22.8 C
Jindřichův Hradec
18.07. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 5. června 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 5. 6. 2019 sešli na své schůzi v osmičlenném počtu. Omluvena byla Jana Burianová (Piráti).

Zadání veřejných zakázek

  • Oprava kremační pece
jindřichův hradec ilustrační
Foto: Amálie Buřilová

Jedná se o generální opravu kremační pece, která spočívá v kompletní výměně vyzdívky, izolací, všech ve vyzdívce zabudovaných konstrukcí, repase stávajících konstrukcí včetně všech nezbytně nutných a souvisejících prací. Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec zadání veřejné zakázky Oprava kremační pece společnosti TABO-CS, Olomouc za cenu 2 650 000 Kč bez DPH. Zakázka bude financovaná z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec.

  • Víceúčelový zametací stroj včetně samosběrného zametače a nástavby pro zimní údržbu

Jedná se o pořízení nové strojní a nákladní techniky. Tato technika bude využívaná jak na zametání, tak při zimní údržbě. Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec zadání veřejné zakázky Víceúčelový zametací stroj včetně samosběrného zametače a nástavby pro zimní údržbu účastníkovi společnosti Unikont Group, Praha za cenu 2 834 000 Kč bez DPH. Zakázka bude financovaná z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec.

Návrh veřejné zakázky

  • Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.1007/III – rozšíření administrativních prostor

Jedná se přístavbu a rozšíření administrativních prostorů sídla společnosti Služby města Jindřichův Hradec. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 5 800 000 Kč bez DPH, lhůta plnění je od 1. 8. 2019 – 31. 5. 2020. Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III – rozšíření administrativních prostor“, přičemž zakázka bude financovaná z prostředků společnosti Služby města Jindřichův Hradec.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu

  • Dodávka WC modulu ulice Pravdova

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž WC modulu k terminálu MHD a VLD v Pravdově ulici. Modul bude obsahovat místnost WC pro muže (pisoár, WC, umyvadlo), místnost WC pro ženy + tělesně postižené (WC s úpravou pro tělesně postižené, umyvadlo) a obslužnou místnost. Konstrukce modulu železobetonová, zařizovací předměty z nerezové oceli, interiér modulu keramické obklady. Vstupní dveře nerezová ocel. Vstup na mincovní automaty. Celkové provedení typu „antivandal“. Termín dodání a osazení je do 31. 8. 2019 v návaznosti na termín dokončení akce Rekonstrukce Pravdova – terminál MHD – VLD. Rada města po projednání schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka WC modulu ulice Pravdova účastníkovi zadávacího řízení GLASIERT, Cheb za cenu 1 298 000 Kč bez DPH.

Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu

  • Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec

Předmětem veřejné zakázky je demontáž 277 ks stávajících sodíkových výbojkových svítidel a jejich nahrazení novými svítidly se zdrojem LED včetně provedení instalačních a elektromontážních prací (instalace výložníku, napojení kabelů, svorkovnic) a ostatních činností souvisejících s výměnou svítidel. Zároveň bude provedena demontáž a následná výměna 18 ks sloupů včetně souvisejících prací (zemní práce, výkopové práce, výměna kabeláže) u výše měněných svítidel. Součástí zakázky je dále doplnění 1 ks nového svítidla se zdrojem LED včetně sloupu. Výše specifikovaný předmět plnění je předmětem projektové žádosti „Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec“ předložené do dotačního programu EFEKT II Ministerstva průmyslu a obchodu /část A/.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž výměna 55 ks stávajících sloupů veřejného osvětlení na páteřní komunikaci na sídlišti Vajgar za nové /část B/. Na tyto nové sloupy veřejného osvětlení budou následně instalována svítidla se zdrojem LED z části A této zakázky. Součástí bude rovněž výměna kabelových rozvodů a stožárů VO na páteřní komunikaci na sídlišti Vajgar, ke které dojde současně s výměnou stávajících svítidel za nová LED svítidla. Kabely budou uloženy v celé délce v chráničkách z PVC a budou vedeny ve stejné trase jako stávající rozvody.

