14.2 C
Jindřichův Hradec
24.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 20. listopadu 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 20. listopadu 2019 sešli na své 37. schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

  • Návrh rozpočtu na rok 2020

Rada města projednala a upravila návrh rozpočtu města na rok 2020. Aktuální podoba, ve které bude návrh rozpočtu předložen ke schválení zastupitelstvu města dne 18. prosince 2019, obsahuje následující hodnoty: Příjmy 579 084 210 Kč, výdaje 605 761 500 Kč a z toho vyplývající saldo -26 677 290 Kč. Rozpočet je tudíž koncipován jako schodkový, avšak zajištěný. Město Jindřichův Hradec nesplácí v současné době žádné úvěry, navrhovaný schodek bude pokryt z výsledků výrazně přebytkového hospodaření v předchozích letech. Částka určena na investiční výdaje činí cca 151 mil. Kč, což představuje zhruba 25% celkových výdajů.

  • Zpracování mincí z parkovacích automatů

Město Jindřichův Hradec zodpovídá za uložení příjmů z parkovacích automatů na příslušný účet města. Veškeré příjmy v jednotlivých automatech umístěných na území města jsou generovány v hotovostní formě – v mincích. Jejich převod na účet tak vyžaduje i nemalé nároky související s přepravou mincí mezi jednotlivými automaty a bankovním domem. Stávající peněžní ústavy ČSOB, UniCredit Bank a Moneta Money Bank poskytují tuto službu prostřednictvím zpracovatelské firmy (Loomis a.s. nebo G4S). Cena se tak skládá ze dvou částí, a to z částky za odvoz a z poplatku za zpracování mincí. Komerční banka nabídla zpracování mincí při jejich osobním předání bance. Cena je tak pouze za zpracování mincí. Vzhledem k bezprostřední blízkosti městského úřadu a Komerční banky a z ní vyplývající možnosti dopravit mince do tohoto peněžního ústavu vlastními silami, schválila rada města návrh změny ve prospěch Komerční banky, která převede hodnotu vybraných mincí na příslušný účet města. Rada města požaduje předložit návrh konkrétní smlouvy.

  • Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace na provoz Azylového domu pro matky s dětmi Políkně

Rada města schválila dne 6. 3. 2019 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Jindřichův Hradec a Jihočeským krajem. Na základě této smlouvy získalo Město Jindřichův Hradec na období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2021 dotaci na provoz Azylového domu pro matky s dětmi ve výši 5 675 166 Kč. Dodatkem č. 1 k této veřejnoprávní smlouvě dojde k prodloužení doby financování Azylového domu pro matky s dětmi z dotčeného dotačního titulu do 30. 6. 2022. Zároveň dojde i k navýšení dotace na částku 6 621 027 Kč. Rada města schválila uzavření dodatku.

  • Dodávka a instalace mobilní interaktivní tabule pro 1. mateřskou školu Jindřichův Hradec

Na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu schválila rada města zadání této veřejné zakázky pražské firmě MultiBoard s.r.o. za cenu 129 000,52 Kč včetně DPH. Akce je zahrnuta v rozpočtu na rok 2019.

  • Užití znaku města na pamětních mincích vydaných 44. lehkým motorizovaným praporem (lmopr.) v Jindřichově Hradci

Vrchní praporčík Petr Altman předložil jménem 44. lmopr. v Jindřichově Hradci žádost o svolení k užití znaku města na zamýšlené pamětní medaile. Rada města schválila užití znaku na této pamětní medaili. Detaily provedení mince v písemné i obrazové podobě se nacházejí níže:

O čem rozhodovali radní 20. listopadu 2019?

PAMĚTNÍ MINCE 44. LEHKÉHO MOTORIZOVANÉHO PRAPORU „GENERÁLA JOSEFA ERETA“
Averz: střed znak 44. lmopr v barvě, nad znakem datum založení praporu 1. 10. 2008, v horním vnitřním obvodu čestný název praporu „GENERÁLA JOSEFA ERETA“, pod znakem praporu heslo gen. Ereta „HLEDIŽ A DRŽ SE KAŽDÝ ŠIKU SVÉHO“, v horním mezikruží název praporu „44. LEHKÝ MOTORIZOVANÝ PRAPOR“, v dolním mezikruží název praporu v anglickém jazyce „44TH LIGHT INFANTRY BATTALION“, po stranách v mezikruží ratolesti v barvě trikolóry.
Reverz: Znak města Jindřichův Hradec barevně, nápis v horním mezikruží „CZECH REPUBLIC“, v dolním mezikruží „JINDŘICHŮV HRADEC“, po stranách ratolesti v barvě trikolóry.
Průměr: 45 mm
Barva: staromosaz
Hrana: hladká

  • Výpůjčka kaple sv. M. Magdaleny – Český červený kříž

Rada města schválila poskytnout výpůjčku kaple sv. M. Magdaleny Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jindřichův Hradec za účelem uspořádání předávání stříbrných a bronzových plaket profesora MUDr. Jana Jánského bezpříspěvkovým dárcům krve. Slavnostní předání proběhne dne 12. prosince 2019.

  • Výpůjčka kaple sv. M. Magdaleny – Rotary Club Jindřichův Hradec

Rada města schválila poskytnout výpůjčku kaple sv. M. Magdaleny Rotary Clubu Jindřichův Hradec za účelem uspořádání předvánočního charitativního koncertu pro Otevřená Okna, z. s. Koncert se uskuteční dne 11. prosince 2019.

  • Veřejná zakázka malého rozsahu – Zpracování projektové dokumentace (PD) – Přístavba objektu č.p. 73/III

Město Jindřichův Hradec vlastní objekt č.p. 73/III (tzv. Dukelská kasárna) v ulici Václavská. V budově, která je od roku 1996 využívána jako bytový dům, se nachází v současné době 18 bytových jednotek. 3 z nich prošly v nedávné době rekonstrukcí, zbylé byty rekonstrukci podstoupí. Předmětem veřejné zakázky je zpracování PD celkové rekonstrukce a přístavby severního křídla bytového objektu, čímž se navýší celkový počet bytů v domě na 30. Nebude se jednat o byty určené dlouhodobým klientům sociálně podpůrných opatření. Předpokládá se rovněž využití půdních prostorů a napojení vytápění na centrální zásobování tepla. Podkladem pro zadání je původní PD z doby výstavby objektu a požadavky na rozsah nového řešení. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu firmě ERPLAN s.r.o. z Havlíčkova Brodu za cenu 1 070 150,00 Kč bez DPH.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Náhledové foto: Ondřej Dohnal

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L