7.1 C
Jindřichův Hradec
19.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 10. května 2021?

15. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 10. května 2021

  • Rada města schválila účetní závěrku a souhlasila s návrhem závěrečného účtu města za rok 2020

Skutečné příjmy města byly v roce 2020 ve výši 594 553 000 Kč (tj. o 15 745 000 Kč nižší než v r. 2019 – největší vliv měl propad daňových příjmů – ten byl o 21 772 000 Kč oproti roku 2019. Největší pokles byl u daně z příjmu právnických osob – o 13 213 000 Kč. Skutečné výdaje byly 542 464 000 Kč (tj. o 69 325 000 Kč nižší než v r. 2019) – výdaje nebyly dočerpány v důsledku pandemie (především v oblasti kultury, ale i místní správy, některé investiční akce byly přesunuty do dalších let). Největší podíl na kapitálových výdajích měly např. ČOV Děbolín (22,7 mil Kč), rekonstrukce ulice Václavská-Vídeňská (20,4 mil. Kč), parkoviště a chodníky Vajgar Řečička (8,9 mil. Kč) a další. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci k 31. 12. 2020 tedy představuje přebytek ve výši 52.088,11 tis. Kč.

Plné znění návrhu závěrečného účtu je zveřejněno na úřední desce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu je možné uplatnit písemně ve lhůtě vyvěšení, či ústně při samotném projednávání na zastupitelstvu města.

  • Rada města odložila další projednání studie Tyršova areálu?

Na základě vyhlášené veřejné zakázky obdrželo Město Jindřichův Hradec od jejího vítěze firmy JPS J. Hradec s.r.o. studii s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion, Jindřichův Hradec“. Před samotným zadáním studie byla problematika rekonstrukce (revitalizace) Tyršova stadionu řešena Výborem pro rozvoj města, kde byla vydefinována a posouzena všechna možná hlediska, jak k revitalizaci přistoupit, tj. čeho by mělo být revitalizací dosaženo; proč to děláme; pro koho to děláme; co se stane, když tato pro město Jindřichův Hradec klíčová lokalita řešena nebude. Rovněž byla provedena debata s klíčovými osobami, jejichž názory, myšlenky, jsou významné pro nastavení samotné rekonstrukce. Studie řeší využití Tyršova areálu, kde by vznikl veřejný prostor přirozeně propojující pro pěší a cyklisty navazující čtvrtě města, ale aby i nabádal příchozí k pobytu zde, díky příjemnému prostředí a aktivitám, které je zde možno sledovat či provozovat. Rovněž je ve studii pamatováno i na vybudování parkoviště s dostatečnou kapacitou osobních vozidel. V areálu Tyršova stadionu je navrženo několik objektů, a to: přístavba městské sportovní haly; zimní stadion Jana Marka – jeho úprava; ubytovací objekt; sokolovna; podzemní parking pro cca 400 osobních vozidel a venkovní úpravy – multiplocha využitelná nejen pro sportovní aktivity (např.: otevřené zimní kluziště, ale i pro kulturní akce (např.: tradiční Porcinkule). Studie řeší vše v souladu se současnými trendy, především v oblastí ochrany životního prostředí, úspor energií atd. Prezentace uvedené studie byla, nejen pro zastupitele města Jindřichův Hradec, provedena na 28. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec dne 28. 4. 2021. Pro širší veřejnost byl záznam z tohoto jednání včetně prezentace studie umístěn na Youtube kanál města Jindřichův Hradec.

Vzhledem k rámcovým propočtům nákladů na celkovou revitalizaci areálu ve výši cca 760 mil. Kč bez DPH, není ve finančních, ale ani technických možnostech, realizovat tuto akci jednorázově. Samotné realizování bude nutné rozdělit do několika etap, ideálně dle stavebních objektů a rovněž k finančním možnostem města s přihlédnutím k získání dotačních prostředků. Vedení města navrhuje realizaci výstavby jednotlivých objektů v následujícím pořadí – přístavba městské sportovní haly; parking; zimní stadion; ubytovací objekt; sokolovna (příp. sokolovna a dále ubytovací objekt) a venkovní úpravy s tím, že není vyloučeno případné sloučení výstavby jednotlivých objektů.

Obdobnou formou by byla provedena i realizace „skutečných“ projektových prací. Nelze tedy očekávat, že budou projekční práce zadány najednou, ale pouze v rozsahu možnosti dotací a rozpočtu města. Celý proces bude veden metodou „per partes“, a to formou veřejných zakázek, přičemž bude zohledněna celková cena, tj. každá zakázka na projekt bude zadána v souladu s právními předpisy. Vzhledem k tomu, že město Jindřichův Hradec bude usilovat o získání dotace na jednotlivé části areálu, nebude nikdy, byť, vzhledem k finančním limitů, by tomu tak být mohlo, soutěžit formou veřejné zakázky malého rozsahu, ale vždy bude postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento postup zajistí maximální transparentnost veřejných zakázek.

„Radě města byl materiál předložen s návrhem na souhlas s provedením rekonstrukce areálu Tyršova stadionu podle předloženého návrhu a také s realizací a postupem projektových a realizačních prací podle předloženého návrhu. Radní se nakonec většinou hlasů rozhodli materiál odložit a studii ještě projednat v rámci pracovní skupiny. Odložením materiálu se zároveň posouvá termín pro podání žádosti o dotaci a tím i možnost jejího reálného získání,“ sdělil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

  • Výsadba v Mertových sadech bude levnější

Rada města schválila snížení ceny zakázky na dosadbu stromů v Mertových sadech. Celková vysoutěžená cena je 1,5 mil Kč. Během realizace ale firma KHL – ECO a.s. zjistila, že nakonec nebylo potřeba u jedle bělokoré použít na ochranu tři kůly k jednomu stromku, ale jenom jeden, protože půdní podmínky i kvalita sazenice stromu byly lepší, než předpokládal projekt. Nakonec nedošlo ani k použití necelých kompostové zeminy, protože kvalita půdy v parku byla dostačující. Díky tomu je nakonec zakázka levnější o 39 000 Kč.

  • Od 17. května budou na sídlišti Vajgar tradiční pouťové atrakce

Rada města schválila pronájem pozemku 3890/25 na sídlišti Vajgar o celkové rozloze 1 000 m2 paní Marii Ranglové za 7 000 Kč. Paní Ranglová žádala o pronájem části zatravněného pozemku na sídlišti Vajgar za účelem umístění pouťových atrakcí ve dnech 17.5.-31.5.2021. Pouťové atrakce byly na tomto místě i v minulých letech.

  • Město hledá provozovatele tenisového areálu

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo odkoupení tenisového areálu pod gymnáziem. Rada města teď schválila záměr areál pronajmout. V areálu se nachází celkem pět tenisových kurtů, administrativní budova s šatnami a sociálním zařízením a víceúčelové hřiště. Pronájem je navržen na dobu určitou do 31.12.2026, obálkovou metodou za minimální nabízené nájemné 264 000 Kč ročně. Při stanovování výše nájemného bylo vycházeno z ceny, za kterou byl areál pronajímán předchozím vlastníkem, kdy měsíční nájemné činilo 22 000 Kč. „Budoucí nájemce je povinen po vzájemné dohodě umožnit využití sociálního zařízení zdarma pro případné akce pořádané městem Jindřichův Hradec. Část sportoviště – víceúčelové hřiště – bude poskytováno školám v rámci hodin tělesné výchovy,“ doplnil podmínky pronájmu místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Konkrétní záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce. Nabídka musí mimo jiné obsahovat také specifikaci podnikatelského záměru. Kritéria pro vyhodnocení nabídek jsou 50 % výše nabízeného nájemného a 50 % podnikatelský záměr.

Zdroj: Web města Jindřichův Hradec