7.1 C
Jindřichův Hradec
19.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 15. května 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se v úterý 15. 5. 2019 sešli na své schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Radim Staněk (ODS).

Zadání veřejných zakázek malého rozsahu

 • Workoutové hřiště na sídlišti Vajgar, návrh rozpočtového opatření č. 22/2019

Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustračníPředmětem veřejné zakázky je výstavba street workoutového hřiště na sídlišti Vajgar před areálem 5. ZŠ s 30 stanovišti a dopadovou plochou z EPDM granulátu. Podkladem pro zadání byla situace umístění hřiště a požadavky na počet stanovišť a úpravu plochy. Termíny realizace byly stanoveny od 17. 6. 2019 do 31. 7. 2019. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Workoutové hřiště na sídlišti Vajgar společnosti COLMEX, Praha za cenu 628 740 bez DPH.

Zpracování projektové dokumentace

 • Zastávka MHD a parkoviště Jáchymova

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavebních úprav autobusové zastávky a přilehlé parkovací plochy včetně přechodu pro chodce a veřejného osvětlení v Jáchymově ulici u mateřské školy. Podkladem pro zadání byl snímek z mapy s vyznačením zájmového území a požadavky na způsob a rozsah zpracování PD. Termín zpracování PD pro stavební povolení do 29. 11. 2019, další termíny ve lhůtách navazujících na schválení předchozích stupňů PD. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 150 tis. Kč bez DPH.

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD – Zastávka MHD a parkoviště Jáchymova společnosti WAY project, Jindřichův Hradec za cenu 158 000 Kč bez DPH v případě zajištění financování z rozpočtu města i v roce 2020.

Protože financování zakázky bude nutné rovněž v roce 2020, souhlasila rada města s financováním zakázky z rozpočtu města v roce 2020 v částce cca 100 tis. Kč a požaduje předložit návrh na financování zakázky z rozpočtu roku 2020 zastupitelstvu města k rozhodnutí.

 • Poskytnutí dotace od Jihočeského kraje

Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Jindřichův Hradec a poskytovatelem Jihočeským krajem, České Budějovice na spolufinancování projektu: Restaurování božích muk se sousoším Nejsvětější Trojice, 3909/17 v k.ú. Jindřichův Hradec.

Návrh zadání veřejných zakázek

 • Oprava podlahy a hygienických zařízení ve školní jídelně ZŠ J. Hradec II, Jarošovská 746

Předmětem zakázky je oprava podlahy v jídelně Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746. Stávající dlažba je vzhledem k nedostatečnému zhutnění podkladu při stavbě jídelny v místech mimo základové pásy propadlá a polámaná, vystupuje a tvoří ostré hrany s možností vzniku úrazu. Kanalizace, rozvody vody, topení a elektřiny jsou původní z doby výstavby a nesplňují současnou normu. V souvislosti s tím bude provedena oprava přilehlých hygienických zařízení, výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů, úprava topení a elektrických rozvodů. Podlaha bude kompletně vybourána, bude doplněn a zhutněn podklad, položen podkladní beton, nová izolace proti zemní vlhkosti včetně protiradonových opatření, položena horní vrstva betonové mazaniny a dlažba s odpovídající dilatací. V hygienických zařízeních ve školní jídelně budou vyměněny kovové rozvody vody za plastové, nově napojena kanalizace do páteřního rozvodu, vyměněny dlažby a obklady. Elektrická instalace bude provedena v souladu se stávající normou, bude doplněn samostatný podružný rozvaděč,  vyměněna osvětlovací tělesa tak, aby splňovala předepsanou normu osvitu. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

 • Oprava podlahy a hygienických zařízení ve školní jídelně ZŠ J. Hradec II, Jarošovská 746

Předmětem zakázky je oprava podlahy v jídelně Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746. Stávající dlažba je vzhledem k nedostatečnému zhutnění podkladu při stavbě jídelny v místech mimo základové pásy propadlá a polámaná, vystupuje a tvoří ostré hrany s možností vzniku úrazu. Kanalizace, rozvody vody, topení a elektřiny jsou původní z doby výstavby a nesplňují současnou normu. V souvislosti s tím bude provedena oprava přilehlých hygienických zařízení, výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů, úprava topení a elektrických rozvodů. Podlaha bude kompletně vybourána, bude doplněn a zhutněn podklad, položen podkladní beton, nová izolace proti zemní vlhkosti včetně protiradonových opatření, položena horní vrstva betonové mazaniny a dlažba s odpovídající dilatací. V hygienických zařízeních ve školní jídelně budou vyměněny kovové rozvody vody za plastové, nově napojena kanalizace do páteřního rozvodu, vyměněny dlažby a obklady. Elektrická instalace bude provedena v souladu se stávající normou, bude doplněn samostatný podružný rozvaděč,  vyměněna osvětlovací tělesa tak, aby splňovala předepsanou normu osvitu. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu

 • Místo pro přecházení Bratrská – Pražská

Předmětem veřejné zakázky je vybudování místa pro přecházení u křižovatky ulice Bratrská – Pražská včetně úpravy chodníku na mostě a zrušení technicky nevyhovujícího přechodu přes ulici Pražskou na mostě. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 273 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 5. 8. 2019 – 31. 8. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.

 • Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce ulice Janderova

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace rekonstrukce části ulice Janderova mezi objektem č. p. 147/II a objektem ZUŠ a vjezdem do areálu bývalých Švecových kasáren. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačeným zájmovým územím a popis rozsahu požadovaného řešení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 300 tis. Kč bez DPH. Termín předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 31. 12. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této veřejné zakázky malého rozsahu.

 • Revitalizace Jarošovské ulice v J. Hradci – zadání zakázky

Za účelem posílení  izolační funkce zeleně v okolí silnic lemujících nejobydlenější části města, zpracoval odbor životního prostředí projekt řešící revitalizaci části Jarošovské ulice přiléhající k Sídlišti U Nádraží. V rámci projektu bude ošetřeno 32 dřevin, provedena výsadba 5 stromů a rekonstruovány 3 záhony před čp. 950-952. Na realizaci tohoto projektu je získána podpora SFŽP ČR ve výši 80 % celkových uznatelných nákladů. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace Jarošovské ulice v J. Hradci“ firmě Na luka, J. Hradec za cenu 99 687 Kč bez DPH.

 • Protidrogový program REVOLUTION TRAIN

Ve dnech 17. a 18. června 2019 se uskuteční v Jindřichově Hradci protidrogový program REVOLUTION TRAIN pro žáky základních škol a veřejnost. Projekt rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházejí a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávají jeho účastníky.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence. Jedno představení trvá 90 minut a ze základních škol má možnost se zúčastnit celkem cca 630 žáků za oba projektové dny. Preventivního programu se zúčastní žáci 6. a 7. ročníků základních škol z J. Hradce a žáci 7. ročníků základních škol v působnosti ORP Jindřichův Hradec. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2019.

Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Jindřichův Hradec a nadačním fondem NOVÉ ČESKO, Praha na realizaci protidrogového preventivního programu REVOLUTION TRAIN pro žáky základních škol a veřejnost, který se bude konat ve dnech 17. a 18. 6. 2019.

 • Převzetí záštity nad Krajským kolem „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ Jihočeského kraje

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad Krajským kolem „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ Jihočeského kraje, které se bude konat 29. 5. 2019 v Jindřichově Hradci.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a Český červený kříž. Pořadatelem soutěže je Ministerstvo dopravy – BESIP a Jihočeský kraj.

Spolupořadatelem soutěže je Koordinační pracoviště  BESIP – MD pro Jč. kraj, Centrum služeb pro silniční dopravu, Město Jindřichův Hradec, Městský úřad Jindřichův Hradec, Městská policie Jindřichův Hradec, Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec, Policie ČR, územní odbor, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec, Velitelství Vojenské policie Tábor, AMK Jindřichův Hradec a Oblastní spolek Českého červeného kříže Jindřichův Hradec.

 • Poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na rekreačně výchovný tábor

Rada města po projednání schválila smlouvu o poskytnutí dotace mezi Jihočeským krajem, České Budějovice a městem Jindřichův Hradec, v rámci které získá město Jindřichův Hradec dotaci ve výši 115 000 Kč. Tato částka je určena na realizaci projektu „Rekreačně výchovný tábor“, který každý rok Město Jindřichův Hradec realizuje pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města