14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Rozvoj a dotace

MAS Česká Kanada o.p.s.

MAS Česká Kanada o.p.s.

Pravdova 1113/II, 37701 Jindřichův Hradec
Ing. Mgr. Vilma Szutová, LL.M., ředitelka

Telefon: kancelář 386 321 226

E-mail: [email protected]

web: www.masck.cz

MAS Česká Kanada o.p.s. zajiíšťuje partnerství mezi veřejnou správou, podnikateli a neziskovými organizacemi za účelem rozvoje venkovských oblastí pomocí iniciativy LEADER. Zapojit se mohou také samotní občané, kterým není lhostejné jejich žití na venkově.

LEADER
LEADER je z francouzského Liaison entre les actionns economic rural (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova neboli Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova). To samo vyjadřuje jeho původní obsah a zaměření. Po zkušenostech od roku 1991 je považován za nejefektivnější nástroj podpory venkova. Dnes se realizuje na většině území evropského venkova a rozbíhá se i v přistupujících zemí, tak jako tomu bylo i u nás. Proč tomu tak je?

LEADER je založen na místním partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací si určují, na které aktivity se zaměří). Iniciativa je v podstatě otevřená metoda k rozvoji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směrují prostředky na rozvoj, i když ty již s různými prioritami v různých obdobích. Iniciativa LEADER se opírá o přístup „zdola nahoru“. To znamená, že nevyšší hodnotu má to, co lidé žijící ve vymezeném území společně určují jako prioritu a také jednotlivě reagují. Principem je tedy propojení lidských a jiných kapacit daného území, vytvoření společné strategie a společné rozhodování. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, kterého se účastní jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové organizace.

LEADER byl vytvořen na podporu místního partnerství a dlouhodobého rozvoje potenciálu rozvoje venkova, podporuje uplatňování integrovaných, místních a specificky zaměřených strategií trvale udržitelného rozvoje, podporuje spolupráci, výměnu zkušeností mezi regiony, inovativní přístupy v nové formy zlepšení kvality života a místní produkci.

Konzultační hodiny

Pondělí: 8.00 – 15.00
Úterý: 8.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 15.00
Čvrtek: 8.00 – 15.00
Pátek: 8.00 – 13.00

LEADER ČR

Program LEADER ČR využívá investiční prostředky ze státního rozpočtu na základě zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok. Je určen na jedné straně místním partnerstvím venkovských území (místním akčním skupinám), která vytvářejí a realizují společné rozvojové strategie a Záměry, a na druhé straně místním subjektům, které realizují konkrétní projekty.

Finanční prostředky jsou určeny místním akčním skupinám na realizaci Záměru místní akční skupiny, tzn. místní akční skupiny si mohou na svém území působnosti vybírat projekty konečných příjemců podpory. Projekty konečných příjemců podpory musí být v souladu se Záměrem místní akční skupiny.

Program LEADER ČR je zaměřen především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. Celkovým cílem programu je zlepšení organizačních schopností subjektů působících ve venkovských územích.

Specifické cíle programu jsou následující:

  1. Nové formy zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.
  2. Nové formy posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst.
  3. Nové formy zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů.

Z podpory programu LEADER ČR je možné realizovat investiční projekty, jako například:

  • nákup zemědělských strojů,
  • rehabilitace přírodních lokalit,
  • obnova kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny,
  • pořizování nových strojů, technologie pro obnovu a údržbu přírodních lokalit nebo kulturního dědictví,
  • obnova a budování nových vhodných ploch a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, restaurace, kuchyně, ubytování), atd.

Cílem Programu je podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských území a aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě. Zaměřuje se především na nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního  a kulturního dědictví.