21.2 C
Jindřichův Hradec
27.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 22. května 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 22. 5. 2019 sešli na své schůzi v sedmičlenném počtu. Omluveni byli Jana Burianová (Piráti) a Radim Staněk (ODS).

  • Zrušení zadání veřejné zakázky – Místo pro přecházení silnice I/34
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Foto: Ondřej Dohnal

Rada města po projednání zrušila zadávací řízení veřejné zakázky Místo pro přecházení silnice I/34 z ekonomických důvodů hodných zvláštního zřetele a z důvodu jediného účastníka v zadávacím řízení ve smyslu §127 ZZVZ písmena d) a písmena h).

Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Stavební úpravy restaurace zimního stadionu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy gastronomické části prostor restaurace zimního stadionu a vybavení novou technologií. Stavební úpravy obsahují postavení nových příček, vytvoření nového stropu na místě vybouraného jídelního výtahu, zabetonování podlahového kanálu, položení nové dlažby a obkladů, vytvoření SDK čel a zavěšení kazet podhledu a výměny zařizovacích předmětů v hygienickém zařízení. Gastronomická technologie bude připojena na nové rozvody EI, ZI, VZT. Termíny realizace byly konzultovány s vedoucím provozu sportovišť. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 847 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou 16. 9. 2019 – 31. 10. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

  • Stavební úpravy hygienického zařízení Tyršův stadion

Objekt hygienického zařízení u fotbalového hřiště je ve špatném technickém stavu, odpovídajícím době výstavby – cca 70. léta a pro akce na Tyršově stadionu je nutné jejich uvedení do provozuschopného stavu. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu hygienického zařízení (WC muži a ženy) v areálu Tyršova stadionu. Dojde k výměně keramických obkladů a dlažeb, veškerých zařizovacích předmětů a k jejich napojení na stávající rozvody a dále doplnění elektroinstalace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 150 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou  12. 8. 2019 – 18. 11. 2019.

Akce není zařazena v rozpočtu města na rok 2019, proto byl zároveň předložen návrh rozpočtového opatření č. 26/2019 pro pokrytí potřebného financování, kterým se do rozpočtu města ORJ 40 zařazuje akce Stavební úpravy hygienického zařízení Tyršův stadion částkou 1 500 000 Kč (projekční práce 79 013 Kč + předpokládaná cena za stavební práce dle PD 1 391 500 Kč včetně DPH).

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy hygienického zařízení Tyršův stadion a souhlasila s provedením rozpočtového opatření č. 26/2019 takto:
– v ORJ 40 odbor rozvoje, Oddíl Sportovní zařízení v majetku obce se zařazuje položka Stavební úpravy hygienického zařízení Tyršův stadion částkou 1 500 000 Kč,

– ORJ 41 odbor finanční, nespecifikovaná rezerva – snížení o 1 500 000 Kč.

Rada města požaduje předložit návrh rozpočtového opatření č. 26/2019 ZMě k rozhodnutí.

  • Předání osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec panu Mgr. Bc. Milanu Synkovi

Dne 18. května 2019 obdržel starosta města pan Ing. Stanislav Mrvka písemnou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pana MUDr. Jindřicha Pinka, CSc. z volební strany České stany sociálně demokratické, čímž mu podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí zanikl mandát člena Zastupitelstva města Jindřichův Hradec. V souladu s ustanoveními zákona o volbách nastupuje za člena ZMě náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí. Náhradníkovi, kterému vznikl mandát následující den po zániku mandátu, předá Rada města do 15 dnů „Osvědčení o vzniku mandátu člena ZMě“. Prvním náhradníkem ve smyslu zákona o volbách je pan Mgr. Bc. Milan Synek. Osvědčení bude předáno na schůzi RMě dne 22. května 2019. Složení slibu by se mělo uskutečnit při zahájení 7. zasedání ZMě, které se uskuteční dne 29. května 2019. Rada města po projednání předala v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí panu Mgr. Bc. Milanu Synkovi osvědčení o tom, že se dnem 19. května 2019 stal členem Zastupitelstva města Jindřichův Hradec.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města