22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 4. března 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 4. března 2020 sešli na své 7. schůzi.

  • Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – Hospicová péče sv. Kleofáše
Ilustrační foto: Amálie Buřilová

Rada města schválila návrh smlouvy o poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospicová péče sv. Kleofáše. Hospicová péče sv. Kleofáše poskytuje specializovanou paliativní péči ve vlastním sociálním prostředí (domácím prostředí) pacienta, v režimu tzv. domácí hospitalizace a je určena nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Činnost zařízení je rozdělena do 4 oblastí: zdravotní služby, sociální poradenství, odlehčovací služby a půjčovna pomůcek. Organizace žádá o dotaci na zajištění první uvedené činnosti. V roce 2019 se i díky podpoře města Jindřichův Hradec podařilo rozšířit tým hospice do velikosti (5 sesterských úvazků a 1,2 úvazku lékaře), která je požadovaná zdravotními pojišťovnami (ZP) pro uzavření smluvního vztahu na poskytování mobilní specializované paliativní péče. To se podařilo od srpna 2019. Rada města požaduje předložit dotčenou smlouvu ke schválení zastupitelstvu města (ZMě).

  • Smlouva o poskytnutí dotace na odborné sociální poradenství

Rada města schválila smlouvu o dotaci mezi městem Jindřichův a Jihočeským krajem. V rámci dotace č. SDO/OSOV/091/20 obdrží město na rok 2020 finanční prostředky ve výši 731 tis. Kč, které budou použity na provoz odborného sociálního poradenství (rodinné poradny). Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby a jejím účelem je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností v rozsahu zákona o sociálních službách.

  • Obnova veřejného (VO) osvětlení v jihozápadní části města Jindřichův Hradec

Rada města schválila obnovu VO v oblasti sídliště Hvězdárna a Jižního svahu, která zahrnuje 134 ks světelných bodů zapojených do dvou rozvaděčů. Celkové náklady na obnovu VO v oblasti sídliště Hvězdárna a Jižního svahu jsou stanoveny zhruba na 2,13 mil. Kč bez DPH. Tato položka je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020. Rozpočet schválilo ZMě dne 18. 12. 2019

  • Zadání veřejné zakázky malého rozsahu VZMR – „Provizorní zastřešení a zajištění krovu pivovaru, Jindřichův Hradec“

Na základě ZMě schváleného rozpočtu na rok 2020 projednala rada města návrh zadání VZMR „Provizorní zastřešení a zajištění krovu pivovaru, Jindřichův Hradec“. Předmětem VZMR je provizorní zastřešení a zajištění labilní části krovu pivovaru. Budou odstraněny ohořelé krokve nad úrovní vazných trámů pod hřebenem střechy, vestavěny ztužující ocelové konstrukce z trubkového lešení a sanovány poškozené konstrukční prvky zbytkové části stávajícího krovu. Nový střešní plášť bude zhotoven z trapézového plechu. Předpokládaná hodnota VZMR: 2 046 tis. Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace: 11. 5. 2020 – 30. 9. 2020. Financování je zabezpečeno ve spolupráci s Jihočeským krajem. Poskytnutí individuální dotace ve výši 2 mil. schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 20. 2. 2020.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec