10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 13. ledna 2020?

1. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 13. ledna 2020

Město hledá firmu, která provede třetí etapu rekonstrukce Václavské ulice

Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada města schválila zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Václavská – 3. etapa. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Václavská v celém uličním prostoru včetně rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace, výstavby nové dešťové kanalizace, stavební úpravy veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě. Rekonstrukce bude provedena v úseku navazujícím na 2. etapu (od křižovatky s ulicí U Nemocnice) po křižovatku s ulicí Československých legií včetně křižovatky. Předpokládaná cena rekonstrukce je 15, 5 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce by měla probíhat v termínu od 19. dubna do 30. září letošního roku.

Plovárnu u rybníka Vajgar bude provozovat společnost DOKORA s.r.o.

Na pronájem Sportoviště u rybníka Vajgar, kde bývalému nájemci skončila nájemní smlouva koncem minulého roku, přišly dvě nabídky. Rada města rozhodla sportoviště pronajmout společnosti DOKORA s.r.o. za cenu 60 000 Kč/rok bez DPH. Společnost DOKORA s.r.o. v Jindřichově Hradci provozuje v letních měsících Bros.Bar v parku pod gymnáziem. Společnost DOKORA s.r.o. má v plánu plovárnu provozovat od jara do podzimu, případně i v zimě s ohledem na zamrznutí rybníku Vajgar. V provozu má být jak samotná plovárna, tak půjčování paddleboardů, lodiček nebo šlapadel. Společnost má v plánu také pořádání sportovních turnajů a kulturních akcí a bude spolupracovat s Tenisovým klubem a Vajgarskou saní. Na plovárně by podle nich mohla vzniknout „FAN“ zóna k projekci Olympijských her nebo Mistrovství Evropy ve fotbale a podobně. Součástí sportoviště bude i letní bar s restaurací.

Rada města souhlasila s rekonstrukcí elektroinstalace v budově, kde sídlí Pionýr

Spolek Pionýr z.s. , Pionýrská skupina 8. března, sídlí v objektu čp. 1151/II v Husově ulici, který je v majetku města (jednopodlažní budova v parčíku mezi gymnáziem a okresním soudem). Spolek Pionýr chce vyměnit elektroinstalaci v budově. Stávající elektroinstalace je v původním stavu. Rozvody jsou podle normy z 80. let, vodiče jsou hliníkové, v učebnách je nedostatečný počet  zásuvek a jsou nevhodně umístěné. Svítidla jsou ve špatném technickém stavu. V prostorách, kde se pohybují děti, by byla vhodná ochrana proudovým chráničem. V případě použití 3D tiskárny je riziko vypadnutí jističů a tím znehodnocení výrobku nebo i poškození stroje. Finanční prostředky jsou předběžně vyčísleny na částku 125 500 Kč včetně DPH. Rada města souhlasila s plánovanou rekonstrukcí s tím, že spolek Pionýr požádá o dotaci od Jihočeského kraje na Podporu práce s dětmi a mládeží. Tento grant by mohl pokrýt 80% nákladů projektu. Zbylá část bude dofinancována z rozpočtu města. Současně rada města prodloužila dobu výpůjčky budovy pro Pionýr z.s. do 31. prosince 2030.

Přibyde popelnic na sběr použitých potravinářských tuků

Společnost EKO-PF s.r.o. zajišťuje pro město Jindřichův Hradec likvidaci potravinářských olejů a tuků. V současné době je po městě rozmístěno celkem 12 popelnic na tento typ odpadu. Rada města schválila rozšíření množství nádob na oleje a nově jich tak bude celkem 14. Kontejner přibyde v ulici Na Palici a v Pravdově ulici. Za nádoby o objemu 240 l platí město společnosti EKO-PF s.r.o. 500 Kč/ ks za rok. Smyslem této služby je zamezit vylévání potravinářských olejů a tuků do kanalizace, kterou značně zanáší, podporují korozi stěn, komplikují funkci plováků a tím následně způsobují problémy čistírně odpadních vod. Vylité v přírodě působí zdravotní problémy zvířatům a odložené v komunálním odpadu prodražují tuto službu. Sebrané oleje se čistí a používají jako přísada do biopaliv a část zpracuje kosmetický průmysl. Oleje a tuky je možné do popelnice vkládat jen v dobře uzavřených plastových lahvích nebo jiných plastových obalech. Umístění nádob na oleje a další informace zde: https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-spravy-majetku-mesta/nakladani-s-odpady.html

Rada města navrhla rozdělení individuálních dotací

Rada města schválila návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec. Zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání změnu pravidel pro poskytování individuálních dotací. Tyto dotace již nejsou počínaje rokem 2021 zařazovány každá samostatnou položkou do rozpočtu města, jak tomu bývalo, ale v rámci rozpočtu města byla vytvořena položka Individuální dotace, ze které budou jednotlivé žádosti uspokojovány dle doporučení komise a rozhodnutí orgánů města. Do konce loňského roku obdrželo město celkem 16 žádostí. Celkem rada města rozdělila mezi žadatele 2 440 000 Kč. Konečnou podobu rozdělení individuálních dotací musí ještě schválit zastupitelstvo města.

