17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 12. dubna 2021?

12. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 12. dubna 2021

 • Rada města souhlasila s návrhem rozdělení dotací pro sport. Konečné slovo budou mít zastupitelé

Rada města souhlasila s návrhem na poskytnutí finančních příspěvků na činnost sportovních a tělovýchovných organizací z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2021. Dotační program města Jindřichův Hradec na podporu sportu má pět opatření. Opatření č. 1: Příspěvek na činnost preferovaných sportovních klubů. Opatření č. 2: Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 15 let (podle věkových kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích. Opatření č. 3: Příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města. Opatření č. 4: Příspěvek na účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny. Opatření č. 5: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

V rámci každého opatření jsou v Dotačním programu stanovena kritéria. Sportovní komise Rady města Jindřichův Hradec provedla zhodnocení žádostí a podle uvedených kritérií navrhla každému žadateli výši příspěvku. Sportovní komise zasedala 24. března 2021 a projednala žádosti o poskytnutí příspěvků v oblasti sportu v rámci opatření č. 1, 2, 4 a 5. Žádosti podané v rámci opatření č. 3 – Příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města budou předkládány průběžně k projednání radě města během roku 2021. Celková alokace dotačního programu pro sport na rok 2021 je ve výši 10,4 mil. Kč, z toho 100 tis. Kč je určeno na ocenění sportovců, které není poskytováno formou dotace. Návrhy na ocenění jednotlivých sportovců budou projednány a schváleny v Radě města Jindřichův Hradec. Sportovcům jsou vždy poskytovány věcné dary.

V rámci Opatření č. 1 – Příspěvek na činnost preferovaných sportů je jediným oprávněným žadatelem organizace BASKET Jindřichův Hradec, z.s. Rada města souhlasila s poskytnutím dotace ve výši celkové alokované částky tj. 1 600 tis. Kč.

V rámci Opatření č. 2 – Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (do kategorie junior) ve sportovních organizacích souhlasila rada města s návrhem na poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům s ohledem na situaci v souvislosti s COVID – 19. V 1. čtvrtletí roku 2021 byla na základě vládních nařízení sportovní činnost žadatelů minimální (v některých případech značně omezená), což ovlivní celkové náklady na sportovní činnost žadatelů v roce 2021 (např. podstatně nižší náklady na pronájmy sportovišť). V opatření č.2 – Příspěvek na činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (do kategorie junior) navrhuje rada města rozdělit mezi 19 sportovních klubů celkem 5 977 000 Kč.

V rámci Opatření č. 4 – Příspěvek na účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny navrhuje rada města s ohledem na situaci v souvislosti s COVID-19 rozdělit 40 % z celkové alokované částky (1 100 tis. Kč) tj. částku 440 tis. Kč. Při sestavování tohoto návrhu rada rovněž přihlédla k požadavkům žadatelů na výši dotací a na výši rozpočtů jednotlivých žadatelů. Přerozdělení zbylých finančních prostředků v maximální výši 60 % z celkové alokované částky navrhuje sportovní komise rozdělit v září 2021. Na dotaci podle návrhu rady města dosáhli tři žadatelé.

V rámci Opatření č. 5 – Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku navrhuje rada města rozdělit mezi tři sportovní kluby 150 000 Kč.

Návrh rozdělení dotací pro sport musí ještě schválit zastupitelstvo města.

 • Rada města souhlasila s odkupem tenisového areálu pod gymnáziem. Poslední slovo budou mít zastupitelé
Město Jindřichův Hradec obdrželo nabídku od společnosti Teniscentrum Jindřichův Hradec s.r.o. na odkup areálu tenisového centra pod Gymnáziem Vítězslava Nováka. Nabízený areál se skládá z budovy šaten s kanceláří a minibarem vystavené v roce 2006, pergoly, parkoviště – asfaltová plocha pro 16 parkovacích míst, oplocení areálu, zpevněné plochy pro pěší, třech venkovních tenisových kurtů s antukovým povrchem, dvou krytých tenisových kurtů a přetlakové haly. Podle společnosti byla stavba realizována nákladem 16 mil. Kč a dle jejího vyjádření se jedná o ekonomicky soběstačný provoz. Ke konci roku 2017 byla pořízena nová tzv. nafukovací hala přes dva kurty. Pozemky ve vlastnictví města pod stavbou areálu tenisového centra má společnost pronajaty od roku 2005 na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou do 31.12.2054. Během letošní zimy došlo kvůli množství sněhu k poškození přetlakové plachty nad kurty s umělým povrchem. Na základě této skutečnosti byla navrhovaná cena snížena a rada města souhlasila s odkupem areálu za kupní cenu ve výši 7,9 mil. Kč. „Koupí nabízeného areálu by došlo ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb. Areál bezprostředně navazuje na městský park a vybudované zázemí v nabízeném areálu by mohlo být využito pro kulturní akce pořádané městem v parku (letní kino, akce Přes kopec na Hradec, Den dětí, rozloučení s prázdninami apod.). Koupí areálu by město získalo sportoviště, které nejenže splňuje podmínky k pořádání soutěžních tenisových zápasů, ale je také ve výborném udržovaném stavu,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Bc. Radim Staněk. Odkup tenisového areálu ještě musí schválit zastupitelstvo města.
 • Revitalizace zeleně na městském hřbitově začne ještě v dubnu

