Aktuálně

O čem rozhodovali radní 7. května 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se v úterý 7. 5. 2019 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluveni byli: Jana Burianová (Piráti), Vladislav Burian (SNK-ED) a Jan Mlčák (Patrioti).

  • Poskytnutí finančních dotací na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu města J. Hradec na rok 2019

V návaznosti na zaměření Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou stanovena pro rok 2019 tato opatření:

Opatření 1: Příspěvek na celoroční činnost organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže

Opatření 2: Příspěvek na jednorázové akce pořádané ve městě Jindřichův Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města

Opatření 3: Příspěvek na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

V rámci každého opatření jsou v Dotačním programu stanovena kritéria. Návrh na poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům z jednotlivých opatření zpracovala pracovní skupina (poradní orgán rady města – čl. č. 6 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města) tvořená místostarostou města, vedoucí odboru OŠMT, pracovníkem OŠMT a administrátorem dle uvedených kritérií.

Celková alokace dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2019 činí 550 tis. Kč.

O čem rozhodovali radní 7. května 2019?

Rada města po projednání vzala na vědomí Protokol hodnocení pracovní skupiny Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019 a

schválila poskytnutí finančních příspěvků z Odboru školství z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u nichž požadovaná částka nepřesahuje 50 tis. Kč.

Dále rada souhlasila s poskytnutím finančních příspěvků z Odboru školství z Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2019 organizacím, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, u nichž požadovaná částka přesahuje 50 tis. Kč a požaduje návrh na poskytnutí těchto dotací předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí.

Dotace schválené radou ZDE

Zrušení a nové zadání veřejné zakázky

  • Nákup a instalace stavebních buněk pro hokejbalové zázemí u ZŠ J. Hradec V, Větrná 54

Zadání bylo provedeno podle pravidel pro zakázky malého rozsahu obesláním čtyř firem, doručeny byly dvě nabídky. Obě předložené nabídky splnily požadované náležitosti z hlediska formálního, ovšem z hlediska věcného došlo k nesprávnému pochopení zadání zakázky. „Přestože v zadání zakázky bylo uvedeno, že se jedná o prostory pro šatny pro hokejbalová družstva, obě firmy nabídly instalaci dvou buněk v jedné řadě propojených v jeden prostor bez dělící stěny,“ řekl starosta města Stanislav Mrvka. Záměrem bylo vytvořit oddělené prostory pro jednotlivá družstva, se spojením buněk v jedné řadě. Z tohoto důvodu rada města po projednání zrušila zadání veřejné zakázky na nákup a instalaci stavebních buněk pro hokejbalové zázemí u ZŠ J. Hradec V, Větrná 54 a schválila návrh zadání veřejné zakázky na nákup a instalaci stavebních buněk pro hokejbalové zázemí ZŠ J. Hradec V, Větrná 54.

Předmětem zakázky je nákup a instalace stavebních buněk, které slouží jako zázemí hokejbalového hřiště u ZŠ J. Hradec V, Větrná 54. V současné době je zázemí tvořeno třemi stavebními buňkami spojenými v jeden celek od nezjištěného výrobce. Jejich stav je havarijní, vnější i vnitřní opláštění odpadá od konstrukce, do buněk zatéká střechou. Požadujeme nabídku na nákup a instalace dvou kusů samostatných buněk. Prostor bude sloužit jako dvě oddělené šatny.

Dopravní komise č. 2/19

Projednání závěrů a doporučení z jednání dopravní komise č. 2/19, která se konala dne 25. 3. 2019.

Rada města po projednání schválila podněty k rekonstrukci nábřeží L. Stehny takto:
a) rozšířit jízdní pruh s možností odbočení doleva z nábřeží L. Stehny do ul. Denisova
b) zachovat parkovací pás podél Veslařského klubu VAJGAR Jindřichův Hradec (případně zkrácení)
c) řešit cyklodopravu, dle studie Růžová/Nábřeží L. Stehny
d) řešit bezpečnost chodců z parkoviště Jitřenka (při najíždění, vyjíždění vozidel)
e) řešit další připomínky v průběhu zpracování dalších stupňů projektové dokumentace

V tuto chvíli se jedná pouze o studii ne o projekt.

Rada vzala na vědomí:
a) výstupy z informačních radarů v období od října 2018 do ledna 2019
b) podnět na vybudování chodníku u silnice III/12832 v Dolní Radouni – návaznost z 2. na 3. etapu

Radní požadují:
a) připravit změnu dopravního režimu na parkovišti Poliklinika, dle předloženého návrhu

Nákup elektrické energie a zemního plynu pro Město Jindřichův Hradec na

  • Českomoravské komoditní burze Kladno

V souladu s usnesením Rady města číslo 894/29R/2014 ze dne 13. 8. 2014 byl dne 23. 4. 2019 prostřednictvím společnosti FIN-servis a.s. proveden nákup elektrické energie a zemního plynu pro rok 2020 na Českomoravské komoditní burze Kladno pro město Jindřichův Hradec, jím založené a zřízené organizace.

Bohužel ten nárůst energií je poměrně výrazný. Od roku 2014 poklesával, na minimum se dostal v roce 2017 a už teď třetí rok je tam poměrně výrazný nárůst. Ten nárůst u energií je za měrnou jednotku 400 korun v průměru, protože tam máme nízké i vysoké napětí podle typu odběru. U plynu nárůst není tak výrazný. Podle maloodběru nebo odběru je to v průměru 55 korun za měrnou jednotku. Toto bude mít určitě vliv na výdajovou stránku rozpočtu v příštím roce a musíme s tím počítat,“ řekl tajemník Karel Přibyl.

Rada města schválila:

na základě výsledků veřejné zakázky nákup elektrické energie pro rok 2020 od společností:
– EP ENERGY TRADING, a.s., Praha 1 – jednotková cena 1.406,00 Kč/MWh pro hladinu nízkého napětí v celkovém objemu 2.534 MWh

– CENTROPOL ENERGY, a.s., Ústí nad Labem – jednotková cena 1.468,00 Kč/MWh pro hladinu vysokého napětí v celkovém objemu 502 MWh

na základě výsledků veřejné zakázky nákup zemního plynu pro rok 2020 od společností:
– Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 – Nové Město – jednotková cena 573,00 Kč/MWh pro maloodběr v celkovém objemu 3.548 MWh

– Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 – Nové Město – jednotková cena 579,00 Kč/MWh pro velkoodběr v celkovém objemu 1.250 MWh

Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2018

Město Jindřichův Hradec je členem DSO Česká inspirace od roku 2001. Díky tomuto členství je i Jindřichův Hradec v posledních letech prezentován na mnoha tuzemských i zahraničních veletrzích a výstavách cestovního ruchu. Město má také rozšířené možnosti prezentovat nabídku jak v cestovním ruchu, tak kulturních a společenských akcí. Jsou realizovány společné projekty – putovní výstavy, prezentace členských měst v jednotlivých městech, prezentace pozvánek na akce v radničních zpravodajích, výměna tištěných materiálů v infocentrech členských měst, tiskové konference, spolupráce s agenturou Czech Tourism, atd. Valná hromada DSO Česká inspirace, která se konala dne 5. dubna 2019 v Chebu, uložila starostům měst svazku ČI předložit Závěrečný účet České inspirace za rok 2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018  zastupitelstvům měst, aby tyto dokumenty projednala na svých zasedáních. Valná hromada DSO Česká inspirace zmíněné materiály schválila. Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor ekonomický, oddělení metodiky a kontroly nezjistil žádné chyby a nedostatky.

Rada města po projednání vzala na vědomí závěrečný účet DSO Česká inspirace, svazek obcí Hradec Králové za rok 2018, vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace, svazek obcí, Hradec Králové za rok 2018 a požaduje materiál předložit zastupitelstvu města k projednání.

  • Koncert Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové

Rada města po projednání schválila výpůjčku kaple sv. Maří Magdaleny Nadačnímu fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové za účelem uspořádání koncertu v rámci festivalu Concertino Praga dne 13. 6. 2019.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města

Náhledové ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít