Aktuálně

O čem rozhodovali radní 9. prosince 2020?

34. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 2. prosince 2020

  • Parkoviště a chodníky v ulici Řečička na Vajgaře se prodraží
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s., kterým se cena za rekonstrukci chodníků a stavbu parkovacích míst v ulici Řečička na sídlišti Vajgar zvyšuje o 450 000 bez DPH. V průběhu stavby došlo k několika změnám, které cenu díla zvýšily. Například bylo zjištěno, že podklad pod vyměňovanou dlažbou byl tvořen vysokým betonovým podložím s různými druhy nesourodého betonu, se kterým se v projektu nepočítalo. Ten musel být celý odstraněn a nahrazen štěrkodrtí, na kterou byl položen asfaltový povrch. Došlo i k několika nepředpokládaným lokálním opravám v místě stávajícího betonového parkoviště. Došlo také k nepředpokládanému kácení v trase vodovodu. Dělala se i nová přípojka vodovodu, vyměňovaly se také některé kanálové poklopy a další práce. V rozpočtu města je výše uvedená akce zařazena částkou 8 320 000 Kč. Celková náklady akce činí 8 870 00 Kč včetně DPH. Chybějící částka 550 000 Kč bude hrazena z financí ušetřených na stavbě Václavské ulice a z akce Zámecký pivovar – statické zajištění krovu, oprava části krovu východní křídlo.

  • Chodník v Dolní Radouni postaví firma Swietelsky stavební s.r.o.

Ve výběrovém řízení na zakázku Chodník Dolní Radouň 2. etapa byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Swietelsky stavební s.r.o. za cenu 7 970 000 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové společné stezky pro pěší a cyklisty podél stávající silnice III/12832 v úseku od odbočky na místní komunikaci do Drahýšky po odbočku na místní komunikaci k zemědělskému areálu v celkové délce zhruba 630 m. Stezka se skládá celkem ze čtyř částí. První a čtvrtá část stezky jsou umístěny po levé straně komunikace (ve směru od Jindřichova Hradce), druhá a třetí část po pravé straně. U části stezky je navržena opěrná zeď z gabionů či betonových palisád jako zpevňující prvek nestabilních svahů. V rámci stavby bude realizováno nové veřejné osvětlení. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem je podmíněno schválením financování akce z rozpočtu města na rok 2021 zastupitelstvem.

  • Cena za úpravu parku kolem Planetária a hvězdárny prof. Františka Nušla bude vyšší

Rada města schválila navýšení ceny zakázky na sadové úpravy v objektu Hvězdárny o 186 000 Kč. V průběhu akce došlo k několika změnám, se kterými se v projektu nepočítalo. Změna proti projektové dokumentaci byla například u stavby zemních ramp pro zdravotně a tělesně postižené, kde byly cesty v projektu vedeny „v rovině“ a přes rozmočenou plochu. Bylo nutné trasu změnit a udělat terénní úpravy. Bylo také doplněno zábradlí u schodiště v areálu, vysázeno větší množství trvalek a další práce.

  • Rada města schválila zadání veřejné zakázky na výsadbu stromů v Mertových sadech

Předmětem veřejné zakázky je dosadba 234 ks dřevin v Mertových sadech a dále zajištění následné tříleté rozvojové péče v souladu se Standardy AOPK ČR. Zakázka je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Přidělená dotace je 2 230 000 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2,6 mil. Kč s DPH. Termín výsadby je naplánovaný od 1. března do konce dubna příštího roku. Park se omladí a vytvoří si nové stromové patro s dlouhodobou perspektivou. Cílem je vytvořit smíšený porost parkového charakteru. V Mertových sadech totiž chybí mladší dřeviny, bez nich je park dlouhodobě neperspektivní. Nová výsadba se týká zejména listnatých stromů, jako je buk lesní, dub letní, lípa srdčitá, javor klen nebo v nivě řeky jasan ztepilý. Počítá se také s jehličnany, kdy své zastoupení zde najde jedle bělokorá, která bude použita zejména v místech, kde se nacházely smrkové jehličnany. Projekt zároveň v dané lokalitě přispěje ke zvýšení biodiverzity, ale zejména ke zlepšení stavu celé lokality. Dojde k posílení hygienické, ekologické a estetické funkce parku.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít