22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 2. prosince 2020?

34. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 2. prosince 2020

  • Cena vodného a stočného se příští rok zvýší minimálně
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Pro město Jindřichův Hradec zajišťuje dodávky vody a správu kanalizační sítě firma ČEVAK a.s. Cena vodného a stočného je dvousložková. Cena za pevnou složku se nemění, zvýší se ale cena pohyblivé složky a to celkem o 1,46 Kč/m3. Celková cena vodného a stočného, kterou schválila rada města na rok 2021, je 40,39 Kč/m3 za vodné a 34,31 Kč/m3 za stočné. Celkově 74,7 Kč.
Firma Biogen s.r.o. daruje Domovu pro matky s dětmi v Políkně 50 000 Kč.

  • Rada města schválila přijetí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč od firmy Biogen s.r.o.

Tento finanční dar je určen na podporu  Domova pro matky s dětmi v Políkně.  Domov pro matky s dětmi v Políkně je azylovým zařízením, které poskytuje ubytování za úhradu, na přechodnou dobu matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné životní situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto situaci nezvládají samy nebo s pomocí rodiny řešit. Domov pro matky s dětmi má k dispozici sedm samostatných pokojů. Celkem 21 registrovaných lůžek. Domov darované peníze využije například na nákup nových ledniček a další dovybavení pokojů a společných prostor domova.

  • Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu se protáhne

Právě probíhající rekonstrukce ulice Ke Mlýnu v Radouňce, která začala 14. září letošního roku a měla skončit 10. prosince, se protáhne. Zhotovitel stavby požádal o prodloužení termínu prací. Rada města schválila, že pracovat se bude až do 18. prosince. Poté budou práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek do 23. března 2021 ukončeny a pokračovat se bude od 24. března do 16. dubna, kdy bude stavba hotová. Žádost o změnu termínu dokončení stavby dodavatel zdůvodňuje tím, že z důvodu kolize stávajících přípojek splaškové kanalizace s nově budovanou dešťovou kanalizací, musí tyto přípojky demontovat a po položení potrubí dešťové kanalizace tyto přípojky znovu propojit. Současně s touto stavbu probíhá i výměna kabelového vedení spol. E.ON, která způsobuje další prostoje stavby. Stavbu rovněž zpomalily vytrvalé deště, kdy z důvodu rozmáčeného terénu není možné provádět všechny potřebné pracovní výkony.

Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu zahrnuje výměnu vodovodu, dešťové kanalizace včetně stávajících přípojek a veřejného osvětlení. Bude provedena celková rekonstrukce vozovky a vytvořeny nové parkovací zálivy pro podélné stání vozidel. Vystavěna musela být provizorní objížďka, která bude po skončení prací demontována.

  •  Stavební pozemky v Otíně mají své majitele. Potvrdit to ještě musí zastupitelstvo

Na konci září město nabídlo k prodeji čtyři pozemky v Otíně, které jsou v územním plánu určené k výstavbě za vyvolávací cenu 1 100 Kč. Celkem bylo doručeno 28 nabídek. Rada města souhlasila s prodejem všech čtyř pozemků jednotlivým zájemcům, kteří podali nejvyšší nabídku na konkrétní parcelu a splnili podmínky výzvy. Pozemky jsou o velikosti 750 až 970 m2. Prodej pozemků vybraným zájemcům musí ještě schválit zastupitelstvo.

  • Plovárna u Vajgaru je k pronájmu

Sportoviště u rybníku Vajgar má pronajaté firma BORO s.r.o. Nájemní smlouva končí k 31. prosinci letošního roku a společnost nemá zájem o prodloužení nájmu. Rada města proto schválila záměr pronajmout Sportoviště u rybníka Vajgar umístěné na pozemcích p.č. 2056 o výměře 452 m2, jehož součástí je budova plovárny čp. 1180/II, část p.č.  2055/1 o výměře 3885 m2 – sportoviště a rekreační plochy a p.č. 2021 o výměře 1038m2 – tenisový kurt s příslušenstvím. Předmětem a účelem pronájmu je provozování sportoviště včetně rychlého občerstvení. S podmínkou zachování provozu plovárny, půjčovny plavidel pro veřejnost a provozu tenisového kurtu.

  • Zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro ZTP bude jednodušší

Rada města schválila změnu v podmínkách pro zřízení parkoviště v územním obvodu města Jindřichův Hradec osobám těžce zdravotně postiženým. Podle vyhlášky z prosince roku 2015 vydávala ke zřízení parkovacího stání pro ZTP souhlas rada města. Od 3. prosince letošního roku k tomu stačí souhlas místostarosty, který má danou oblast na starosti. Celá záležitost vyhrazeného parkování, která se projednává ve správním řízení, bude ve prospěch žadatelů zjednodušena a zrychlena. O vyhrazené parkovací stání může požádat osoba těžce zdravotně postižená, která je držitelem průkazu ZTP, je vlastníkem vozidla a přiloží k žádosti mimo jiné doporučení od lékaře.

  • Jednotka SDH města Jindřichův Hradec získala dotaci od Ministerstva vnitra

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec získala dotaci 47 500 Kč od Ministerstva vnitra. Peníze budou použity na úhradu povinných školení členů jednotky SDH, na pohonné hmoty a maziva za zásahy mimo územní obvod, pořízení pěnidla do cisternové automatické stříkačky, na nákup zásahových rukavic a pořízení plovoucího sacího koše.

  • Licence Microsoft 365 pro městský úřad dodá firma NWT a.s.

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na vybavení městského úřadu licencemi Microsoft 365 firmě NWT a.s. z Hulína. Předmětem veřejné zakázky je dodání 200 ks licencí Microsoft 365 Business Standard na jeden rok. Vysoutěžená cena zakázky je 524 000 Kč bez DPH. Microsoft 365 bude užíván všemi zaměstnanci úřadu. Jedná se o licence na produkty kancelářského balíku Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, OneNote a další) a dále na cloudové aplikace (Exchange, Teams, Kalendář, Sharepoint a další). Toto řešení mimo jiné přinese možnost řady sdílených aplikací, jak pro veřejnost, např. objednávkový systém, tak pro vnitřní potřebu úřadu, komisí a výborů, např. online spolupráce, konference, meetingy a další. Městský úřad by měl být vybaven tímto novým systémem do poloviny prosince letošního roku.

  • Rada města souhlasila se změnou pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města

Na listopadovém zasedání zastupitelstva města byly schváleny pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec. Z těchto pravidel pak vycházejí dílčí dotační programy, které stanovují podmínky pro poskytování dotací v těchto oblastech: sport; volnočasové aktivity dětí a mládeže; kultura a zájmová činnost; obnova kulturního dědictví; sociální oblast (tzv. „zvláštní část“).

  • Rada města souhlasila se zněním dotačních programů města Jindřichův Hradec.

otační program na podporu sportu byl navržen a projednán sportovní komisí rady města a došlo v něm k několika změnám. Dotační program je připraven pro poskytování finančních prostředků na podporu činnosti sportovním organizacím působícím na území města a podporu sportovního vyžití občanů města v různých sportovních odvětvích. Dotační program je rozdělen do pěti opatření: opatření č. 1: činnost preferovaných sportovních klubů, opatření č. 2: činnost dětí a mládeže ve věku od 5 do 19 let (podle věkových kategorií do kategorie junior) ve sportovních organizacích, opatření č. 3: pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města, opatření č. 4: účast seniorských sportovních týmů v příslušných soutěžích příslušné sezóny a opatření č. 5: pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Například dochází k rozšíření uznatelných nákladů v některých opatřeních, změně harmonogramu pro podávání žádostí u opatření zaměřených na pořádání sportovních akcí, kdy se budou moci žádosti podávat v průběhu roku. Největší změnu doznalo opatření č.2, kde snahou sportovní komise bylo upravit kritéria pro hodnocení podaných žádostí. Konečnou podobu dotačních programů musí schválit zastupitelstvo města. Přesné podmínky pro získání dotace budou vyvěšeny na webu města.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí