13.8 C
Jindřichův Hradec
16.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 15. dubna 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 15. dubna 2020 sešli na své 11. schůzi.

  • Opatření města ke zmírnění dopadů epidemie na občany a podnikatele
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

V souvislosti s pandemií a jejími negativními nejen zdravotními, ale i socio-ekonomickými důsledky schválila rada města opatření, která mají ulehčit situaci občanům i podnikatelům v Jindřichově Hradci. Důsledky krize se citelně mj. dotýkají malých a středních podnikatelů, pro které mohou vládní restriktivní opatření znamenat výrazné existenční problémy. Jde zejména o zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který Vláda České republiky vydala dne 14. 3. 2020 formou usnesení o přijetí krizového opatření. Cílem komunálních opatření je zmírnit alespoň částečně zmíněné negativní dopady „koronavirové krize“, neboť město Jindřichův Hradec vnímá složitou situaci občanů a místních podnikatelů.

  • Upuštění od sankcí u místních poplatků

Městský úřad Jindřichův Hradec, jako správce místních poplatků, rozhodl již 26. 3. 2020, že v roce 2020 upustí od sankcí, tedy navýšení místních poplatků, nebudou-li zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, tak jak to ukládá § 11, odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že poplatek bude uhrazen do 6 měsíců po datu splatnosti.

Jedná se o poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek z pobytu a poplatek za užívání veřejného prostranství.

  • Prominutí místních poplatků z pobytu a za užívání veřejného prostranství

Rada města na svém zasedání dne 15. 4. dále doporučila správci poplatku prominout místní poplatek z pobytu za období od vyhlášení nouzového stavu (dne 12. 3. 2020) až do 31. 12. 2020. Rada města tímto doporučením sleduje zvýšení atraktivity města z pohledu turistického ruchu a především pak ubytovaných tuzemských turistů, jejichž přítomnost bude ve městě po dobu uzavření hranic pro dané odvětví klíčová.

Rada města na svém zasedání dne 15. 4. dále doporučila správci poplatku prominout místní poplatek za užívání veřejného prostranství za období vyhlášení nouzového stavu (dne 12. 3. 2020) až do 31. 12. 2020 v celé jeho výši, a to všem poplatníkům. Poplatek bude prominut jednotlivým podnikatelům a občanům, kteří by poplatku podléhali.

Odklad splatnosti platby nájemného z bytů ve vlastnictví města a nedoplatku na vyúčtování služeb

Rada města schválila odklad splatnosti platby nájemného z městských bytů za období březen – červenec 2020 a to včetně záloh za služby s nájmem bytu souvisejícími. Odklad se týká nájemníků, kteří se z důvodů mimořádných opatření Vlády České republiky vydaných v souvislosti s pandemií dostanou do platební neschopnosti. Nájemné za předmětné období (březen – červenec 2020) bude možné uhradit postupně až do 31. května 2021, za předpokladu, že bude řádně hrazeno nájemné za měsíce, na které se úleva spočívající v odložení platby nebude vztahovat a nájemce požádá o odklad splatnosti platby nájemného nejpozději do 20. 6. 2020. Žádosti o odklad bude vyřizovat Oddělení samostatného bytového hospodářství při MěÚ Jindřichův Hradec.

  • Prominutí úhrady a odložení splatnosti nájemného z prostor/provozoven/pozemků ve vlastnictví města Jindřichův Hradec

Rada města souhlasí s prominutím úhrady nájemného z vybraných prostor/provozoven/pozemků, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Prominutí nájemného se týká období od prvního dne měsíce, ve kterém vstoupila v platnost mimořádná opatření vlády, v jejichž důsledku nájemci nemohou vykonávat svou činnost, do posledního dne měsíce, ve kterém došlo ke zrušení platnosti těchto opatření. V některých případech je záměrem prominout nájemné subjektům, které zajišťují péči o obyvatele města. Rada města dále souhlasí s odložením splatnosti nájmu dotčeným nájemcům za dva kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém dojde ke zrušení mimořádných opatření vlády, v jejichž důsledku uvedení nájemci nemohli v prostorách/provozovnách/pozemcích ve vlastnictví města Jindřichův Hradec vykonávat svou činnost. Nájemné za tyto dva měsíce by bylo splatné ke dni 18. 12. 2020. Příslušné návrhy budou podstoupeny ke schválení voleným orgánům města.

  • Poskytnutí jednorázového daru podnikajícím fyzickým a právnickým osobám

Rada města schválila znění výzvy pro poskytnutí jednorázového daru ve výši 5 000,- Kč jindřichohradeckým podnikatelům. Cílem výzvy je zmírnit negativní dopady koronavirové krize a souvisejících opatření Vlády České republiky.
Výzva je určena pro fyzické a právnické osoby,

  • které ke dni 13. 3. 2020 provozovaly živnost v provozovnách na území města Jindřichův Hradec, tj. měly k tomuto dni aktivní živnostenské oprávnění na hlavní činnost
  • jejich celkový obrat za minulé období samostatně nebo v rámci majetkově propojených osob nepřekročil 6 mil. Kč,
  • zaměstnávají max. 10 osob na hlavní pracovní poměr,
  • a které na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření prokazatelně přerušily provoz ve svých provozovnách.

Pro poskytnutí jednorázového daru musí být splněny všechny podmínky současně (kumulativně). Žádost bude možné podat od 20. dubna do 15. května 2020. Způsob podání žádosti o dar, kontakty na administrátora budou uvedeny na stránkách www.jh.cz. Návrhy na poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč jednotlivým žadatelům po skončení termínu pro podávání žádostí budou předloženy k projednání voleným orgánům města.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec