10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 9. prosince 2020?

34. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 2. prosince 2020

  • Parkoviště a chodníky v ulici Řečička na Vajgaře se prodraží
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou EUROVIA CS, a.s., kterým se cena za rekonstrukci chodníků a stavbu parkovacích míst v ulici Řečička na sídlišti Vajgar zvyšuje o 450 000 bez DPH. V průběhu stavby došlo k několika změnám, které cenu díla zvýšily. Například bylo zjištěno, že podklad pod vyměňovanou dlažbou byl tvořen vysokým betonovým podložím s různými druhy nesourodého betonu, se kterým se v projektu nepočítalo. Ten musel být celý odstraněn a nahrazen štěrkodrtí, na kterou byl položen asfaltový povrch. Došlo i k několika nepředpokládaným lokálním opravám v místě stávajícího betonového parkoviště. Došlo také k nepředpokládanému kácení v trase vodovodu. Dělala se i nová přípojka vodovodu, vyměňovaly se také některé kanálové poklopy a další práce. V rozpočtu města je výše uvedená akce zařazena částkou 8 320 000 Kč. Celková náklady akce činí 8 870 00 Kč včetně DPH. Chybějící částka 550 000 Kč bude hrazena z financí ušetřených na stavbě Václavské ulice a z akce Zámecký pivovar – statické zajištění krovu, oprava části krovu východní křídlo.

  • Chodník v Dolní Radouni postaví firma Swietelsky stavební s.r.o.

Ve výběrovém řízení na zakázku Chodník Dolní Radouň 2. etapa byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Swietelsky stavební s.r.o. za cenu 7 970 000 Kč bez DPH. Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové společné stezky pro pěší a cyklisty podél stávající silnice III/12832 v úseku od odbočky na místní komunikaci do Drahýšky po odbočku na místní komunikaci k zemědělskému areálu v celkové délce zhruba 630 m. Stezka se skládá celkem ze čtyř částí. První a čtvrtá část stezky jsou umístěny po levé straně komunikace (ve směru od Jindřichova Hradce), druhá a třetí část po pravé straně. U části stezky je navržena opěrná zeď z gabionů či betonových palisád jako zpevňující prvek nestabilních svahů. V rámci stavby bude realizováno nové veřejné osvětlení. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem je podmíněno schválením financování akce z rozpočtu města na rok 2021 zastupitelstvem.

  • Cena za úpravu parku kolem Planetária a hvězdárny prof. Františka Nušla bude vyšší

Rada města schválila navýšení ceny zakázky na sadové úpravy v objektu Hvězdárny o 186 000 Kč. V průběhu akce došlo k několika změnám, se kterými se v projektu nepočítalo. Změna proti projektové dokumentaci byla například u stavby zemních ramp pro zdravotně a tělesně postižené, kde byly cesty v projektu vedeny „v rovině“ a přes rozmočenou plochu. Bylo nutné trasu změnit a udělat terénní úpravy. Bylo také doplněno zábradlí u schodiště v areálu, vysázeno větší množství trvalek a další práce.

  • Rada města schválila zadání veřejné zakázky na výsadbu stromů v Mertových sadech

Předmětem veřejné zakázky je dosadba 234 ks dřevin v Mertových sadech a dále zajištění následné tříleté rozvojové péče v souladu se Standardy AOPK ČR. Zakázka je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Přidělená dotace je 2 230 000 Kč. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2,6 mil. Kč s DPH. Termín výsadby je naplánovaný od 1. března do konce dubna příštího roku. Park se omladí a vytvoří si nové stromové patro s dlouhodobou perspektivou. Cílem je vytvořit smíšený porost parkového charakteru. V Mertových sadech totiž chybí mladší dřeviny, bez nich je park dlouhodobě neperspektivní. Nová výsadba se týká zejména listnatých stromů, jako je buk lesní, dub letní, lípa srdčitá, javor klen nebo v nivě řeky jasan ztepilý. Počítá se také s jehličnany, kdy své zastoupení zde najde jedle bělokorá, která bude použita zejména v místech, kde se nacházely smrkové jehličnany. Projekt zároveň v dané lokalitě přispěje ke zvýšení biodiverzity, ale zejména ke zlepšení stavu celé lokality. Dojde k posílení hygienické, ekologické a estetické funkce parku.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí