavnějších objevů. Výstava je cílena především na mladší generaci se snahou představit české vědce, vynálezce a objevitele. Portréty nejznámějších českých vynálezců nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů, stejně tak tomu je i s jejich vynálezy. Hlavním cílem této vzdělávací výstavy je přimět pozorného návštěvníka k nalezení dvojice vědce a jeho vynálezu. Výstava bude trvat od 1. dubna do 23. května 2021.

Na začátku června bude mít vernisáž výstava k loutkovému animovanému večerníčku Krysáci a bude na Staré radnici k vidění až do konce září.

V říjnu naváže další výstava nazvaná České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě. Pod hlavičkou projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2016 vznikla výstava karikatur českých vědkyň a jejich vědeckých přínosů. V dobách, kdy bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála revolučním, se přesto našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy. Záměrem výstavy je představit tyto české vědkyně a upozornit především mladší generaci na jejich objevy, úspěchy a prvenství. Portréty českých vědkyň nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů. Hlavním cílem výstavy je přimět pozorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její přínos vědě. Výstava navazuje na současnou výstavu Čeští vědci a jejich vynálezy a bude probíhat od 5. do 31. října.

Na konci listopadu by potom měla mít vernisáž adventní výstava fotografií Petra Kubeše. Výstava byla původně plánovaná na advent 2020 a je přesunuta na advent 2021.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít