20.2 C
Jindřichův Hradec
20.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 15. února 2020?

5. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 15. února 2021

  • Třetí etapu rekonstrukce Václavské ulice provede firma SATES ČECHY z Telče

Vítězem výběrového řízení na rekonstrukci Václavské ulice – 3. etapa se stala firma SATES ČECHY s.r.o. z Telče, která nabídla z pěti zúčastněných firem nejnižší cenu. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Václavská v celém uličním prostoru včetně rekonstrukce vodovodu, splaškové kanalizace, výstavby nové dešťové kanalizace, stavební úpravy veřejného osvětlení a uložení chrániček městské optické sítě. Rekonstrukce bude provedena v úseku navazujícím na 2. etapu (od křižovatky s ulicí U Nemocnice) po křižovatku s ulicí Československých legií včetně křižovatky. Cena zakázky včetně DPH je 14,2 mil. Kč. S pracemi se začne 19. dubna a dokončení je plánované na konec září letošního roku.

  • Upravený návrh rozdělení individuálních dotací jde do zastupitelstva

Rada města už v polovině ledna souhlasila s návrhem rozdělení takzvaných individuálních dotací na sportovní a kulturní akce ve městě nebo na podporu místních organizací. Zastupitelé, kteří seznam dostali na svém lednovém jednání ke schválení, materiál odložili s tím, že požadují jeho doplnění, co se týče vyčíslení celkových nákladů projektů a procentuálního podílu města na celkových nákladech projektů. Odbor kanceláře starosty seznam doplnil podle požadavků zastupitelstva a rada města na základě nových skutečností upravila návrh na rozdělení individuálních dotací. Materiál bude znovu předložen zastupitelům k projednání na únorovém zasedání, které připadá na 24. února. Do konce loňského roku obdrželo město 16 žádostí. Celkem rada města rozdělila mezi žadatele 2 440 000 Kč. Konečnou podobu rozdělení individuálních dotací musí schválit zastupitelstvo města. V roce 2021 je v rozpočtu města schválena částka 2,6 mil Kč, což je o 710 tis. méně než v roce 2020.

Individuální dotace se od letošního roku rozdělují jinak než v předchozích letech. Zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání změnu pravidel pro poskytování individuálních dotací. Tyto dotace již nejsou počínaje rokem 2021 zařazovány každá samostatnou položkou do rozpočtu města, jak tomu bývalo, ale v rámci rozpočtu města byla vytvořena položka Individuální dotace, ze které budou jednotlivé žádosti uspokojovány dle doporučení komise a rozhodnutí orgánů města.

  • Rada města ocenila celkem 51 jindřichohradeckých sportovců

Každoročně město oceňuje ty nejlepší místní sportovce. Rada města schválila seznam 51 sportovců, kteří v roce 2020 dosáhli významných sportovních úspěchů. Z toho je 31 veslařů a veslařek z Veslařského klubu Vajgar, 16 házenkářek týmu starších žákyň ze sportovního klubu Házená Jindřichův Hradec, triatlonista Vojtěch Gröschl a triatlonistka Nikola Musilová z TCV Jindřichův Hradec, karatista Vít Masař z Karate Jindřichův Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo a vrhačka koulí Žaneta Pivcová ze SKOK J. Hradec. Všichni ocenění získají kromě diplomu také poukázku na nákup sportovních potřeb ve výši 1 000 Kč. Ceny sportovcům předá starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák až to epidemická situace dovolí.

  • Příjezdová cesta ke školní kuchyni 5. ZŠ bude mít nový povrch

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na výměnu povrchu na příjezdové komunikaci ke školní kuchyni Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 (5. ZŠ). V rámci akce bude provedena povrchová úprava a částečná rekonstrukce účelové komunikace v areálu základní školy. Stavba zahrnuje i úpravy přístupových betonových chodníků do školních budov. Oprava začne 6. září a bude trvat jeden měsíc. Předpokládané náklady akce jsou 1,3 mil. Kč. Rekonstrukce není záměrně naplánovaná na letní prázdniny, protože tou dobou bude ve škole probíhat výměna elektroinstalace a práce by navzájem kolidovaly.

  • S přípravou výběrového řízení na dopravce MHD pro Jindřichův Hradec bude městu pomáhat firma B&C Dopravní systémy s.r.o.

Od 1. ledna 2021 na tzv. přechodné období, tj. na období než bude vybrán nový dopravce na základě otevřeného řízení, je provoz MHD zajištěn společností ČSAD. Teď je ale potřeba připravit výběrové řízení na nového dopravce.

K tomuto výběrovému řízení je nutné mít zadávací dokumentaci zpracovanou na základě již odsouhlaseného rámce a zvoleného způsobu, jakým bude v předmětném období městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci provozována. Tento základní rámec městské hromadné dopravy v Jindřichově Hradci pro zadání veřejné zakázky schválilo Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec na svém zasedání dne 16. prosince loňského roku.

Na základě těchto skutečností Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy provedl poptávku na právní a související poradenské služby spojené s přípravou a administrací výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy v Jindřichově Hradci a jeho vybraných místních částí na období 2023 – 2032. Cenovou nabídku obdržel odbor dopravy od osmi uchazečů. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti B&C Dopravní systémy s.r.o. Tato společnost pro město za 199 000 Kč zajistí kompletní administraci výběrového řízení. Se společností teď vznikne konkrétní smlouva, jejíž znění bude předloženo radě města k projednání.

  • Chystá se revitalizace rybníku Bezděkov v Políkně

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na revitalizaci rybníku Bezděkov v Políkně. Předmětem veřejné zakázky je celková revitalizace rybníku – oprava stěn nádrže, výměna výpustného zařízení, výstavba přístupu do zátopy, výstavba bezpečnostního přelivu, odbahnění a úprava okolí rybníka. Předpokládané náklady budou 5,1 mil. Kč bez DPH. Práce by měly probíhat od 26. dubna do 15. listopadu letošního roku. Na tuto akci má město přislíbenou dotaci od Ministerstva zemědělství. Dotace by mohla pokrýt až 70% nákladů.

  • Jihočeský kraj přispěje dotací na provoz rodinné poradny

Město Jindřichův Hradec získalo dotaci od Jihočeského kraje na provoz sociální služby odborné sociální poradenství, tedy rodinné poradny ve výši 825 000 Kč pro rok 2021. Rodinná poradna je dlouhodobě velmi využívanou sociální službou. Poradenství je poskytováno zdarma a v případě přání klienta anonymně. Obzvlášť v této „covidové“ době pomoc psychologa využívají desítky lidí týdně. Psychologická poradna funguje také po telefonu. Posláním Rodinné poradny v Jindřichově Hradci je poskytovat manželům, snoubencům, rodinám i jednotlivcům odborné sociální a psychologické poradenské služby, pomoc při řešení partnerských, rodinných, mezilidských vztahů a všestranně přispívat k tomu, aby manželství, rodina i jednotlivec plnili svou funkci a roli v rodině. Poradna poskytuje podporu v rozvodovém a porozvodovém období a ke zvládání těchto období s maximálním ohledem na děti (slušný rozchod, bezproblémové kontakty dětí a rodičů). Poradna se podílí na řešení sociálních, osobnostních i na psychologických stránkách zdravotních krizí klientů s cílem vytvořit relativní rovnováhu.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí