9.7 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 23. října 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 23. října 2019 sešli na své schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

  • jindřichův hradec ilustračníPřehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice a v kapli sv. Maří Magdaleny za III. čtvrtletí roku 2019

Rada města vzala na vědomí přehled kulturních a společenských akcí v KD Střelnice a v kapli sv. Maří Magdaleny za III. čtvrtletí roku 2019. V kině se odehrálo ve III. čtvrtletí roku 2019 celkem 135 představení, které navštívilo 8 559 diváků, hrubá tržba činila 1 002 695,-Kč. V kapli sv. Maří Magdaleny se uskutečnilo 28 svateb, kde příjem za poskytnutí prostor činil 14 000,-Kč.

  • Místo pro přecházení silnice I/34 – výsledek průzkumu v lokalitě sídliště Pod Kasárny

Usnesením rady města bylo dne 22. 5. 2019 zrušeno zadávací řízení veřejné zakázky Místo pro přecházení silnice I/34 z ekonomických důvodů a z důvodu jediného účastníka v zadávacím řízení. V návaznosti na toto usnesení a následné dotazy obyvatel sídliště Pod Kasárny byl v této lokalitě a přilehlých ulicích proveden průzkum názorů obyvatel na zřízení uvedeného místa pro přecházení. Do všech objektů sídliště Pod Kasárny, ulic Anglická, Belgická a Francouzská a částí ulic Česká a arch. Teplého byl doručen popis a výkres místa pro přecházení s dotazem, zda obyvatelé objektu přecházejí silnici I/34 v místě průchodu protihlukovou stěnou, případně jak často. Odpovědi bylo možné dodat elektronickou formou, případně i telefonicky nebo písemně do 31. 8. 2019. Celkem bylo do schránek doručeno 174 ks dopisů, odpovědí bylo doručeno 41 ks v naprosté většině elektronicky e-mailem, pouze jedna odpověď byla telefonická. Z tohoto počtu se 25 respondentů vyjádřilo, že místo k přecházení využívají a uvítali by zvýšení bezpečnosti. Proti vybudování místa pro přecházení se vyjádřilo celkem 16 respondentů, z toho 10 preferuje řešení přecházení u křižovatky s Denisovou ulicí. Rada města vzala výsledky průzkumu na vědomí.

  • Zadání veřejné zakázky malého rozsahu – Cyklostezka propojení k.ú. Matná – k.ú. Buk

Předmětem veřejné zakázky jsou dva úseky účelové komunikace, navazující na polní cestu vybudovanou Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) v rámci katastrálního území (k. ú.)Matná. Účelová komunikace v k.ú. Buk v délce 452 m je vedena v trase zrušené polní cesty směrem na Frankův dvůr, účelová komunikace v k.ú. Matná v délce 146 m odbočuje ze silnice III/1489 a napojuje se na polní cestu SPÚ. Součástí zakázky je výsadba 43 stromů podél úseku v k.ú. Buk. Požadovaná lhůta realizace úseku v k.ú. Matná 4.11.2019 – 20.12.2019, úseku v k.ú. Buk 15.3.2020 – 30.4.2020.
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Cyklostezka propojení k.ú. Matná – k.ú. Buk účastníkovi zadávacího řízení SWIETELSKY stavební s.r.o za cenu 3 984 376,70 Kč bez DPH v případě schválení závazku financování zakázky z rozpočtu města roku 2020 zastupitelstvem města.

  • Informace o postupu a realizaci projektu Hvězdárna prof. Františka Nušla, Jindřichův Hradec

Dodavatel technologie planetária Future Technology Systems s. r. o. se pravidelně po dobu výstavby účastnil kontrolních dnů tak, aby byla zajištěna koordinace stavebních prací a splněny požadavky pro budoucí instalaci planetária. Dle uzavřené smlouvy měl dodavatel planetária převzít staveniště k 1. 8. 2019. Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí termínu stavebních prací do 31. 8. 2019, došlo k faktickému převzetí objektu až 24. 9. 2019. V současné době jsou již v objektu navezeny stavební díly projekční kopule, jejíž montáž je plánována na konec října/začátek listopadu, kdy bude nainstalováno vnitřní lešení, závěsné zařízení pro uchycení kopule a provedeny zvukové izolace. Ačkoliv došlo ke zpoždění předání staveniště na straně investora, počítá dodavatel technologie dle nově předloženého harmonogramu s předáním díla ve 48. týdnu, tj. v souladu s harmonogramem uvedeným ve smlouvě o dílo (do konce listopadu 2019). Další zakázkou, která je součástí projektu, je dodávka a instalace soustavy 4 dalekohledů. Dne 9. 10. 2019 provedl zástupce investora za RNDr. Štrobla a ředitelky Vzdělávacího a kulturního centra kontrolu na místě u dodavatele dalekohledů. Na místě byla předvedena paralaktická automatizovaná montáž s dálkově řízeným PC a další komponenty zařízení, jakož i dalekohledy určené do paralaktické montáže. Dle informací a zjištěních na místě, je dodávka téměř před dokončením a připravena k převozu a instalaci do pozorovací kopule. Termín sjednaný v kupní smlouvě bude v případě této dodávky dodržen, tj. do 30. 11. 2019. Na základě dosavadního průběhu stavby a zavedení konkrétních operativních opatření bylo ke smlouvě doplněno 23 tzv. změnových listů. Pokud budou tyto změnové listy schváleny radou města, dojde k úspoře finančních prostředků ve výši cca 200 – 300 tis. Kč.

  • Stavební úpravy objektu č.p. 56/V

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy objektu č.p. 56/V. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu pro snížení energetické náročnosti budovy, která je ve vlastnictví města. Bude provedeno zateplení obvodového pláště objektu, stropu, střechy, odvětrání střešního a podstřešního pláště a změna ohřevu vody připojením na centrální zásobování tepla. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 3 626 tis. Kč bez DPH, termíny realizace je 6.1.2020 – 31.7.2020.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L