5.2 C
Jindřichův Hradec
30.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 31. července 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 31. 7. 2019 sešli na své schůzi v osmičlenném počtu. Omluvena byla Jana Burianová (Piráti).

  • Převzetí záštity – XXVI. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci

jindřichův hradec ilustračníRada města schválila převzetí záštity starostou města Stanislavem Mrvkou nad XXVI. setkáním čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci. Z válečných letců se ho zúčastní generál Emil Boček, dále řada vojenských a sportovních poválečných letců z celé České republiky. Jedná se o akci ojedinělou svého druhu v celé ČR. Zahájení se uskuteční v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií v sobotu 24. rpna v 10.00 hodin.

  • Zajištění činnosti jednotky požární ochrany v obci Dolní Pěna

Rada města schválila smlouvu o zajištění činnosti jednotky požární ochrany mezi městem Jindřichův Hradec a obcí Dolní Pěna. Obec Dolní Pěna nemůže zajistit akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dolní Pěna. Aby mohla být jednotka zrušena, musí mít obec činnost jednotky požární ochrany (JPO) zajištěnou s jinou obcí, a to dle zákona č. 133/1985 Sb. Zastupitelstvo obce Dolní Pěna schválilo svým usnesením uzavření příslušné smlouvy s městem Jindřichův Hradec. Činnost JPO bude pro obec Dolní Pěna zajišťovat Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec.

  • Dotisk knihy „Jindřichův Hradec Genius Loci“

V roce 2016 realizovalo město Jindřichův Hradec vydání knihy „Jindřichův Hradec Genius Loci“. Kniha byla vydána a slavnostně pokřtěna  v červnu 2016 při příležitosti oslav dnů města. Celkový náklad byl 1000 ks. Kniha se od června 2016 prodává v Informačním středisku města za cenu 390,- Kč. Zároveň je využívána k propagačním a prezentačním účelům města, při slavnostních přijetí starostou města, při vítání občánků a oslavách jubileí občanů (odbor sociálních věcí), prezentacích cestovního ruchu, při společenských, sportovních či jiných příležitostech, kde se prezentuje město Jindřichův Hradec (např. při návštěvách družebních měst, družebních škol, při společenských setkáních a návštěvách místních spolků atd.).
K 17. 7. 2019 činil zůstatek této knihy 47 kusů. Vzhledem k velkému zájmu o tuto knihu při prodeji a jejím využití pro propagační účely schválila rada města zadání zakázky malého rozsahu na dotisk 500 ks knihy „Jindřichův Hradec Genius Loci“ s nakladatelstvím TYP z Českých Budějovic za cenu 194.700,-Kč včetně DPH.

  • Plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30. 6. 2019

Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů k 30. 6. 2019. Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci k 30. 6. 2019 představuje přebytek ve výši 51.565,56 tis. Kč. Celkové příjmy po konsolidaci k 30. 6. 2019 činily 304.084,04 tis. Kč a v porovnání s upraveným rozpočtem jsou plněny na 52,4 %. Celkové výdaje  po konsolidaci k 30. 6. 2019 činily 252.518,48 tis. Kč a v porovnání s upraveným rozpočtem jsou čerpány na 39,2 %.

  • Pilotní ověření sociálního bydlení v Jindřichově Hradci a Podpora azylového domu

Na základě zpracované čtvrté monitorovací zprávy, která je součástí průběžné kontroly průběhu projektu, obdrželo město Jindřichův Hradec finanční částku  639 037,26 Kč. Rada města schválila započítání částky do rozpočtu města. Projekt je realizován odborem sociálních věcí – oddělením sociálních služeb. Cílem a účelem dotace je zanalyzování situace v oblasti bydlení a cílových skupin. Na základě zjištěných dat bude navržena Lokální koncepce sociálního bydlení v Jindřichově Hradci a budou vytvořeny podpůrné metodiky. Dojde k pilotáži nastaveného systému sociálního bydlení  prostřednictvím realizace sociální práce s osobami  rodina z cílové skupiny osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Následně bude pilotáž systému sociálního bydlení  ověřena. Dále bude v rámci projektu probíhat informační kampaň a aktivní spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Účelu dotace bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu.
V rámci projektu byla vytvořena Lokální koncepce sociálního bydlení města J. Hradec a pět metodik týkajících se sociální práce v oblasti bydlení, hodnocení bytové nouze, vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení, prevence ztráty bydlení a spolupráce lokálních partnerů sociálního bydlení. Dále byly zpracovány dvě analýzy, a to analýza cílových skupin a analýza prostorové segregace v bydlení.
Jedním z výstupů projektu je brožura o lokálním systému sociálního bydlení, která je dostupná v tištěné i elektronické podobě.
V rámci projektu Jihočeského kraje Podpora azylového domu (realizace od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021) získalo město finanční prostředky v celkové výši 5 675 166 Kč. Alokace celkové sumy probíhá postupně, rada města schválila zapracování do rozpočtu aktuální příchozí částky ve výši 945 861 Kč.

  • Peněžité dary pro základní školu

Rada města schválila přijetí peněžitých darů od neziskové organizace Woman for Woman. Finanční prostředky (20 174 Kč pro období 2. 9. 2019 – 31. 12. 2019 a 30 654 Kč pro období 2. 1. 2020 – 30. 6. 2020) budou použity na úhradu obědů z projektu „Obědy pro děti“. Cílem projektu je pomoci dětem, ze sociálně slabých rodin, jejichž rodiče nemají finanční prostředky na zaplacení obědů svých dětí ve školních jídelnách. Pomoc probíhá prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu obědů pro konkrétní děti. Projekt „Obědy pro děti“ získal záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

  • Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar

Rada města schválila na svém 18. zasedání návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar. Předmětem veřejné zakázky je demontáž 277 ks stávajících sodíkových svítidel a jejich nahrazení svítidly se zdrojem LED. Zároveň bude provedena výměna 18 ks sloupů a doplnění 1 ks nového svítidla včetně sloupu. Tato část zakázky je předmětem podpořené žádosti o dotaci z programu EFEKT II průmyslu a obchodu ČR. Další částí zakázky je výměna 55 ks stávajících sloupů na páteřní komunikaci na sídlišti. Předpokládaný termín realizace je 5. 8. – 30. 11. 2019. Celková finanční úspora při stávající spotřebě elektrické energie by měla činit cca 260 tis. Kč/rok. Na zakázku je přidělena dotace z programu EFEKT II Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v částce 1 605 000 Kč.
Rada schválila přidělení zakázky firmě E.ON Energie a.s., České Budějovice za cenu 4 854 696,41 Kč bez DPH s celkovou spotřebou elektrické energie vyměněných svítidel 22,78 MWh/rok.

  • Místo pro přecházení křižovatka Bratrská – Pražská

Rada města schválila přidělení veřejné zakázky na vybudování místa pro bezpečné přecházení ulice Pražská u křižovatky s ulicí Bratrskou, provedení stavebních úprav nároží křižovatky a zrušení přechodu na mostě. Předpokládaný termín realizace je 1. 10. – 31. 10. 2019.

  • Finanční dary

Rada města schválila přejetí těchto finančních darů:
Firma Čech odpady s.r.o. Praha 8, daruje městu Jindřichův Hradec  finanční dar ve výši  5000,- Kč. Tento dar bude použit  k ocenění vítězů soutěže „Hradec kvete díky vám!“ v roce 2019.
Firma ZC retail, s.r.o., Jindřichův Hradec, daruje městu Jindřichův Hradec dárkové poukázky v celkové hodnotě 2 000,- Kč (4 x 500 Kč). Tyto poukázky budou použity k ocenění vítězů soutěže „Hradec kvete díky vám!“ v roce 2019.
Firma Rodinné zahradnictví – Ing. Pavel Mottl, Jindřichův Hradec, daruje městu Jindřichův Hradec dárkové poukázky v celkové hodnotě 1 500,- Kč (3 x 500 Kč). Tyto poukázky budou použity k ocenění vítězů soutěže „Hradec kvete díky vám!“ v roce 2019.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

Nejnovější články

Salonek u slunečnice | masáže

Miloslav L

AR SERVIS hledá Pracovníka příjmu

Miloslav L

Daniel Paťha Tennis Academy – DPTA

Miloslav L