8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 27. března 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 27. 3. 2019 sešli na své schůzi v osmičlenném počtu. Omluven byl Radim Staněk (ODS).

  • Výměna osvětlení ve sportovní hale

Sportovní hala města Jindřichova HradceJedná se o výměnu osvětlení na velké sportovní hale včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 700 000 Kč bez DPH, realizace výměny proběhne od 22. 7. 2019 do 26. 7. 2019. Rada města Jindřichův Hradec schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky „Výměna osvětlení ve sportovní hale“, přičemž zakázka bude financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec.

  • Dotisk knihy „Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec“

V roce 2015 realizovalo město Jindřichův Hradec vydání knihy „Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec“. Kniha byla vydána a slavnostně pokřtěna v červnu 2015 při příležitosti Dnů města na III. nádvoří st. hradu a zámku. Celkový náklad byl 1000 ks. Kniha se od června 2015 prodává v Informačním středisku města za cenu 390 Kč. Zároveň je využívána k propagačním a prezentačním účelům města při slavnostních přijetí starostou města, při vítání občánků a oslavách jubileí občanů (odbor sociálních věcí), prezentacích cestovního ruchu, při společenských, sportovních či jiných příležitostech, kde se prezentuje město Jindřichův Hradec (např. při návštěvách družebních měst, družebních škol, při společenských setkání a návštěvách místních spolků atd.). K 18. 3. 2019 činí zůstatek těchto knih 60 kusů. Vzhledem k velkému zájmu o tuto knihu rada města po projednání schválila zadání zakázky malého rozsahu na dotisk knihy „Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec“ panu Jiřímu Jabulkovi, Nakladatelství TYP, České Budějovice za cenu 194 700 Kč včetně DPH.

  • Přístavba 2. MŠ Hvězdárna – vyloučení účastníka zadávacího řízení a nové zadání veřejné zakázky

Usnesením RMě č. 197/7R/2019 bylo na základě zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení schváleno zadání veřejné zakázky Přístavba 2. MŠ Hvězdárna účastníkovi zadávacího řízení DS-DRYWALL s.r.o., Tábor za cenu 10 471 341,05 Kč bez DPH. Termíny realizace byly stanoveny od 8. 4. 2019 do 31. 12. 2019. Následně bylo usnesením ZMě č. 82/5Z/2019 schváleno rozpočtové opatření č. 2/2019 a financování uvedené zakázky v letech 2019 – 2020 v potřebné výši. Po uplynutí lhůty pro podání námitek byl vybraný účastník zadávacího řízení vyzván k podpisu smlouvy o dílo. Dne 25. 3. 2019 při jednání o předání staveniště jednatel této firmy sdělil, že od realizace zakázky odstupuje, což následně potvrdil písemnou formou.

Na akci je přidělena dotace z programu MŠMT ve výši 7 790 tis. Kč, rozhodnutí o přidělení dotace bude vydáno po předložení uzavřené smlouvy o dílo a dalších dokladů o průběhu zadávacího řízení. Nepřekročitelnou podmínkou přidělení dotace je dokončení a kolaudace stavby do 31. 1. 2020, proto byl termín dokončení stavby v zadávacím řízení stanoven do 31. 12. 2019.
Na základě výše uvedeného rada města po projednání vyloučila ze zadávacího řízení veřejné zakázky společnost DS-DRYWALL Tábor z důvodu jejího odstoupení od realizace zakázky a schválila zadání veřejné zakázky Přístavba 2. MŠ Hvězdárna účastníkovi zadávacího řízení ORDYS s.r.o., Jindřichův Hradec za cenu 10 868 021,64 Kč bez DPH s posunutými termíny realizace 23. 4. 2019 – 15. 1. 2020.

  • Záštita pro Český rybářský svaz

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace J. Hradec bude v termínu 20. a 21. dubna 2019 pořádat již 26. ročník Mezinárodního závodu jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou „NOVA DOMUS“ v Jindřichově Hradci na řece Nežárce. Jedná se o nejstarší pohárový závod v republice, o jehož popularitě svědčí každoroční účast kolem 100 závodníků z Čech, Slovenska, Polska a Rakouska. Rada města schválila převzetí záštity starostou města Jindřichův Hradec Ing. Stanislavem Mrvkou nad 26. ročníkem Mezinárodního závodu jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou „NOVA DOMUS“ pořádaným v Jindřichově Hradci na řece Nežárce Českým rybářským svazem ve dnech 20. až 21. 4. 2019.

  • Záštita pro Vajgarskou saň

Rada města po projednání schválila převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad závody dračích lodí, které bude pořádat spolek Vajgarská saň dne 13. července 2019 na rybníku Vajgar a dále schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených se těmito závody.

  • Plánování sociálních služeb – Akční plán pro rok 2019

Město Jindřichův Hradec se účastní ve spolupráci s Centrem pro komunitní Práci Jižní Čechy projektu Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP J. Hradec. Jedním z výstupů projektu je zpracovaný Akční plán pro rok 2019. Akční plán pro rok 2019 je doplněním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec. Detailně rozpracovává aktivity, které mají být v tomto roce naplněny, ale dává také představu o budoucím vývoji v sociální oblasti. Akční plán pro rok 2019 byl připraven v průběhu října 2018 až února 2019 ve čtyřech pracovních skupinách zaměřených podle cílových skupin a čtyřech skupinách územních. Podle aktuálních údajů získaných od poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Jindřichův Hradec provedly pracovní skupiny hodnocení stávajícího plánu. Na základě tohoto hodnocení pak přistoupily k úpravě stávajících opatření a aktivit. V porovnání s Akčním plánem pro rok 2018 nejsou v předkládaném dokumentu žádné zásadní změny. V Akčním plánu pro rok 2019 jsou uvedeny jak registrované sociální služby, tak i služby navazující, které působí v ORP Jindřichův Hradec, převážně pak přímo ve městě J. Hradec, čímž je utvořena síť sociálních služeb v ORP J. Hradec.  Dokument je důležitý i s ohledem na změny financování sociálních služeb v návaznosti na veřejnou podporu.

Zároveň je tím i naplněno ustanovení § 94 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, který stanoví povinnost obce zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb na svém území, spolupracovat s dalšími obcemi, krajem a poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou. Rada města po projednání schválila Akční plán pro rok 2019 dle předloženého návrhu.

  • Výměna podlahových krytin v ZŠ J. Hradec I, Štítného 121

Předmětem zakázky je výměna podlahových krytin ve třech místnostech 1. ZŠ. Konkrétně se jedná o výměnu PVC ve dvou třídách (rozměr 7500 x 7900 mm a rozměr 7500 x 8500 mm) a zátěžového koberce ve sborovně (rozměr 7200 x 5100 mm). PVC bude použito v kvalitě pro školní učebny, ve sborovně bude použit zátěžový koberec s vyšším stupněm zatížení. Design podlahových krytin bude konzultován s ředitelstvím školy. V rámci zakázky bude odstraněna a ekologicky zlikvidována stávající podlahová krytina, bude opraven podkladový beton a krytina bude celoplošně nalepena s vytažením do soklů. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na výměnu podlahových krytin v ZŠ J. Hradec I, Štítného 121.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

  • Úprava plochy za bytovými domy č.p. 878 – 883 Pravdova ulice

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajících chodníků, sadové úpravy, doplnění herních prvků a odpočinkové plochy ve vnitrobloku mezi ulicemi Sládkova, Pravdova a Schwaigerova. Podkladem pro zadání byla zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla konzultována s obyvateli bytových domů. Termíny realizace byly stanoveny od 13. 5. 2019 do 28. 6. 2019. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Úprava plochy za bytovými domy č.p. 878 – 883 Pravdova ulice účastníkovi zadávacího řízení Antonín Krňa, Kardašova Řečice za cenu 953 958,39 Kč bez DPH.

  • Pracovní skupina pro Program regenerace městské památkové rezervace

Rada města po projednání vzala na vědomí rezignaci RNDr. Jana Pokorného, ak. sochaře Vladimíra Krninského a Ing. Milana Špuláka na členství v pracovní skupině pro Program regenerace MPR Jindřichův Hradec a jmenovala Ing. arch. Blanku Tancerovou a Ing. Petru Vozábalovou členkami a PhDr. Luďka Jirásko členem pracovní skupiny pro Program regenerace MPR Jindřichův Hradec.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města

Náhledové ilustrační foto: Ondřej Dohnal