Areál hřbitova na Jiráskově předměstí těsně sousedí s frekventovanou komunikací. Aby bylo prostředí hřbitova odcloněno od okolního ruchu a provozu, byla zpracována projektová dokumentace na celkovou revitalizaci zeleně. Návrh je rozdělen do několika etap, přičemž v letošním roce je plánováno provedení 1. etapy, při které dojde k úpravám těsně u vstupu do areálu hřbitova (pod okny budovy správy krematoria). „Na této ploše je navržena výsadba trvalek a několika stromů. Po realizaci bude takto osázená plocha doplněna lavičkami, aby tak vzniklo klidové místo nejen pro účastníky smutečních obřadů, ale i návštěvníky hřbitova,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Bc. Radim Staněk. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy Ing. Markéta Kollmannová z Plavska. Rada města schválila zadání zakázky paní Kollmannové za částku 211 tis. Kč bez DPH. S výsadbou se začne 19. 4. a dokončení je plánované do 30. 11. 2021, protože cibuloviny bude potřeba vysázet až na podzim.

 • Rada souhlasila s návrhem zastupitele Mgr. Ondřeje Pumpra na zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva města předem

Rada města souhlasila s návrhem zastupitele města Mgr. Ondřeje Pumpra (hnutí Starostové a nezávislí) na změnu praxe ve zveřejňování materiálů na jednání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. Ze zákona o obcích vyplývá, že obce nemají povinnost zveřejňovat podkladové materiály na jednání zastupitelstva obce před jeho konáním. Jedinou povinnost, kterou v této souvislosti obec má je, že informuje o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva obce, a to alespoň 7 dní předem. Zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva obce před jeho konáním je však v dnešní době považováno za jeden ze znaků nejen transparentního, ale i přívětivého vedení obce a vstřícného a otevřeného přístupu k občanům a obyvatelům obce. Elektronické verze materiálů umístěné na webových stránkách obce zvyšují informovanost občanů o obsahu jednání jimi volených zástupců a umožňují občanům přípravu na veřejné zasedání zastupitelstva obce a mj. spoluvytváří i rychlou a přehlednou kontrolu činnosti voleného politického vedení. Obecně jako znak dobré správy obce začíná platit (a v mnoha obcích tomu už tak i fakticky je – v Jihočeském kraji např. České Budějovice, Písek, Tábor, Český Krumlov, vše dohledatelné na webových stránkách jednotlivých měst), že čím více město zveřejní, tím více se stává transparentním a přívětivým. „Velmi dobře si uvědomujeme, že zveřejňování materiálů na jednání zastupitelstva má svá zákonná omezení. Uvedené se týká především ochrany osobních nebo obchodního tajemství. Jejich ochranu však lze zajistit, a to bez větších administrativních nákladů, ať již pracovních či finančních. Záměrem tohoto materiálu je dosáhnout zveřejňování podkladových materiálů na jednání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec na webových stránkách města, a to alespoň 5 dnů před jednáním zastupitelstva,“ doplnil tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec Mgr. Karel Holý.

 • Radní nepodpořili návrh na vyslovení zániku mandátu zastupitele pro paní Miladu Petrů

Rada města projednávala návrh pana Ladislava Mátla, který dne 17. 2. 2021 podal „Návrh na prohlášení zániku mandátu zastupitele z důvodu nenaplnění formálního i materiálního aspektu občanství v obci Jindř. Hradec“. Tento návrh se týká mandátu zastupitelky a radní města paní Milady Petrů (volební strana Hradec srdcem a rozumem + Svobodní), který vznikl dnem zvolení, tedy 6. října 2018. Podle navrhovatele paní Milada Petrů nesplnila jednu z podmínek pro to, aby mohla kandidovat do zastupitelstva města, a to trvalý pobyt ve městě Jindřichův Hradec. Podle Ladislava Mátla je paní Milada Petrů k trvalému pobytu ve městě přihlášena jen formálně, ale trvale zde nežije. Rada města nesouhlasila s vyslovením zániku mandátu zastupitelky paní Milady Petrů z důvodu pozbytí volitelnosti. Záležitost bude projednávat ještě zastupitelstvo města.

