20.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 15. července 2020?

Tisková zpráva z 21. zasedání rady města Jindřichův Hradec konané 15. 7. 2020

  • Výměnu veřejného osvětlení na sídlišti Hvězdárna provede firma E.ON Energie
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Výběrové řízení na akci „Obnova veřejného osvětlení na sídl. Hvězdárna,“ vyhrála s nejnižší nabídkovou cenou firma E.ON Energie a.s. Výměna více než 130 ks svítidel bude stát 1 950 000 Kč bez DPH. S pracemi se začne 3. srpna 2020 a dokončení výměny lamp veřejného osvětlení je naplánováno do 31. října 2020. Předmětem veřejné zakázky je demontáž 132 ks stávajících sodíkových výbojkových svítidel a jejich nahrazení novými svítidly se zdrojem LED včetně provedení instalačních a elektromontážních prací. Zároveň u výše měněných svítidel bude provedena demontáž a následná výměna 4 ks sloupů ve stávající poloze včetně souvisejících prací. Součástí zakázky je dále doplnění 2 ks nových svítidel se zdrojem LED včetně sloupu a dále demontáž a následné osazení 3 ks svítidel v nové poloze včetně sloupu.

  • Revitalizace rybníku Bezděkov v Políkně se posouvá

Město Jindřichův Hradec loni požádalo Ministerstvo zemědělství o dotaci ve výši 2 mil. Kč na revitalizaci rybníka Bezděkov v Políkně. Celkové náklady na tuto akci jsou podle projektové dokumentace přes 8,5 mil. Kč včetně DPH. V dubnu město dostalo příslib dotace od Ministerstva zemědělství. V rozpočtu města ale není na akci pro tento rok alokována dostatečná částka a vzhledem k úsporným opatřením způsobeným pandemií Covid 19 se rada města rozhodla dotaci nepřijmout a projekt odsunout na příští rok. Rada také zadala projektantovi, aby přepracoval projektovou dokumentaci tak, aby byly celkové náklady na akci nižší – například půjde o úspornější technické řešení části břehu rybníka. Tato opatření by celkové náklady na revitalizaci měla snížit o 1, 5 mil. Kč. Současně odbor rozvoje zpracuje žádost o dotaci do navazujícího dotačního programu Ministerstva zemědělství – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa.

  • Osvětlení fotbalového hřiště Vajgar se letos dělat nebude

Město Jindřichův Hradec loni podalo žádost o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje na akci Osvětlení fotbalového hřiště Vajgar. Celkové náklady na projekt jsou téměř 6 mil. Kč včetně DPH. Jihočeský kraj schválil na tuto akci dotaci ve výši 900 000 Kč. Jednou z podmínek přidělení dotace je, že projekt je nutné dokončit nejpozději do 16. října 2020. Mezitím ale bylo zjištěno, že pro řádné fungování nového osvětlení je potřebná hodnota příkonu hlavního jističe 3 x 100 A, případně 3 x 125 A. Současný odběr má rezervovaný příkon 3 x 40 A. Podle vyjádření společnosti E.ON Distribuce a.s. je nutné řešit navýšení příkonu výměnou zemního kabelu nízkého napětí z příslušné trafostanice. S přihlédnutím k interním lhůtám společnosti (ty jsou zpravidla rok a půl od podání žádosti) není možné dodržet termín realizace projektu uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace. Rada tak rozhodla o nepřijetí dotace a realizaci akce přesunula do období, kdy už bude zajištěno navýšení požadovaného příkonu.

  • Oprava silnice v Děbolíně směrem k rozhledně se protáhne

Rada města schválila prodloužení termínu dokončení stavby opravy silnice v Děbolíně směrem k rozhledně do 30. září 2020. Původně měla být oprava hotová v polovině srpna. S ohledem na skutečnost, že je potřeba zajistit pokládku inženýrských sítí ve velmi stísněných poměrech místní komunikace, a v případě překládky plynovodu a sdělovacího kabelu se jedná o přeložky stávajících sítí, které jsou v těsné blízkosti nově budovaných sítí kanalizace a vodovodu a v současné době nelze přesně určit jejich rozsah a trvání doby výstavby, rozhodla rada o prodloužení termínu dokončení stavby. Silnice vedoucí k rozhledně se opravuje v souvislosti s budováním kanalizace a ČOV v Děbolíně. Prodloužení termínu se ale týká pouze opravy zmíněné komunikace a sítí zde umístěných, zahájení zkušebního provozu ČOV plánované od 1. 9. 2020 nebude tímto prodloužením termínu dokončení prací dotčeno.

  • První Základní škola získala přes 40 000 Kč na obědy pro děti ze sociálně slabých rodin

Rada města schválila přijetí účelového finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN ve výši celkem 41 160 Kč. Pokud je totiž dar vyšší než 10 000 Kč, musí k jejich přijetí příspěvkovou organizací zřizovatel vždy vydat předchozí písemný souhlas. První Základní škola získala dar 16 170,- Kč pro období 1. 9. 2020 – 31. 12. 2020 a 24 990,- Kč pro období 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 pro celkem 8 žáků od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Finanční prostředky budou použity na úhradu obědů z projektu „Obědy pro děti“. Cílem projektu je pomoci dětem ze sociálně slabých rodin, jejichž rodiče nemají finanční prostředky na zaplacení obědů svých dětí ve školních jídelnách. Pomoc probíhá prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu obědů pro konkrétní děti. Projekt „Obědy pro děti“ získal záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

  • Šatny k hokejbalovému hřišti dodá firma KOMA MODULAR

Výběrové řízení malého rozsahu na akci „Šatny hokejbalového hřiště u 6. ZŠ“ vyhrála firma KOMA MODULAR s.r.o. z Vizovic. Dvě buňky dodá za cenu 325 490,- Kč s DPH. Funkci šaten u hokejbalového hřiště plní dvě buňky, které byly instalovány loni. Zázemí pro sportovce je ale potřeba ještě rozšířit o další dvě buňky. Zemní práce a betonové patky už jsou pro instalaci buněk připravené. Vybraná firma tak provede jen samotný nákup a instalaci dvou kusů obytných buněk o rozměrech 6 x 2,5 metru. Buňky budou mít zateplené stěny, podlahy z PVC, plastové třídílné okno nebo také elektrické topení a zářivkové osvětlení. Termín pro instalaci buněk je od 27. července do 5. září 2020 (41 dnů). Akce je zahrnuta v rozpočtu města pro rok 2020.

  • Město uspořádá tradiční tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Rada města schválila smlouvu o uspořádání dětského tábora mezi městem a Domem dětí a mládeže. Jedná se o rekreačně výchovný tábor pro 30 dětí ze slabého, sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem tábora je výchovné působení na děti směřující k eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, k získání potřebných společenských a hygienických návyků a smysluplného trávení volného času v době letních prázdnin. Tábor je realizován pravidelně od roku 2003 v souladu s Plánem prevence kriminality města Jindřichův Hradec. Rekreačně výchovný tábor je uskutečňován prostřednictvím Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci a koná se na turistické základně v Dolním Radíkově v termínu od 16. do 26. 8. 2020.

  • Výměnu vstupních dveří u Domu seniorů v Růžové ulici provede firma RM- BAU s.r.o.

Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhrála firma RM-BAU s.r.o. z Jindřichova Hradce. Předmětem zakázky je výměna vstupních dveří a dveří vestibulu. Stávající dřevěné dveře, které byly již několikrát opravované včetně brana, které již nelze řádně seřídit ani opravit, budou nahrazeny za skleněné posuvné, tím bude tento vchod plně bezbariérový. Venkovní dveře bude možno otevřít čipem zvenku, zevnitř se budou otevírat automaticky na pohybové čidlo. Taktéž dveře vestibulu budou otevírány pohybovým čidlem. Současně budou vyměněny domácí telefony v padesáti bytech a upraveny rozvody tak, aby bylo možno dveře dálkově otevírat z bytů. Z bezpečnostního hlediska se dveře samočinně otevřou při vypnutí el. proudu. Celková cena zakázky je 482 000 Kč bez DPH. Termín realizace je od 21. září do 5. listopadu 2020.

  • Rada schválila odpověď na petici proti porušování nočního klidu

Petice z 15. 1. 2020 byla doručena dne 8. 6. 2020 prostřednictvím podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec. Petenti požadují řešit jimi tvrzené opakované a soustavné porušování nočního klidu, a to zejména provozem podniku DADA CLUB Kasper, který sídlí na adrese Kostelní 73, Jindřichův Hradec. Petenti dále ve svém podání navrhují způsoby řešení této situace. Pod peticí se sešlo celkem jedenáct podpisů jednotlivých občanů, vesměs osob majících bydliště a podnikatelů majících provozovny v této lokalitě, kteří vytvořili petiční výbor složený z Filipa Šorše, Petra Kadlece a Daniela Turnvalda, který petiční výbor zastupuje. Rada města schválila odpověď na petici – Problematiku porušování nočního klidu řeší město soustavně v různých lokalitách města, zejména však v samotném centru. Její řešení ovšem není vůbec jednoduché, protože co jedni mohou chápat jako porušení jejich práva na pohodové bydlení, práva na podnikání, druzí mohou považovat za projev jejich práva na shromažďování, práva na volný pohyb a koneckonců stejně tak i práva na podnikání. Navíc není jisté, zda by omezení provozní doby a další navrhovaná opatření skutečně ve výsledku vedla k dodržování nočního klidu a pořádku. V každém případě bude městská policie instruována, aby zvýšila svou dozorovou činnost v této lokalitě, a to především v době nočního klidu, nicméně i zde jsou hranice dané zejména jejími personálními možnostmi.

Mgr. Eliška Čermáková – tisková mluvčí města Jindřichův Hradec