20.4 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 7. května 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se v úterý 7. 5. 2019 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluveni byli: Jana Burianová (Piráti), Vladislav Burian (SNK-ED) a Jan Mlčák (Patrioti).

  • Poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 2019

V návaznosti na zaměření Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou stanovena pro rok 2019 tato opatření:

Opatření 1: Příspěvek na celoroční činnost organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže

Opatření 2: Příspěvek na jednorázové akce pořádané ve městě Jindřichův Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města

Opatření 3: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

V rámci každého opatření jsou v Dotačním programu stanovena kritéria. Návrh na poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům z jednotlivých opatření zpracovala pracovní skupina (poradní orgán rady města – čl. č. 6 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města) tvořená místostarostou města, vedoucí odboru OŠMT, pracovníkem OŠMT a administrátorem dle uvedených kritérií.

Celková alokace dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2019 činí 550 tis. Kč.

O čem rozhodovali radní 7. května 2019?

Rada města po projednání vzala na vědomí Protokol hodnocení pracovní skupiny Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019 a

schválila poskytnutí finančních příspěvků z Odboru školství z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50 tis. Kč.

Dále rada souhlasila s poskytnutím finančních příspěvků z Odboru školství z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč a požaduje návrh na poskytnutí těchto dotací předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Dotace schválené radou ZDE

Zrušení a nové zadání veřejné zakázky

  • Nákup a instalace stavebních buněk pro hokejbalové zázemí u ZŠ J. Hradec V, Větrná 54

Zadání bylo provedeno podle pravidel pro zakázky malého rozsahu obesláním čtyř firem, doručeny byly dvě nabídky. Obě předložené nabídky splnily požadované náležitosti z hlediska formálního, ovšem z hlediska věcného došlo k nesprávnému pochopení zadání zakázky. „Přestože v zadání zakázky bylo uvedeno, že se jedná o prostory pro šatny pro hokejbalová družstva, obě firmy nabídly instalaci dvou buněk v jedné řadě propojených v jeden prostor bez dělící stěny,“ řekl starosta města Stanislav Mrvka. Záměrem bylo vytvořit oddělené prostory pro jednotlivá družstva, se spojením buněk v jedné řadě. Z tohoto důvodu rada města po projednání zrušila zadání veřejné zakázky na nákup a instalaci stavebních buněk pro hokejbalové zázemí u ZŠ J. Hradec V, Větrná 54 a schválila návrh zadání veřejné zakázky na nákup a instalaci stavebních buněk pro hokejbalové zázemí ZŠ J. Hradec V, Větrná 54.

Předmětem zakázky je nákup a instalace stavebních buněk, které slouží jako zázemí hokejbalového hřiště u ZŠ J. Hradec V, Větrná 54. V současné době je zázemí tvořeno třemi stavebními buňkami spojenými v jeden celek od nezjištěného výrobce. Jejich stav je havarijní, vnější i vnitřní opláštění odpadá od konstrukce, do buněk zatéká střechou. Požadujeme nabídku na nákup a instalace dvou kusů samostatných buněk. Prostor bude sloužit jako dvě oddělené šatny.

Dopravní komise č. 2/19

Projednání závěrů a doporučení z jednání dopravní komise č. 2/19, která se konala dne 25. 3. 2019.

Rada města po projednání schválila podněty k rekonstrukci nábřeží L. Stehny takto:
a) rozšířit jízdní pruh s možností odbočení doleva z nábřeží L. Stehny do ul. Denisova
b) zachovat parkovací pás podél Veslařského klubu VAJGAR Jindřichův Hradec (případně zkrácení)
c) řešit cyklodopravu, dle studie Růžová/Nábřeží L. Stehny
d) řešit bezpečnost chodců z parkoviště Jitřenka (při najíždění, vyjíždění vozidel)
e) řešit další připomínky v průběhu zpracování dalších stupňů projektové dokumentace

V tuto chvíli se jedná pouze o studii ne o projekt.

