13.8 C
Jindřichův Hradec
16.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 30. září 2020?

Tisková zpráva z 27. zasedání rady města Jindřichův Hradec konaného 30. 9. 2020

  • Město ukončilo smlouvu o pronájmu Švecových kolejí pro VŠE
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Dvě třetiny budovy bývalých kasáren patří městu a VŠE má tyto prostory v dlouhodobém pronájmu. V objektu škola provozuje vysokoškolskou kolej a menzu. Smlouva o pronájmu končí 31. 12. 2021 s výpovědní lhůtou 12 měsíců. VŠE už nemá o prodloužení této smlouvy zájem. Rada města rozhodla o ukončení smlouvy k 30. 9. 2021, tedy o tři měsíce dříve, aby mělo město čas navíc po převzetí budovy k řešení potřebných oprav a podobně. Jedna třetina budovy (pravé křídlo z čelního pohledu) patří VŠE, tady by měla být zachována kapacita cca 100 míst pro ubytování studentů školy. Kolej dostala název po Josefu Jiřím Švecovi, který byl za I. světové války plukovníkem legií v Rusku. Právě po něm byl pojmenován pěší pluk sídlící v Jindřichově Hradci. Jakým způsobem město objekt v budoucnu využije, bude předmětem dalších jednání vedení města.

  • Služby města se chystají na zimní sezónu

Rada města schválila ceník a Operační plán zimní údržby Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o. Vzhledem ke zvyšujícím se mzdovým nákladům a nákladům na opravy a údržbu strojů služby města požadovaly změnu ceníku. Původní je platný už od roku 2011. Zvýšila se tak například cena za pluhování komunikací – 84 Kč/km (stávající cena 76 Kč/km), posyp komunikací – 77 Kč/km (stávající cena 70 Kč/km), vyvážení sněhu – (do 6 km) 160 Kč/m3 (stávající cena 145 Kč/m3) a další. Ceny služeb jsou uvedeny bez DPH. Účinnost nového ceníku je od 1. 11. 2020.
V Operačním plánu zimní údržby došlo k rozšíření upravovaných komunikací. Například na Jiráskově předměstí – úsek silnice mezi kruhovou křižovatkou ve Vídeňské ulici (u Madety) po kruhovou křižovatku u Zahradního centra v délce 330 m, dále průjezd přes Radouňku Na Kopečku včetně spojnice do staré Radouňky po autobusovou zastávku v délce 1000 m. Tyto vozovky byly převzaty do majetku města v roce 2020.
Rada města také schválila nákup posypové soli pro služby města v celkovém objemu 800 tun za 1 520 000 Kč bez DPH. Dalších cca 500 tun službám města zbylo z minulých let.

  • Jindřichův Hradec hledá městského architekta

Rada města schválila zadání výběrového řízení na pozici městského architekta. Architekt bude externím odborným konzultantem města. Konkrétně bude mít na starosti konzultační, poradenskou a informační činnost v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí, památkové péče a rozvoje města v samostatné a přenesené působnosti. To znamená spolupráce při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města Jindřichův Hradec a jeho místních částí, konzultační a poradenská činnost pro jednotlivé odbory MěÚ Jindřichův Hradec, volené zástupce města, investory, podnikatele, majitele nemovitostí a veřejnost. Kritický náhled a neotřelé podněty budou vítány při přípravě strategických dokumentů města, to vše za účelem naplnění základní vize města Jindřichův Hradec. Předpokládáme, že městský architekt by měl začít pro Jindřichův Hradec pracovat v 1. čtvrtletí příštího roku.

  • Město požádalo o dotaci na pořízení nového veřejného osvětlení v lokalitě Zborov nebo Pod Kasárny

Rada města schválila předložení žádosti o dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu na podporu úspor energie – program EFEKT II. pro rok 2021. Jedná se o program, který podporuje projekty vedoucí ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. V tomto programu můžeme získat dotaci až 50% způsobilých výdajů, a to v maximální výši 2 mil. Kč. Konkrétně by případné peníze z dotace chtělo město využít na výměnu 124 svítidel v lokalitě Zborov – tedy ulice U Nemocnice, 28. října, Zborovská, Ruských legií, Italských legií, Čsl. legií, Francouzských legií, Sibiřská, K Vilkám a Na Výsluní, ulice Na Piketě a Pod Vrchy. Tato lokalita navazuje na právě probíhající akci výměny svítidel na sídlišti Hvězdárna. Dále by se jednalo o sídliště Pod Kasárny až po ulici Denisova a Claudiusova, která zahrnuje přibližně 165 světelných bodů. Dále je do žádosti zahrnuta ještě oblast Sládkova kopce (38 světelných bodů) a část ulice Nežárecká a Jakubská (32 světelných bodů). Celkem je tedy v rámci celého projektu počítáno s výměnou přibližně 360 světelných bodů a lokální výměnou nebo doplněním 27 sloupů. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu akce, prvotní odhad celkových nákladů akce je stanoven na cca 5,1 mil. Kč vč. DPH s tím, že způsobilé výdaje tvoří cca 4 mil. Kč, z čehož vychází maximální výše dotace 50% – cca 2 mil. Kč.

  • Rada města schválila dotaci pro Vajgarskou saň

V rámci dotačního programu města na podporu sportu v roce 2020 (opatření č. 3, druhá výzva) získal spolek Vajgarská saň z.s. dotaci ve výši 18 860 Kč na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města. Spolek peníze použije na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí posádek Vajgarské saně na MČR 2020 Dračích lodí. Jednorázová akce se uskutečnila ve dnech 8. – 9. srpna 2020 v prostorách Labe Arény – Račic.

  • Město získalo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na mzdy pracovníků Domova pro matky s dětmi v Políkně

Město Jindřichův Hradec obdrželo na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí účelovou dotaci na rok 2020 ve výši 150 290 Kč, která je určená na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19, a to v rámci poskytování sociální služby. V případě města Jindřichův Hradec je dotace určena pro pracovníky Domova pro matky s dětmi v Políkně a rodinnou poradnu.

  • 2. mateřská škola bude mít nové hřiště

Na základě výběrového řízení bude nákup a instalaci nových herních prvků na zahradě 2. mateřské školy v Jáchymově ulici provádět firma Bonita Group Service s.r.o. K umístění nových herních prvků dojde v termínu od 15. října do 30. listopadu 2020. Konkrétně půjde o instalaci nového pískoviště, trampolíny do země, vláčku, kreslící tabule a dalších prvků. Celková cena úpravy zahrady je 280 000 Kč s DPH.

Mgr. Eliška Čermáková
tisková mluvčí