25.8 C
Jindřichův Hradec
25.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 24. října 2018?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 24. října 2018 sešli na své schůzi v pětičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD) a Jiří Pravda (ČSSD).

  • Operační plán zimní údržby 2018/2019
Ilustrační foto: Amálie Buřilová

Rada města schválila „Operační plán zimní údržby 2018/2019“ místních komunikací ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. Do seznamu komunikací bylo přidáno: vozovky – v řádku 17 bylo zařazeno 240 m průjezdu přes sportovní areál (průjezd od tělocvičny v Jarošovské ul. na parkoviště u zimního stadionu), dále chodníky – v řádku č. 12 bylo rozšířeno o 88 m chodníku před tělocvičnou v Jarošovské ul. (dříve tyto komunikace patřily TJ Slovan).

  • Převzetí záštity a užití znaku města

Jindřichohradecká kulturní společnost, z. s ve spolupráci se spolkem Civis Novus, bude ve dnech 10. a 11. listopadu 2018 pořádat na náměstí Míru v Jindřichově Hradci Svatomartinské slavnosti. Sobota 10. 11. bude věnována jihočeské gastronomii za účasti kuchaře P. Stupky a v neděli 11. 11. bude slavnostně zahájen festival svatomartinského vína včetně doprovodných akcí. V rámci akce pořadatelé také plánují připomenutí 100. výročí podepsání příměří po ukončení velké války, které se událo 11. 11. 1918 v 11:00 hodin. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad akcí Svatomartinské slavnosti a také schválila užití znaku města Jindřichův Hradec na propagačních materiálech spojených s akcí Svatomartinské slavnosti, která se uskuteční ve dnech 10. a 11. listopadu 2018 na náměstí Míru v Jindřichově Hradci.

  • Harmonogram projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019 – změna

Rada města po projednání schválila změnu harmonogramu projednávání návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 města a příspěvkových organizací. Dle upraveného harmonogramu rada města projedná návrh rozpočtu na rok 2019 poprvé dne 14. 11. 2018 (původně 24. 10. 2018), poté bude návrh rozpočtu zaslán zastupitelům města.

Zadání veřejné zakázky

  • Výměna oken a oprava západní fasády Klášterská 135

Předmětem zakázky je výměna oken a celková oprava zadní fasády objektu. Okna budou dřevěná dvojitá s dvojsklem ve vnitřních křídlech. Podkladem pro zadání byla zpracovaná PD s výkazem výměr.

Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky Výměna oken a oprava západní fasády Klášterská 135 účastníkovi zadávacího řízení AGOS stavební a.s. Pelhřimov za cenu 2 289 789 bez DPH.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

  • Výkon činnosti TDI na stavbě kanalizace a ČOV v místní části Děbolín

Předmětem zakázky je kontrola stavebních prací dle projektové dokumentace, součinnost při zajištění správních rozhodnutí a dalších dokladů v průběhu stavby, přejímání a kontrola provedených prací včetně cenových záležitostí, kontrola postupu prací dle harmonogramu atd. Podkladem pro zadání byla prováděcí dokumentace stavby a požadavky na časovou přítomnost na stavbě. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon činnosti TDI na stavbě Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín účastníkovi zadávacího řízení ALCEDO Ing. Martin Růžička CSc, Jindřichův Hradec za cenu 388 500 Kč bez DPH.

Zrušení zadávacího řízení a návrh zadání veřejné zakázky

  • Zajištění skalního svahu v ulici Mlýnská

Usnesením RMě č. 716/23R/2018 byl schválen opakovaný návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění skalního svahu Mlýnská. V zadávacím řízení bylo obesláno 9 firem a zveřejněna výzva ve věstníku NEN a na profilu zadavatele. Předmětem veřejné zakázky je vybudování opěrné zdi kotvené do skalního podkladu s kamennou obezdívkou, rozšíření části vozovky a chodníku včetně překlenutí výpusti ze zájezku a nová zábradelní zídka. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle rozpočtu projektové dokumentace činila 3 154 tis. Kč. Termíny realizace byly stanoveny 4. 3. – 30. 8. 2019. Termín podání nabídek byl stanoven do 11. 10. 2018, podána byla jedna nabídka dle protokolu z otevírání obálek. Nabídková cena přesahuje limit 6 mil. Kč stanovený zákonem pro zakázky malého rozsahu, z tohoto důvodu je nutné zadávací řízení, provedené podle pravidel pro zakázky malého rozsahu, zrušit. Na základě výše uvedeného rada města zrušila zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu – Zajištění skalního svahu v ulici Mlýnská, neboť dosažená hodnota zakázky je vyšší než hodnota, která je stanovena v §27 ZZVZ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a schválila návrh zadání veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 6 872 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou  4. 3. 2019 – 30. 8. 2019.

Návrh na dodavatele veřejné zakázky

  • Výstavba oplocení 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209

Předmětem zakázky je stavba plotu na nově získaném pozemku města, který sousedí se současným pozemkem mateřské školy a jejich vzájemné propojení. Dále bude touto zakázkou vyřešen vjezd do této části zahrady pro běžnou údržbu a výměnu písku v pískovištích. Jedná se o odstranění části plotu mezi pozemky v délce 15 metrů a doplnění plotu směrem k Vajgaru v délce 25 metrů. Nově vzniklý plot bude proveden z prefabrikovaných dílů s ocelovými sloupky a podhrabovými deskami. Mezi ocelovými sloupky bude natažen drátěný plot s plastovým potahem. Pro nově vytvořenou bránu budou provedeny nájezdy ze štěrkové drti, brána bude nasazena na ocelové žárově pozinkované sloupky. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2018. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na výstavbu oplocení 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209 firmě MOUČKA PS s. r. o. Praha – Hostivař za cenu 214 222 Kč včetně DPH se lhůtou realizace 19 dnů.

  • Dokončení stavebních úprav průchodu pod tělocvičnou Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Předmětem zakázky je dokončení stavebních úprav pod tělocvičnou Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160. V rámci zakázky budou uzavřeny stavební otvory dle připravované projektové dokumentace, ve dvorní části bude vytvořen odkanalizovaný anglický dvorek, krytý v jedné části betonovými deskami a dlažbou a v druhé části pororošty zabezpečujícími odvětrání. V části u školní kuchyně bude vytvořen nájezd z panelů, okolní terén bude zpevněn opěrnými zdmi se zábradlím. Nájezd bude odkanalizován. Přilehlý základ tělocvičny bude tepelně odizolován proti promrzání, doplněn nopovou folií proti zemní vlhkosti a izolační příčkou. Nedílnou součástí zakázky bude i likvidace vzniklého odpadu a hrubý úklid staveniště. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky na dokončení stavebních úprav průchodu pod tělocvičnou Základní školy Jindřichův Hradec II, Janderova 160 firmě STAVISERVIS spol. s r. o., Jindřichův Hradec za cenu 471 704,- Kč včetně DPH se lhůtou realizace 40 dnů.

  • Souhlas s umístěním uměleckých objektů v Panské ulici – JINoHRÁtky

Rada města po projednání souhlasila s umístěním uměleckých objektů v rámci III. ročníku festivalu betlémů JINoHRÁtky v Panské ulici v Jindřichově Hradci v termínu od 26. 11. 2018 do 6. 1. 2019. Jedná se o sochy andělů vytištěné na 3D tiskárnách, které budou zavěšeny nad spodní částí Panské ulice. Umístění soch bude koordinováno s vánoční výzdobou města prostřednictvím společnosti Služby města Jindřichův Hradec.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města