Kulturní dům Střelnice podá tři žádosti o dotace na pořádání kulturních akci od Jihočeského kraje

Rada města schválila podání žádostí o dotace pro Kulturní dům Střelnice do dotačního programu Jihočeského kraje na podporu kultury. První dotaci žádá Střelnice na akci Jindřichohradecká činohra. Náklady na plánovanou akci jsou 200 000 Kč. Na podporu akce, která by měla proběhnout od 2. do 3. července letošního roku na třetím nádvoří jindřichohradeckého zámku, by mohlo město z dotace získat až 140 000 Kč. Druhou kulturní akcí, na kterou Střelnice žádá dotaci, je Opera na zámku. Náklady na pořádání akce jsou 300 000 Kč a požadovaná výše dotace je 100 000 Kč. I tato akce se tradičně odehraje na třetím nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Letos budou ale poprvé místo jedné, hned dvě opery. Na pátek 20. srpna je naplánovaná opera Jakobín a o dva dny později v neděli 22. srpna opera Prodaná nevěsta. Poslední akcí, na kterou město žádá dotaci, jsou XXVII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, které proběhnou od 17. do 19. září. Předpokládané náklady na akci jsou 120 000 Kč, požadovaná výše dotace je 84 000 Kč.

Město požádá o dotaci pro jednotku SDH J. Hradec na pořízení sušící skříně na oděvy

Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje se zaměřuje na zkvalitnění vybrané požární techniky a materiálně technického vybavení jednotek SDH obcí, na novou výstavbu a rekonstrukci jejich požárních zbrojnic a dalších vhodných objektů.
Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2020 k dispozici, činí 31 mil. Kč. Minimální spoluúčast Města Jindřichův Hradec, jako žadatele, je 30% z konečné ceny projektu. Rada města schválila podání žádosti o dotaci na pořízení sušící skříně na oděvy pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec. Cena skříně je 40 000 Kč bez DPH.

Město žádá o dotace na sociální služby

Stejně jako minulý rok, podá město žádost o dotaci od Jihočeského kraje z programu Podpora prevence kriminality Jihočeského kraje, a to na pořádání letního tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Letní tábor město pořádá už od roku 2003 v objektu Domu dětí a mládeže Jindřichův Hradec v Dolním Radíkově. Celkové náklady na pořádání tábora jsou 175 000 Kč, dotace od Jihočeského kraje by mohla být až ve výši 100 000 Kč.

Další žádost o dotaci město podá na zajištění sociální práce. Z dotačního programu od Ministerstva práce a sociálních věcí může město získat až 2 800 000 Kč. Účelem dotace je zajištění povinností plynoucích ze zákona o sociálních službách a zajištění činností sociální práce.

Poslední žádost o dotaci ze sociální oblasti, kterou rada města schválila, je dotace na činnost Senior centra. Město žádá od Jihočeského kraje o dotaci ve výši 156 000 Kč. Celkové náklady na provoz Senior centra za období od začátku roku 2021 do konce září letošního roku jsou 164 314 Kč. Město Jindřichův Hradec zajišťuje  od roku 2020 činnost  SENIOR centra, a to v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Růžové ulici. Aktivity centra  jsou určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením. Hlavní náplní je zajištění pravidelných volnočasových a vzdělávacích aktivit pro tuto cílovou skupinu.

Do architektonické soutěže Presta jižní Čechy město nominuje tři stavby

Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a Jihočeský kraj vyhlásili soutěžní přehlídku Jihočeských stavebních realizací dokončených v letech 2018–2020 Presta jižní Čechy. Město se vždy této přehlídky, která se vyhlašuje každé dva roky, zúčastnilo. Rada města rozhodla, že do soutěže Presta jižní Čechy tentokrát přihlásíme tyto stavby: v kategorii Občanské a průmyslové stavby rekonstrukci objektu hvězdárny a přístavbu planetária, v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby akci Výměna nepropustného povrchu parkoviště v ulici U Knihovny za propustný a v kategorii Občanské a průmyslové stavby akci Rekonstrukce objektu pro jednotku SDH města Jindřichův Hradec. Vyhlášení výsledků bude 15. dubna 2021.

Jindřichův Hradec už v minulosti v soutěži uspěl. Například v roce 2019 město obdrželo Cenu Jihočeského kraje Presta za rekonstrukci objektu č. p. 319/I pro sociální bydlení ve Sládkově ulici. Město bylo oceněno za zdařilou rekonstrukci zchátralého objektu v centru města realizovaného pod památkovou ochranou, která obnovila stavebně technický stav objektu tak, aby odpovídal současným požadavkům na sociální bydlení. Tento významný počin města umožnil tak vytvořit kapacity důstojného sociálního bydlení a tím snížit počet osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí