10.1 C
Jindřichův Hradec
4.03. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 3. května 2021?

14. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 3. května 2021

  • Obnova veřejného osvětlení ve městě pokračuje
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Obnova veřejného osvětlení ve městě Jindřichův Hradec – 3. etapa. V rámci 3. etapy jsou řešeny tyto čtyři lokality – okolí sídliště Hvězdárna (ul. Pod Vrchy a Na Piketě), oblast tzv. „Zborova“, Sládkův kopec vč. části ulice Jakubská a Nežárecká a oblast mezi sídlištěm Pod Kasárny a ulicemi Denisova a Claudiusova. „Předmětem veřejné zakázky je demontáž 357 ks stávajících sodíkových výbojkových svítidel a jejich nahrazení novými svítidly se zdrojem LED včetně provedení instalačních a elektromontážních prací,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Nad rámec výše uvedených svítidel bude v jednom stávajícím světelném bodě doplněno 1 nové svítidlo se zdrojem LED (stávající chybí). Zároveň u výše měněných svítidel bude provedena demontáž a následná výměna 26 sloupů ve stávající poloze včetně souvisejících prací. Součástí zakázky je dále doplnění 1 ks nového svítidla se zdrojem LED včetně sloupu. Předpokládaná cena zakázky je 4 mil. Kč a termín realizace od 12. 7. do 29. 10. 2021. Na akci má město přislíbenou dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v předpokládané výši 2 mil. Kč.

  • Na 4. ZŠ se budou konat letní vzdělávací kempy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu, která je určena na realizaci letních kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Cílem je doplnění učiva, které žáci potřebují dohnat, a přitom aby byly jednotlivé kempy vedeny pro žáky atraktivní „badatelskou“ formou. Podle podmínek MŠMT se do výzvy nemohou školy přihlásit samy, ale jen ve spolupráci s jinými subjekty, proto si 4. ZŠ vybrala za partnera společnost ITveSkole.cz, o.p.s., se kterou mají dobrou zkušenost. Rada města schválila žádost o bezplatný pronájem dvou učeben a sociálního zařízení pro účely konání letních vzdělávacích kempů na 4. ZŠ pod záštitou společnosti ITveSkole.cz. Ministerstvo školství na akci poskytuje dotaci, jejímž účelem je podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku, obnovit pracovní a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, podpořit návyky zdravého životního stylu a podpořit pohybové aktivity dětí. Kromě prostředků na realizaci doučovacích kempů zaměřených na snížení rozdílů mezi žáky v souvislosti s uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru získá škola od zmíněné společnosti multilicence všech interaktivních učebnic a sešitů nakladatelství FRAUS pro celou školu na dva roky v hodnotě 180 000 Kč. Konkrétní podoba daru bude upřesněna v průběhu realizace projektu. Samozřejmostí je metodická a administrativní podpora pedagogů školy, kteří budou i ohodnocení na základě DPP a v neposlední řadě také pomůcky pro přihlášené žáky.„Ze strany pedagogů je průběh kempu zajištěn a ze strany rodičů je o službu zájem. Celkem jsou v plánu čtyři turnusy po patnácti žácích. Kemp je zdarma a je určen pro žáky dané školy. Program bude pro děti připraven každý den od 8:00 do 16:00 hodin a bude se odehrávat zejména mimo školu (vycházky, pobyt v přírodě),“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová.

  • Stánek s občerstvením a posezením v parku pod gymnáziem bude i letos. Rada schválila užívání veřejného prostranství společnosti DOKORA s.r.o.

Rada města schválila zvláštní užívání veřejného prostranství p.č. 1673 v parku pod Gymnáziem Vítězslava Nováka za účelem umístění prodejního stánku, posezení a mobilních WC pro hosty a návštěvníky parku. Jedná se o prostor, kde už loni měla společnost DOKORA s.r.o. umístěný stánek s občerstvením. Schválený termín užívání veřejného prostranství je od 15. 5. do 15. 9. 2021. Společnost musí prostor udržovat v čistotě a pořádku a po ukončení činnosti vše vrátit do původního stavu. Za užívání veřejného prostranství bude společnosti vyměřen poplatek podle platného sazebníku a podle skutečné doby, kdy bude prostor využíván. „Po zkušenosti z minulého roku, kdy posezení v parku bylo velmi oblíbené a nezaznamenali jsem žádné stížnosti, jsme neměli problém prostor poskytnout i letos. Spolupráce společnosti DOKORA s.r.o. a města byla bez problémů,“ doplnil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

  • Nadace Jihočeské cyklostezky podpoří akci Přes kopec na Hradec částkou 15 000 Kč

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí grantu Nadace Jihočeské cyklostezky na podporu pořádání cykloturistických akcí, účelově určené na realizaci projektu Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál ve výši 15 000 Kč. Rada města v této souvislosti přijala také rozpočtové opatření, které upravuje příjmovou a výdajovou část položky určené na pořádání zmíněné akce.

Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál je oblíbená cyklistická akce pořádaná městem Jindřichův Hradec. V minulosti byly vždy dva závody – jarní a podzimní. Loni ale epidemická situace pořádání toho jarního nedovolila, a tak proběhl jen podzimní„Pedál“.Letos ještě není termín akce jistý. Pokud to situace dovolí, uspořádali bychom Přes kopec na Hradec ještě v červnu. Druhá varianta počítá s podzimním termínem na začátku října.

  • Město podpoří charitativní cyklotour Na kole dětem

Rada města schválila finanční dar ve výši 7 000 Kč pro nadaci Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka. Peníze jsou určeny na 12. ročník veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem. Ta se uskuteční ve dnech 6. června a 7. června 2021 a bude projíždět také naším městem. Svým charakterem a mezinárodním rozsahem se zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Hlavním cílem cyklotour Na kole dětem je získávat finanční prostředky do nadace Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, který podporuje onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. Záštitu nad 12. ročníkem cyklotour Na kole dětem převzala řada významných osobností veřejného života (viz oficiální webové stránkywww.nakoledetem.cz) včetně starosty Jindřichova Hradce Jana Mlčáka.

  • Chystá se rekonstrukce rozvodů vody a odpadů na 6. ZŠ na sídlišti Hvězdárna

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů v Základní škole Jindřichův Hradec V, Větrná 54.“ Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a odpadů na 6. ZŠ. Předpokládaná cena zakázky je 248 000 Kč. Projektová dokumentace by měla být hotová do konce září letošního roku. „Tato akce není zařazena v rozpočtu na rok 2021. V roce 2020 byla v rozpočtu na uvedenou akci vyčleněna částka 300 000 Kč. Výběrové řízení bylo opakovaně vypsáno, ale obě zadání byla ve 2. polovině roku 2020 zrušena. Důvodem bylo v jednom případě nepodání žádné nabídky a v druhém případě pak nedostatečný termín na odevzdání. Zrušení výběrových řízení v roce 2020 se při návrhu rozpočtu na rok 2021 nepředpokládalo, a proto tato akce nebyla do rozpočtu na rok 2021 znovu zahrnuta,“ vysvětlila místostarostka Jindřichova Hradce MagdaBlížilová. Vzhledem k četnosti oprav rozvodů je potřeba provést rekonstrukci rozvodů v nejbližších letech. Celá částka bude uhrazena z finančních prostředků odboru školství z úspor vzniklých na již vysoutěžené veřejné zakázce „Nový povrch na příjezdové komunikaci ke školní kuchyni ZŠ J. Hradec III, Vajgar 692.“

  • Školní kuchyně na 6. ZŠ bude mít nový konvektomat

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup konvektomatu do školní jídelny Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54.“ Předmětem zakázky je nákup a instalace nového konvektomatu pro školní jídelnu 6. základní školy. Stávající konvektomat byl pořízen v roce 2002 a další jeho provoz je spojen s opravami. Předpokládaná cena je 330 000 Kč a vítězná firma by měla konvektomat dodat nejpozději do konce července letošního roku. S touto akcí je v rozpočtu města na rok 2021 počítáno.