10.3 C
Jindřichův Hradec
26.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 6. února 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 6. února 2019 sešli na své schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

Zadání veřejné zakázky

  • Rekonstrukce ulice Pravdova – terminál MHD a VLD

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce povrchů stávajícího přestupního uzlu, vozovky a nástupišť, úprava veřejného osvětlení, vybudování ostrůvku na přechodu na křižovatce s ulicí Nádražní a osazení nových označníků a informační tabule. Podkladem pro zadání byla zpracovaná PD s výkazem výměr. Termíny realizace byly stanoveny od 15. 6. 2019 do 31. 8. 2019. Na realizaci akce je přidělena dotace z IROP v částce 5 867 tis. Kč. Rada města schválila zadání veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Pravdova – terminál MHD a VLD společnosti SWIETELSKY stavební, České Budějovice za cenu 6 654 070,96 Kč bez DPH.

  • Vodorovné dopravní značení pro rok 2019

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky „Vodorovné dopravní značení pro rok 2019“, přičemž zakázka bude financována z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec. Jedná se o obnovu vodorovného dopravního značení místních komunikací – vozovek. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 650 000 Kč bez DPH, lhůta plnění je od 1. 4. 2019 – 30. 11. 2019.

  • Nákup elektrického varného kotle do školní kuchyně 6. ZŠ

Vzhledem k tomu, že došlo k havárii stávajícího kotle z roku 1992 a bylo potřeba plnohodnotně zabezpečit přípravu jídel pro strávníky, rada města po projednání schválila nákup elektrického varného kotle do školní kuchyně Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54 od firmy KOVOSLUŽBA OTS a. s., Praha za cenu 123 290 Kč včetně DPH.

Návrh veřejné zakázky

  • Rekonstrukce školní kuchyně 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594

Předmětem zakázky je celková rekonstrukce školní kuchyně 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 včetně skladových prostor a šaten pro personál kuchyně. Součástí zakázky bude kompletní výměna elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace a výměna vzduchotechniky. Dále bude provedena výměna dlažeb a obkladů v souladu s hygienickými normami včetně nové izolace podlah a stěn. V rámci rekonstrukce budou opraveny i omítky a malby. Budou vyměněny dveře za nové v kvalitě, které vyžaduje prostředí školní kuchyně. Nově bude rozmístěno i stávající gastronomické zařízení. Nedílnou součástí zakázky je likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci školní kuchyně 3. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 594. Předpokládané náklady veřejné zakázky jsou 4 500 000 Kč a termín realizace 17. června až 23. srpna 2019.

  • Jmenování předsedy a tajemníka dopravní komise

Radní jmenovali předsedou dopravní komise pana Petra Spatzierera a tajemníkem dopravní komise paní Simonu Hanouskovou, pracovnici oddělení silničního hospodářství MěÚ J. Hradec.

  • Jmenování předsedy a tajemníka komise životního prostředí

Usnesením RMě č. 1181/36R/2018 ze dne 19. 12. 2018 byla jmenována komise životního prostředí. Dne 17. 1. 2019 proběhlo úvodní jednání, na kterém byli členové komise včetně zástupců města vzájemně představeni, a byla probrána náplň činnosti komise. Rada města po projednání jmenovala předsedou komise životního prostředí pana doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc. a tajemníkem komise životního prostředí paní Ing. Ivanu Novákovou, vedoucí odboru životního prostředí.

  • Uzavření smlouvy o nájmu – Hospicová péče sv. Kleofáše

Jindřichohradečtí radní schválili uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Jindřichův Hradec a Hospicovou péčí sv. Kleofáše, a to na dobu určitou do 31. 12. 2023. Jedná se o byt č. 1 v domě čp. 156/II Husově ulici (budova obchodní akademie). V uvedených prostorách bude zřízeno kontaktní místo odborných služeb – sociální služby, mobilní specializovanou paliativní péči (domácí hospicovou péči) pro ORP Jindřichův Hradec. Kontaktní místo bude určeno rodinným příslušníkům pacientů.

  • Podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu MV ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni 2019

Pro rok 2019 MV ČR vyhlásilo dotační program s finanční spoluúčastí obce v minimální výši 10 %, s maximálním limitem 350 000 Kč. Rada města po projednání schválila podání žádosti do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni 2019 – rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Záměrem je pořídit dva nové kamerové body do parku pod gymnáziem.

  • Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 až 2023

Jednou z podmínek pro podávání žádostí do Programů prevence kriminality vyhlašovaných Ministerstvem vnitra ČR na jednotlivé kalendářní roky je zpracování koncepčního víceletého Plánu prevence kriminality města. Zpracovaný Plán prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 až 2023 je rozčleněn na úvod, část analytickou a část koncepční a navazuje na Plány prevence kriminality města zpracované v předchozích obdobích.

Analytická část je zpracovaná podrobně v textové a tabulkové podobě a tvoří ji bezpečnostní analýza, institucionální analýza, sociálně-demografická analýza a společná analýza SWOT. Koncepční část tvoří osm priorit rozčleněných do dvanácti opatření, která jsou zaměřená na podporu sportovních aktivit a zkvalitnění primární prevence na mateřských a základních školách, podporu organizací pracujícími s dětmi a mládeží, zvýšení bezpečnosti v mateřských a základních školách, snížení trestné a přestupkové činnosti včetně osvěty seniorů při ochraně před trestnou a přestupkovou činností, preventivní projekty dětí a mládeže ze sociálně slabého prostředí a rozvoj služeb pro osoby ohrožené závislostmi.

Rada města po projednání souhlasila s Plánem prevence kriminality města Jindřichův Hradec 2019 až 2023 a požaduje předložit zastupitelstvu města k projednání.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města