4 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

Přehledné informace o volbách do Zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se budou konat podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, volby do zastupitelstva města Jindřichův Hradec.

Volební okrsky a umístění volebních místností v Jindřichově Hradci

Volební okrsky jsou od roku 1994 ze zákona stálé a v Jindřichově Hradci jich bylo stanoveno 30 tak, že pokrývají rovnoměrně územní obvod města včetně místních částí. Měnit je lze pouze ve výjimečných případech, kdy se podstatně změní počet voličů v okrsku nebo v případě územní změny města. Volební místnosti zůstanou zachovány ve stejných objektech jako při volbě prezidenta republiky v lednu letošního roku. Voliči se o svých volebních okrscích a umístění volebních místností dozvědí v dostatečném předstihu na „Oznámení starosty města o době a místě konání voleb“.

Průběh hlasování ve volbách do zastupitelstva města

Ve volbách do zastupitelstva města může volič hlasovat pouze ve volební místnosti pro volební okrsek, kde je přihlášen k trvalému pobytu, neboť tam je zapsán do stálého seznamu voličů. V těchto volbách není tedy umožněno hlasovat v jiných volebních místnostech na voličský průkaz. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží volič úřední obálku. Poté v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky upravený hlasovací lístek a úřední obálku vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky. Zde je nutné připomenout, že volič musí volit osobně a až na výjimečné a závažné důvody dané zákonem samostatně.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města Jindřichův Hradec

Volby do zastupitelstev obcí jsou jedinými volbami, v kterých jsou všechny volební strany a všichni kandidáti uvedeni na jediném hlasovacím lístku. Pro volby do zastupitelstva města Jindřichův Hradec jsou volební strany na hlasovacím lístku ve vylosovaném pořadí uvedeny takto: PATRIOTI Jindřichův Hradec, SNK ED a nezávislý kandidát STAN, ANO 2011, Komunistická strana Čech a Moravy, Česká strana sociálně demokratická, Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura, Hradec srdcem a rozumem + Svobodní, Lidovci a Zelení PRO Jindřichův Hradec, Česká pirátská strana a Občanská demokratická strana. Za každou volební stranu kandiduje 27 kandidátů, což odpovídá počtu členů zastupitelstva města Jindřichův Hradec stanovenému pro předchozí volební období. Celkově se tedy o přízeň voličů pro volby do zastupitelstva města Jindřichův Hradec uchází 270 kandidátů.

Způsoby hlasování ve volbách do zastupitelstva města

Volič má možnost uplatnit nejvíce tolik hlasů, kolik členů má volené zastupitelstvo příslušné obce. Pro město Jindřichův Hradec představuje ve volebním období 2018 – 2022 možnost uplatnění až 27 hlasů. Pokud dá volič hlas určenému kandidátovi, dává volič hlas zároveň volební straně, na jejíž kandidátní listině je daný kandidát uveden. A rovněž pokud volič volí volební stranu, dává volič zároveň hlasy jednotlivým kandidátům na kandidátní listině dané volební strany. Ve volbách do zastupitelstev obcí může volič využít jeden ze tří možných způsobu hlasování:

1. Volič může volit volební stranu. Volič na hlasovacím lístku označí v rámečku před volební stranou křížkem tu volební stranu, pro kterou hlasuje. Takto může označit pouze jednu volební stranu. Když volič volí volební stranu, dává tímto jeden hlas každému kandidátovi na této kandidátní listině. Má-li volební strana zcela naplněnou kandidátní listinu, uplatní takto volič všech 27 hlasů pro celou volební stranu. Pokud by volič označil křížkem více volebních stran, byl by hlasovací lístek neplatný. Pokud volič dá hlas volební straně, respektuje pořadí kandidátů tak, jak ho volební strana navrhla.

2. Volič může volit jednotlivé kandidáty. Ve volbách do zastupitelstev obcí má volič možnost volit jednotlivé kandidáty z více volebních stran, které nabízí daný hlasovací lístek. Volič na hlasovacím lístku označí křížkem v rámečku před jménem kandidáta, pro kterého hlasuje. Takto může volič označit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, tzn., že v Jindřichově Hradci může označit až 27 kandidátů. Potom volební strana získá tolik hlasů, kolik kandidátů volič označil na kandidátní listině dané volební strany. Označí-li volič méně kandidátů, je hlasovací lístek platný, pouze volič nevyužil zcela všechny své hlasy. Pokud by ovšem volič označil více kandidátů, byl by hlasovací lístek neplatný.

3. Volič může volit kombinaci volební strany a jednotlivých kandidátů. Volič má tedy možnost zkombinovat oba výše uvedené způsoby volby. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před volební stranou křížkem tu volební stranu, pro kterou hlasuje, a dále může označit další kandidáty z jiných volebních stran křížkem v rámečku před jmény kandidátů. Hlasy jsou pak započítány pro každého označeného kandidáta z ostatních volebních stran. A dále jsou započítány hlasy pro kandidáty označené volební strany v pořadí tak, jak jsou uvedeni na kandidátní listině dané volební strany do celkového počtu členů zastupitelstva. Při označení většího počtu volebních stran nebo kandidátů by byl hlasovací lístek neplatný.

Jakým způsobem obdrží voliči hlasovací lístky

Hlasovací lístky musí být ze zákona doručeny voličům nejpozději tři dny před volbami. Město Jindřichův Hradec se bude snažit doručit hlasovací lístky všem voličům nejpozději o víkendu týden před konáním voleb. Pokud se volič z nějakého důvodu k hlasovacímu lístku nedostane nebo ho nějakým způsobem znehodnotí, pak si bude moci vyzvednout hlasovací lístek před volbami na podatelně Městského úřadu Jindřichův Hradec a ve dnech voleb přímo ve volební místnosti, kde budou v dostatečném počtu k dispozici.

Ing. Karel Přibyl, tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec – zdroj: jh.cz

[tnc-pdf-viewer-iframe file=“https://hradeczije.cz/wp-content/uploads/2018/10/253941_mestojindrichuvhradec_archya1_volby1080gbo.pdf“ width=“100%“ height=“720″ download=“true“ print=“true“ fullscreen=“true“ share=“true“ zoom=“true“ open=“true“ pagenav=“true“ logo=“true“ find=“true“ current_view=“true“ rotate=“true“ handtool=“true“ doc_prop=“true“ toggle_menu=“true“ language=“cs“ page=““ default_zoom=“auto“ pagemode=““]