V rámci veřejné zakázky dojde k výměně většiny svítidel v lokalitě sídliště Vajgar. Soustava veřejného osvětlení  na sídlišti Vajgar pochází z doby jeho výstavby (před r. 1980) a je na konci své životnosti. Současný technický stav řešené soustavy pak odpovídá době jejího vzniku. Stávající svítidla mají v mnohých případech vinou svého stáří znečištěné kryty, čímž je výrazně snížena jejich světelná účinnost. Některá svítidla vykazují netěsnosti mezi korpusem svítidla a optickým krytem, čímž do nich vniká vlhkost a nečistoty. Provozovatel veřejného osvětlení města J. Hradec, kterým jsou Služby města Jindřichův Hradec, s.r.o. /dále jen SMJH/, provádí v posledních letech postupnou výměnu nejvíce poškozených světelných bodů uvnitř vnitrobloků sídliště, a to včetně sloupů. Tyto vyměněné světelné body jsou z předmětu veřejné zakázky vyjmuty. Nová svítidla s LED zdrojem budou s výjimkou páteřní komunikace (55 ks) a cca 18 ks vytipovaných SB montována na stávající sloupy VO, kde dojde pouze k výměně kabeláže. SMJH budou v dalších letech  již provádět pouze postupnou výměnu sloupů dle svých finančních množností. Je předpoklad, že realizací opatření (výměna výbojkových sodíkových svítidel za svítidla se zdrojem LED) dojde k úspoře finančních prostředků určených na provoz VO, které mohou být použity na obnovu VO.

Realizace výše uvedeného opatření, tj. výměna sodíkových svítidel za svítidla se zdrojem LED, přinese zadavateli úsporu elektrické energie 116,91 MWh za rok, což představuje roční úsporu energie po realizaci cca 55,7 % vůči stávající spotřebě za poslední 3 roky. Vypočtená úspora vychází ze zpracovaného odborného energetického posudku zpracovaného EuroEnergo s.r.o.  Společně s výše uvedenou minimalizací energetické náročnosti a s tím spojenou maximalizací úspor přispěje realizace projektu zároveň ke zvýšení bezpečnosti provozu v dané lokalitě (nově navržená osvětlovací soustava splňuje platné normy související s osvětlováním pozemních komunikací) a přispěje velkou měrou k ochraně životního prostředí (navržená svítidla jsou plně recyklovatelná, vyzařované světlo bude mít limitovánu zdraví škodlivou modrou část viditelné části spektra).

Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr a dále technický popis a požadavky na LED svítidla.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: souhrnně 5 950 tis. Kč bez DPH (část A/ 3 092 tis. Kč bez DPH; část B/ 2 858 tis. Kč bez DPH). Termíny realizace jsou 5. 8. 2019 – 30. 11. 2019.

Část A/ veřejné zakázky je předmětem projektové žádosti spolufinancované z MPO ČR, programu EFEKT II. Přislíbená výše dotace činí 1 605 866 Kč (50% způsobilých výdajů včetně DPH, tj. výdajů na výměnu stávajících svítidel za svítidla se zdrojem LED). Výměna sloupů, kabeláže a vše ostatní, co nesouvisí s výměnou svítidla, je nezpůsobilým výdajem. Vydání RoPD je podmíněno ukončeným výběrovým řízením a doložením uzavřené SOD s vybraným dodavatelem. Nově instalovaná svítidla jsou navržena s teplotou chromatičnosti do 2700 Kelvinů. Podmínkou řádného ukončení realizace předmětu plnění je úspěšné měření osvětlenosti pozemních komunikací, které provede odborně způsobilá osoba nezávislá na osobě dodavatele. Dílo bude převzato pouze v případě, že měření po realizaci prokáže splnění požadavků normy ČSN EN 13 201.

V rozpočtu města na rok 2019 je na tuto akci vyčleněna částka 2 000 tis. Kč. V zadávacích podmínkách bude stanoveno, že předpokládaná hodnota 5 950 000 Kč bez DPH je maximálně přípustná s tím, že pokud dodavatelé ve svých nabídkách tuto cenu překročí, budou jejich nabídky vyloučeny z dalšího procesu hodnocení. Celkové výdaje tak činí cca 7 300 000 Kč včetně DPH, z toho 100 tis. Kč činí výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace. Potřeba vlastních prostředků po zapojení dotace činí cca 5 700 tis. Kč.

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu z ORJ 40 Obnova veřejného osvětlení na sídl. Vajgar, Jindřichův Hradec a souhlasila s provedením rozpočtového opatření č. 30/2019 v ORJ 40 takto:
– Oddíl Ostatní záležitosti pozemních komunikací a silniční dopravy, položka Chodník Dolní Radouň – snížení o částku 2 700 000 Kč.
– Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Obnova VO na sídliště Vajgar – zvýšení o částku 3 700 000 Kč,
– Oddíl Komunální služby a rozvoj j.n., položka Úprava VO na sídlišti Hvězdárna – snížení o částku 1 000 000 Kč.

Návrh rozpočtového opatření musí ještě projednat zastupitelstvo města.

Povolení zvláštního užívání veřejného prostranství

  • Jindřichohradecký půlmaraton

Rada města po projednání schválila povolení zvláštního užívání veřejného prostranství společnosti BROMEX solution, Soběslav za účelem umístění stanů se zázemím pro závodníky, organizátory a sponzory, stánků s občerstvením, mobilních WC, startovní brány a kovových zátarasů, v souvislosti s konáním akce „Jindřichohradecký půlmaraton“ v termínu od 21. 6. 2019 do 23. 6. 2019. Samotná akce se uskuteční v sobotu 22. června. Nad akcí převzal záštitu starosta města Stanislav Mrvka.

  • Pivní slavnosti – Hradecké slavnosti piva a jídla

Rada města schválila povolení zvláštního užívání veřejného prostranství spolku Pivní slavnosti JH, Jindřichův Hradec v dolní části Husových sadů na p. č. 1551 v Jindřichově Hradci za účelem umístění stánků, pódia, mobilních WC, technického zázemí pro pořadatele a zábran na ohraničení prostoru v souvislosti s konáním akce „Pivní slavnosti – Hradecké slavnosti piva a jídla“ v termínu od 18. 7. 2019 do 21. 7. 2019. Samotná akce se uskuteční v pátek 19. 7. 2019 v době od 16 do 24 hodin a v sobotu 20. 7. 2019 v době od 11 do 24 hodin. Nad akcí převzal záštitu starosta města Stanislav Mrvka.

  • Živý Hradec

Jindřichohradečtí radní schválili povolení zvláštního užívání veřejného prostranství spolku Civis Novus Jindřichův Hradec pro umístění informačních tabulí s programem na festival „Živý Hradec“, v termínu od 7. 6. 2019 do 17. 6. 2019. Informační tabule budou umístěny na Masarykově náměstí „pod kaštany“, na náměstí Míru a v ul. Dobrovského. Dále v této souvislosti radní schválili povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění pódia, stanů a lavic v souvislosti s konáním akce „Živý Hradec“ v termínu od 13. 6. 2019 do 17. 6. 2019. Pódium, stany a lavice budou umístěny v parku pod gymnáziem. Šestý ročník akce „Živý Hradec“ se bude konat v Jindřichově Hradci ve dnech 14. 6. 2019 – 15. 6. 2019. V pátek 14. 6. 2019 bude program zajištěn od 17:30 hodin večerním programem v parku pod gymnáziem, ukončen bude ve 24:00 hodin. Na sobotu 16. 6. 2018 je naplánován hudební program od 15:30 hodin do 24:00 hodin, také v parku pod gymnáziem. Nad akcí převzal záštitu starosta města Stanislav Mrvka.

  • Den poskytovatelů sociálních služeb

Rada města schválila povolení zvláštního užívání veřejného prostranství městu Jindřichův Hradec odboru sociálních věcí na Masarykově náměstí ve vnitřním prostoru u fontány k umístění stánku pro organizace Dne poskytovatelů sociálních služeb v termínu od 11. 6. 2019 do 13. 6. 2019.

Zpracování projektové dokumentace – Dvoupodlažní parkoviště ulice Husova

Usnesením rady města č. 259/9R/2019 bylo na základě provedeného zadávacího řízení schváleno zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD – Dvoupodlažní parkoviště ulice Husova účastníkovi zadávacího řízení JPS J. Hradec s.r.o. Na zasedání ZMě dne 29. 5. 2019 nebylo přijato žádné usnesení k financování této zakázky v roce 2020, je tedy nutné tuto záležitost předložit zastupitelstvu města k projednání znovu. Rada města tedy požaduje předložit rozpočtový závazek na rok 2020 – Zpracování PD – Dvoupodlažní parkoviště ulice Husova zastupitelstvu města k novému projednání.

Smlouva o výpůjčce – reprodukce děl Josefa Lady – Výstavní dům Stará radnice

Rada města po projednání schválila uzavření smlouvy o výpůjčce včetně protokolu o předání a převzetí reprodukcí Josefa Lady ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Středočeským krajem, Oblastním muzeem Praha – východ a městem Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je vystavování 98 ks reprodukcí děl Josefa Lady v celkové pojistné ceně 250 000,- Kč v době od 10. 7. 2019 do 5. 1. 2020 ve Výstavním domě Stará radnice.

Smlouva o poskytnutí dotace na Slavnosti Adama Michny

Rada města po projednání schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Jihočeským krajem a městem Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 30 000 korun na uspořádání projektu “ XXV. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, který se uskuteční ve dnech 20. – 22. 9. 2019 na různých místech v Jindřichově Hradci.

Smlouva o poskytnutí dotace na operu

Rada města po projednání schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí mezi Jihočeským krajem a městem Jindřichův Hradec, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu Opera na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci, který se uskuteční 31. srpna 2019 na III. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci.