4 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 4. liostopadu 2020?

31. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo ve středu 4. listopadu 2020

  • Novoroční ohňostroj nebude
Novoroční ohňostroj v Jindřichově Hradci - FOTO: Martin Kozák
Novoroční ohňostroj v Jindřichově Hradci – FOTO: Martin Kozák

Rada města schválila zrušení tradičního novoročního ohňostroje. Při ohňostroji se na náměstí Míru a na dalších místech ve městě srocuje velké množství lidí, což vzhledem k vývoji epidemické situace není bezpečné. Město tím navíc uspoří 140 000 Kč, které by ohňostroj a s ním spojený doprovodný program stál.

  • Rada města vzala na vědomí první návrh rozpočtu na příští rok

Předkládaný rozpočet je koncipován jako schodkový. Schodek rozpočtu příjmů a výdajů je zhruba 37 mil Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z výsledku rozpočtového hospodaření minulých let. Podle harmonogramu bude ještě před jednáním zastupitelstva projednáván se zastupiteli na pracovní schůzce 16. 11. 2020. Konečný návrh bude předložen ke schválení zastupitelstvu na prosincovém jednání.

Návrh rozpočtu na rok 2021 doznal v porovnání s minulými léty několik zásadních změn. V oblasti poskytování dotací ze strany Města nejsou nově v rozpočtu uvedené subjekty, které pro Město pořádaly sportovní a kulturní akce. Je zde vyčleněna pouze celková částka, která bude rozdělena dle schválených pravidel a schvalována zastupitelstvem podle došlých žádostí. V provozní části rozpočtu jsou také řešeny Husovy sady a Mertovy sady, ty v rámci získání dotace 2,4 mil Kč. Investiční část rozpočtu je sestavena v duchu koaliční smlouvy – obsahuje řešení síťování pozemků ve 3 lokalitách pro individuální výstavbu, Tyršova stadionu, zámeckého pivovaru a soustřeďuje se na obnovu všech městských komunikací, mimo jiné Václavské ulice, Kostelní a další. V rozpočtu jsou také akce, které jsou pokračováním z minulých let a akce dotované. Návrh bude projednávat zastupitelstvo města dne 16. 12. 2020.

  • Poplatek za odpad se příští rok zvyšovat nebude. Potvrdit to ještě musí zastupitelé

Pro každý kalendářní rok má město povinnost určit sazbu poplatku za komunální odpad na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího kalendářního roku. Skutečnými náklady se zde rozumí finanční prostředky, které byly městem vynaloženy pouze za sběr, svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu. V letošním roce byly tyto náklady zhruba 580 Kč na obyvatele. Poplatek byl přitom 500 Kč na obyvatele a rok. Rada města se rozhodla ani pro příští rok poplatek nezvýšit, aby obyvatele v době koronavirové krize město nezatěžovalo zvyšováním poplatků. Rozdíl ve skutečných nákladech a vybraných poplatcích bude kompenzován z městské pokladny. Sazba poplatku se nezvyšovala už 13 let od roku 2007. Výši poplatku ještě musí schválit zastupitelstvo města.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby umístěné do dětského domova, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, dále osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, dále osoby po dobu hospitalizace nebo dobu umístění ve zdravotnických zařízeních trvající nepřetržitě 3 měsíce a více, osoby zdržující se mimo území ČR déle než 6 měsíců a osoby umístěné ve výkonu trestu odnětí svobody. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. K dnešnímu dni zatím nezaplatilo poplatek na tento rok 2959 poplatníků, což je zhruba 1,5 mil Kč. Je to více než loni touto dobou. Tato skutečnost je pravděpodobně ovlivněna tím, že město na začátku pandemie informovalo poplatníky o tom, že pokud nezaplatí poplatek včas, nedojde k jeho navýšení v případě, že poplatek bude uhrazen do 6 měsíců po splatnosti, tj. do 30. 11. 2020. V případě, že poplatek není zaplacen včas, zašle finanční odbor složenky s informací o nezaplaceném poplatku a možností jeho úhrady. Pokud dlužník neuhradí poplatek ani na základě zaslané složenky, vystaví správce poplatku dlužníkovi platební výměr na dlužný poplatek včetně navýšení poplatku.

  • Rada zrušila osvobození od poplatku za veřejné prostranství pro politické strany a hnutí

Rada města schválila změnu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Od poplatku byly rozhodnutím rady města z dubna 2020 kvůli koronavirové krizi osvobozeny všechny subjekty včetně politických stran a hnutí a jejich reklam. Podle doporučení Ministerstva vnitra České republiky rada od tohoto osvobození upustila, a to z důvodu, že toto osvobození by mohlo být považováno za dar. A podle zákona nesmí politické strany a hnutí přijmout dar od obce, města nebo kraje. Osvobození od poplatku dál platí například pro restaurační předzahrádky.

  • Rada města schválila smlouvu s ČSAD o provozu MHD v přechodném období

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo dne 26. srpna dohodu o ukončení smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících městskou hromadnou dopravou mezi městem Jindřichův Hradec a obchodní společností ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. Město už začalo pracovat na přípravě výběrového řízení na nového dopravce. Tento proces je ale vzhledem ke všem administrativním a legislativním požadavkům dlouhý, a proto bylo třeba zajistit provoz MHD i na přechodnou dobu, než bude vybrán nový dopravce. Rada města schválila smlouvu na zajištění provozu MHD v přechodném období s ČSAD. Na příští rok se předpokládá základní rozsah ujetých kilometrů v rozsahu 527 156 km. Cena na 1 km dopravního výkonu bude v příštím roce závislá na letošní průměrné spotřební ceně motorové nafty a minimální zaručené mzdě pro kategorie řidič určené nařízením vlády. Cena kompenzace, kterou bude hradit město, je taktéž závislá na vybraných tržbách z jízdného v MHD. Odhad je, že cena kompenzace bude o 1,5 mil Kč vyšší než v letošním roce.

  • Město získalo dotaci na opravu klenby pivovaru

Město Jindřichův Hradec získalo dotaci ve výši 700 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu národní kulturní památky – zámecký pivovar. Peníze jsou určeny na obnovu a statické zajištění kleneb a další související práce. Celkově stálo statické zajištění krovu a oprava části krovu ve východním křídle 2,8 mil Kč.

  • Městský úřad bude mít nový vyvolávací a rezervační systém na nejvytíženějších odborech

Veřejnou zakázku na dodání instalaci a zprovoznění systému pro rezervaci a vyvolávání klientů odboru dopravy a odboru živnostenského a správních činností vyhrála firma Kadlec – elektronika s.r.o. z Brna. Dosud fungoval tento systém jen na odboru dopravy a byl zastaralý. Nový systém umožní rezervaci termínu přes internet na odboru dopravy i živnostenských a správních činností. Současně půjde o dodání „lístečkového“ vyvolávacího systému, který bude obsluhovat celkem 18 přepážek, instalovány budou 2 stojany s tiskárnou a výdejem lístků, 8 přepážkových displejů a 6 halových displejů. Systém budou moci občané využít při evidenci řidičů, registraci vozidel, na matrice, při evidenci obyvatel, vyřizování cestovních dokladů nebo občanských průkazů. Cena zakázky je 340 700 Kč bez DPH a systém by měl začít fungovat v prosinci letošního roku.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí