14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 13. března 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. 3. 2019 sešli na své schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

 • Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2019, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Podle Čl. X, bod 4. tržního řádu se případné návrhy na změnu tržního řádu včetně přílohy podávají do 28. února kalendářního roku. K tomuto datu byly podány celkem čtyři návrhy, týkající se provozu restauračních zahrádek. Ve dvou návrzích podatelé požadují, aby provoz zahrádek byl povolen rovněž v období od 1. 11. do 31. 3. (dle  bodu 2. Čl. VII je provoz zahrádek povolen pouze v době od 1. 4. do 31. 10.). Ostatní dva návrhy se týkají povolení nových zahrádek. Z důvodu ukončení činnosti v hostinských provozovnách byly ze seznamu restauračních zahrádek vyřazeny dvě zahrádky. Celkový počet restauračních zahrádek tak dosahuje počtu 52.

Rada města schválila, aby byl provozovatelům restauračních zahrádek umožněn provoz po celý rok, tj. nově od 1. 11. do 31. 3., avšak v tomto „zimním“ období pouze za předpokladu některých omezení v souvislosti se zajištěním zimní údržby komunikací, jako je vybavení zahrádek pouze stolky a židlemi bez umístění dřevěné konstrukce (pódium), a povinnosti neprodleného  odstranění tohoto mobiliáře v případě sněžení a náledí, aby nebylo bráněno zimnímu ošetřování komunikací. Dále bude jednotná provozní doba zahrádek v zimním období, kdy všechny zahrádky ve všech částech města by měly provozní dobu od 10:00 do 18:00 hodin. Provoz předzahrádek nebude v zimním období zpoplatněn.

Obdobně jako v minulém období byl z důvodu přehlednosti starý tržní řád zrušen a bylo vydáno nové Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2019 – TRŽNÍ ŘÁD s účinností od 1. dubna 2019.

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu

 • Kolumbárium 3. etapa, městský hřbitov

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového kolumbária z prefabrikovaných prvků pro uložení uren, 81 schránek bude osazeno na betonový sokl, zastřešení bude oplechováním společně se stávající stříškou patia. Bude odstraněna stávající kamenná dlažba a bude položena nová kamenná tryskaná dlažba. Součástí zakázky jsou 2 kamenné podstavce pro umístění květin a svíček. Termíny realizace byly stanoveny od 15. 4. 2019 do 30. 6. 2019. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Kolumbárium 3. etapa, městský hřbitov společnosti STAVOJIH, Jindřichův Hradec za cenu 843 201,74 Kč bez DPH se lhůtou realizace 35 dnů.

 • Stavební úpravy WC v objektu ZUŠ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy hygienických zařízení ve dvoupodlažní části objektu ZUŠ. Jedná se o výměnu keramických obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů a nové napojení na stávající rozvody včetně doplnění odvětrání. Termíny realizace byly stanoveny po dohodě s vedením ZUŠ od 10. 6. 2019 do 21. 7. 2019. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy WC v objektu ZUŠ společnosti MOUČKA PS, Praha za cenu 957 925,52 Kč bez DPH se lhůtou realizace 39 dnů.

 • Zpracování projektové dokumentace – Dvoupodlažní parkoviště ulice Husova

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace k vybudování dvoupodlažního parkoviště v místě stávajících garáží a parkovací plochy v areálu bývalých Švecových kasáren. Součástí je i úprava přilehlých ploch, obslužné komunikace, osvětlení, odvodnění a zpracování dokumentace k odstranění (demolici) stávající stavby garáží. Podkladem pro zadání byl snímek z mapy s vyznačením zájmového území a požadavky na způsob a rozsah zpracování PD. Termín zpracování studie proveditelnosti do 31. 7. 2019, další termíny ve lhůtách navazujících na schválení předchozích stupňů PD. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD – Dvoupodlažní parkoviště ulice Husova společnosti JPS J. Hradec za cenu 621 000 Kč bez DPH. Dále rada souhlasila s financováním zakázky z rozpočtu města v roce 2020 v částce cca 600 tis. Kč a požaduje předložit návrh na financování zakázky z rozpočtu roku 2020 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu

 • Úprava plochy Radouňka u spolkového domu

Předmětem veřejné zakázky je úprava plochy na části pozemku p.č. 746/22 u spolkového domu v Radouňce, kde vznikne parkovací stání pro 8 vozidel s povrchem ze zatravňovacích prvků, bude vybudována opěrná stěna z gabionů a provedena přeložka kabelu SEK. Podkladem pro zadání je zpracovaná PD s výkazem výměr, která byla v rozpracovanosti konzultována s osadním výborem.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 986 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 9. 9. 2019 až 31. 10. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadání zakázky

 • Územní studie sídelní zeleně J. Hradec

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Územní studie systému sídlení zeleně“ společnosti CIMBURK, Kamenice nad Lipou za cenu 395 000 Kč s DPH. Tato studie bude strategickým a koncepčním dokumentem rozvoje veškerých zelených ploch ve městě (včetně místních částí). Studie kromě uvedeného navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajištění zlepšení kvality prostředí ve městě – funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zástavby, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině. Studie doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie zeleně, dělí plochy do intenzitních tříd údržby, stanovuje zásady rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci rekonstrukce, realizace a dalších úprav zeleně. Studie by byla odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost města i pro správu (ochranu a údržbu) zeleně.

 • Rozšíření stávajícího ceníku společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec rozšíření stávajícího ceníku o novou položku – Tyršův stadion s platností od 15. 3. 2019.

Ceník Tyršův stadion

 • Záštita nad Jihočeským festivalem Concertino Praga

V termínu 10. až 15. června 2019 se uskuteční Jihočeský festival Concertino Praga a bude se v Jindřichově Hradci a ostatních městech konat již po jedenapadesáté. Na koncertech vítězů, které budou uspořádány ve městech Český Krumlov, Bechyně, Třeboň a Jindřichův Hradec se veřejnosti představí mladí hudebníci z České republiky a z dalších zemí v oborech strunných nástrojů – klavír, housle, violoncello a harfa. Finanční podpora festivalu je schválena v rozpočtu města na rok 2019 ve výši 200 000 Kč. Tato částka byla schválena Zastupitelstvem města Jindřichův Hradec při projednávání rozpočtu města na rok 2019 dne 30. 1. 2019.

V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad Jihočeským festivalem Concertino Praga a dále schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech Jihočeského festivalu Concertino Praga.

 • Převzetí záštity a užití znaku města pro JH půlmaraton

Společnost  BROMEX solution bude pořádat dne 22. června 2019 v Jindřichově Hradci  4. ročník Jindřichohradeckého půlmaratonu. Jindřichohradecký půlmaraton je určen pro širokou veřejnost, profesionální i amatérské sportovce. Kromě několika úseků, se jedná o běh převážně silničního charakteru s převýšením necelých 300 m. Jindřichohradecký půlmaraton není městský běh a profil trati je relativně vlnitý. Certifikovaná trať má délku 21,0975 km. Ti, kdo si nevěří na zdolání celé trati, mohou spojit síly ve dvoučlenné štafetě. Pro účastníky napříč generacemi je připravený městský rodinný běh (procházka) v délce cca 2,2km podél břehů řeky Nežárky. Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec dne 30. 1. 2019 usn. č. 36/3Z/2019 schválilo poskytnutí dotace společnosti BROMEX solution ve výši 130 000 Kč, účelově určené na úhradu běžných nákladů spojených s pořádáním Jindřichohradeckého půlmaratonu, rodinného běhu a Rebel run v roce 2019.

V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad sportovní akcí Jindřichohradecký půlmaraton a schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených se sportovní akcí Jindřichohradecký půlmaraton, která se bude konat dne 22. června 2019 v Jindřichově Hradci.

 • Poskytnutí mimořádné dotace – Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

Žáci a pedagogové ze Střední zdravotnické školy navštíví dne 26. 3. 2019 partnerskou zdravotnickou školu a zdravotnické zařízení v rakouském Zwettlu. V této souvislosti rada města schválila poskytnutí mimořádné dotace ve výši 7 000 Kč Střední zdravotnické škole, Jindřichův Hradec na částečnou úhradu nákladů spojených s návštěvou žáků a pedagogů Střední zdravotnické školy, Jindřichův Hradec v partnerské zdravotnické škole a zdravotnických zařízení v rakouském Zwettlu.

Návrh veřejné zakázky

 • Výměna výtahu v ZŠ J. Hradec V, Větrná 54

Předmětem zakázky je výměna výtahu v 6. ZŠ na sídlišti Hvězdárna. Podle inspekční zprávy je výtah nutné vyměnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou bezbariérovou základní školu ve městě, byla rekonstrukce výtahu zařazená do rozpočtu města na rok 2019. Součástí akce bude dodání kompletní technické dokumentace a potřebné dokumenty k dalšímu provozu. Dále bude provedena ekologická likvidace stávajícího výtahu, která bude doložena zápisem. Nedílnou součástí zakázky bude likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky na výměnu výtahu v ZŠ J. Hradec V, Větrná 54.

Návrh na dodavatele veřejné zakázky

 • Rekonstrukce školní kuchyně 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na rekonstrukci školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54 společnosti RM-BAU, Jindřichův Hradec za cenu 5 262 188,69 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 68 dnů. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce školní kuchyně 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 včetně skladových prostor a šaten pro personál kuchyně. Součástí zakázky bude kompletní výměna elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace a výměna vzduchotechniky. Dále bude provedena výměna dlažeb a obkladů v souladu s hygienickými normami včetně nové izolace podlah a stěn. V rámci rekonstrukce budou opraveny i omítky a malby. Budou vyměněny dveře za nové v kvalitě, které vyžaduje prostředí školní kuchyně. Nově bude rozmístěno i stávající gastronomické zařízení. Nedílnou součástí zakázky je likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2019.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města