 • Rada města neodvolala vedoucího odboru dopravy Ing. Zbyňka Heřmana

Rada města projednávala návrh radních města Ing. Jaroslava Chalupského a Milady Petrů (Hradec srdcem a rozumem) na odvolání vedoucího odboru dopravy Ing. Zbyňka Heřmana. Podle předkladatelů je Ing. Heřman dlouhodobě veřejností vnímán jako vedoucí odboru, který není vstřícný, nesnaží se hledat řešení v souladu s požadavky občanů města. Předkladatelé navrhovali odvolat Ing. Zbyňka Heřmana z funkce vedoucího odboru dopravy a vypsat výběrové řízení na nového vedoucího odboru. „Jmenování a odvolání vedoucích odborů městského úřadu se řídí pravidly danými právními předpisy. Bez zákonných důvodů nelze kohokoliv odvolat, absence zákonných a jasně formulovaných důvodů je stižena neplatností takového odvolání. Zákonodárce tento princip vtělil do příslušného právního předpisu poměrně prozíravě, ukazuje se v praxi,“ řekl tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec Mgr. Karel Holý.  „Stanovisko rady v tomto bodě bylo, kromě navrhovatelů, jednoznačné. Radě města Jindřichův Hradec nebyl předložen materiál, který by splňoval základní zásady upravující problematiku odvolávání vedoucích úředníků. Jsem tímto nemile překvapen, ale materiál byl fakticky neprojednatelný. Pokud bychom na základě takto nedůsledně zpracovaného materiálu odvolali vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Jindřichův Hradec, mohli bychom čelit následkům v podobě konstatování nezákonnosti takovéhoto postupu. To si jako odpovědní představitelé města nemůžeme dovolit. Nadto je pro mne velkým zklamáním, kam se posunula veřejná diskuse, nejen na sociálních sítích postrádám elementární slušnost,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Bc. Miroslav Kadeřábek.

 • Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj města

Na svou funkci ve výboru pro rozvoj města rezignoval nominant KSČM pan Jiří Fiedler. Tato volební strana navrhla, aby se členem výboru stal pan Mgr. Jiří Tříska. Rada města vzala na vědomí rezignaci pana Jiřího Fiedlera ke dni 13. 2. 2021 a souhlasila se zvolením Mgr. Jiřího Třísky členem výboru pro rozvoj města. Personální změnu ve výboru rozvoje musí ještě schválit zastupitelstvo města.

 • Noclehárna pro ženy bude fungovat ještě do konce dubna

Farní charita Jindřichův Hradec má od města vypůjčený byt č. 2 a sociální zařízení v domě č.p. 115 v Nežárecké ulici, kde provozuje noclehárnu pro ženy bez domova. „Ke zřízení provizorní noclehárny pro ženy došlo na začátku února s ohledem na nízké noční teploty. Výpůjčka byla původně poskytnuta do 28. února 2021. Rada města rozhodla o prodloužení výpůjčky nejprve do 31. března 2021 a nyní byla rozhodnutím rady města výpůjčka prodloužena do 30. 4. 2021,“ vysvětlila místostarostka Jindřichova Hradce Ing. Magda Blížilová. Od začátku fungování noclehárnu využívají pravidelně dvě ženy.

V Jindřichově Hradci je stabilně jen Noclehárna sv. Antonína pro muže. Ženská noclehárna se nachází v Nežárecké ulici hned vedle mužské noclehárny a je určena dívkám a ženám nad 18 let v nouzi. K dispozici jsou tři lůžka. První noc je zdarma, každá další za 40 Kč. Provozní doba noclehárny je od 20:00 hod do 8:00 hod

 • Rada města prodloužila funkční období ředitelky 4. základní školy na sídlišti Vajgar

Ředitelce Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 (4. ZŠ) Mgr. Janě Šperlové uplynulo šestileté období od doby jmenování na pracovní místo ředitelky základní školy. Zákonem z roku 2015 byla změněna doba trvání pracovního poměru ředitele školy z doby určité 6 let na dobu neurčitou. Podle zákona může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. V případě Mgr. Jany Šperlové se jedná o období od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. „Podnět k vyhlášení konkursu na ředitele uvedené základních školy od České školní inspekce a školské rady základních škol podán nebyl. Rada města schválila, že konkurs nebude vyhlášen a paní ředitelka nebude odvolána, to znamená, že bylo funkční období Mgr. Janě Šperlové prodlouženo na dalších šest let,“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Ing. Magda Blížilová.

 • Rekonstrukce sociálního zařízení na 3. základní škole začne 1. července

Do výběrového řízení na akci Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance školní jídelny ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 se přihlásily dvě firmy. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy MOUČKA PS s.r.o. Rada města schválila zadání zakázky zmíněné firmě za cenu 319 tis. Kč s DPH. S rekonstrukcí se začne 1. 7. a hotovo by mělo být 27. 7. 2021.

 • Příjezdová cesta ke školní kuchyni 5. ZŠ bude mít nový povrch

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na výměnu povrchu na příjezdové komunikaci ke školní kuchyni Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 (5. ZŠ) firmě VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. za částku 1,2 mil Kč s DPH. Do výběrového řízení se přihlásily celkem tři firmy. V rámci akce bude provedena povrchová úprava a částečná rekonstrukce účelové komunikace v areálu základní školy. Stavba zahrnuje i úpravy přístupových betonových chodníků do školních budov. Oprava začne 6. září a bude trvat jeden měsíc. Rekonstrukce není záměrně naplánovaná na letní prázdniny, protože tou dobou bude ve škole probíhat výměna elektroinstalace a práce by navzájem kolidovaly.

Zdroj: Web města Jindřichův Hradec