Rada vzala na vědomí:
a) výstupy z informačních radarů v období od října 2018 do ledna 2019
b) podnět na vybudování chodníku u silnice III/12832 v Dolní Radouni – návaznost z 2. na 3. etapu

Radní požadují:
a) připravit změnu dopravního režimu na parkovišti Poliklinika, dle předloženého návrhu

Nákup elektrické energie a zemního plynu pro Město Jindřichův Hradec na

  • Českomoravské komoditní burze Kladno

V souladu s usnesením Rady města číslo 894/29R/2014 ze dne 13. 8. 2014 byl dne 23. 4. 2019 prostřednictvím společnosti FIN-servis a.s. proveden nákup elektrické energie a zemního plynu pro rok 2020 na Českomoravské komoditní burze Kladno pro město Jindřichův Hradec, jím založené a zřízené organizace.

Bohužel ten nárůst energií je poměrně výrazný. Od roku 2014 poklesával, na minimum se dostal v roce 2017 a už teď třetí rok je tam poměrně výrazný nárůst. Ten nárůst u energií je za měrnou jednotku 400 korun v průměru, protože tam máme nízké i vysoké napětí podle typu odběru. U plynu nárůst není tak výrazný. Podle maloodběru nebo odběru je to v průměru 55 korun za měrnou jednotku. Toto bude mít určitě vliv na výdajovou stránku rozpočtu v příštím roce a musíme s tím počítat,“ řekl tajemník Karel Přibyl.

Rada města schválila:

na základě výsledků veřejné zakázky nákup elektrické energie pro rok 2020 od společností:
– EP ENERGY TRADING, a.s., Praha 1 – jednotková cena 1.406,00 Kč/MWh pro hladinu nízkého napětí v celkovém objemu 2.534 MWh

– CENTROPOL ENERGY, a.s., Ústí nad Labem – jednotková cena 1.468,00 Kč/MWh pro hladinu vysokého napětí v celkovém objemu 502 MWh

na základě výsledků veřejné zakázky nákup zemního plynu pro rok 2020 od společností:
– Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 – Nové Město – jednotková cena 573,00 Kč/MWh pro maloodběr v celkovém objemu 3.548 MWh

– Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 – Nové Město – jednotková cena 579,00 Kč/MWh pro velkoodběr v celkovém objemu 1.250 MWh

Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2018

Město Jindřichův Hradec je členem DSO Česká inspirace od roku 2001. Díky tomuto členství je i Jindřichův Hradec v posledních letech prezentován na mnoha tuzemských i zahraničních veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Město má také rozšířené možnosti prezentovat nabídku jak v cestovním ruchu, tak kulturních a společenských akcí. Jsou realizovány společné projekty – putovní výstavy, prezentace členských měst v jednotlivých městech, prezentace pozvánek na akce v radničních zpravodajích, výměna tištěných materiálů v infocentrech členských měst, tiskové konference, spolupráce s agenturou Czech Tourism, atd. Valná hromada DSO Česká inspirace, která se konala dne 5. dubna 2019 v Chebu, uložila starostům měst svazku ČI předložit Závěrečný účet České inspirace za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018  zastupitelstvům měst, aby tyto dokumenty projednala na svých zasedáních. Valná hromada DSO Česká inspirace zmíněné materiály schválila. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor ekonomický, oddělení metodiky a kontroly nezjistil žádné chyby a nedostatky.

Rada města po projednání vzala na vědomí závěrečný účet DSO Česká inspirace, svazek obcí Hradec Králové za rok 2018, vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, svazek obcí, Hradec Králové za rok 2018 a požaduje materiál předložit zastupitelstvu města k projednání.

  • Koncert Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové

Rada města po projednání schválila výpůjčku kaple sv. Maří Magdaleny Nadačnímu fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové za účelem uspořádání koncertu v rámci festivalu Concertino Praga dne 13. 6. 2019.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města

Náhledové ilustrační foto: Ondřej Dohnal