20.2 C
Jindřichův Hradec
20.06. 2024
Články

Okénko do historie počátecké školy

Škola v Počátkách oslaví v roce 2024 výročí 150 let, které je spojeno se založením měšťanské školy. K tomuto výročí připravují v Počátkách oslavy. Seznamte se s její historií.

Zakládání měšťanských škol bylo dáno říšským zákonem z roku 1869, který zavedl povinnou školní docházku pro děti od 6 do 14 let. Na jeho základě byly zřizovány osmitřídní školy obecné a tříleté školy měšťanské, ty nahrazovaly poslední tři roky obecné školy.

Měšťanská škola ve své době představovala vyšší stupeň základní školy, měla připravit žáky pro jejich budoucí život. Snahy o zřízení měšťanské školy v Počátkách vyvrcholily v roce 1874, kdy místní rada požádala zemskou školní radu o zřízení měšťanské školy pro hochy a dívky. Škola byla povolena od 1. října 1874 jenom pro hochy. Dívky musely čekat na otevření až do roku 1893.

Počátecká měšťanská škola byla první svého druhu na českém jihovýchodě. Brzy získala uznání nejen ve městě, ale i v okolí. Do školy docházeli žáci ze Žirovnicka, Hornocerekvicka a z oblasti Studené. Měšťanskou školu v těchto letech nenavštěvovaly všechny děti, většina se musela spokojit se vzděláním v obecné škole.

Třídy obecné školy měly sídlo v pronajatých budovách, např. v zadní části domu čp. 21 a v domě čp. 7.

V roce 1860 se začalo vážně uvažovat o postavení nové školní budovy pro obecnou školu. S pracemi se začalo v roce 1865 na místě bývalého rybníka. Stavba trvala dva roky a do užívání byla dána v říjnu 1866. Nově postavená školní budova čp. 361, v nynější Březinově ulici, poskytla nejen nové učebny pro žáky, ale i byty pro učitele.

Vraťme se zpět k měšťanské škole. Záměr zahájit vyučování 1. října 1874 se nesplnil. Nebyly potřebné místnosti pro školu a s vyučováním se začalo až 1. února 1875 s 35 žáky.

Vyučovalo se v budově nemocnice, tehdy prázdné. Od roku 1878 do roku 1882 se vyučovalo tři roky v domě čp. 5. Později byly upraveny třídy v přízemí budovy obecné školy, kde byla také zřízena měšťanská škola pro dívky.

Dobrá pověst počátecké školy se šířila po celém okolí. Žáci se po jejím absolvování začali dobře uplatňovat v praktickém životě. Počet žáků se postupně zvyšoval. Z tohoto důvodu byly zahájeny přípravy na stavbu budovy pro měšťanskou školu. O její stavbě bylo rozhodnuto již v roce 1895, ale s prací se započalo až v červnu 1898. Na podzim následujícího roku byla budova dokončena. Vyučování bylo zahájeno 22. listopadu 1899. Budovu stavěl stavitel Jan Malinovský podle plánu arch. Josefa Šebka z Prahy. Už tehdy bylo v budově zavedeno ústřední topení. I s úpravou okolí si stavba vyžádala náklady 182750 korun.

Velké zásluhy na rozvoji školství v Počátkách měl tehdejší starosta města Jan Brdlík, který musel společně s městským zastupitelstvem překonávat mnohé těžkosti, zejména rázu finančního.

V průběhu existence školy se v jejím vedení vystřídalo šestnáct ředitelů. Prvním ředitelem měšťanské školy byl Ignác Vavrda. Nelehký osud stihl ředitele Richarda Zvánovce, který za 2. světové války zahynul v koncentračním táboře.

Významnou osobností mezi učiteli byl Jakub Alois Jindra, který se účastnil veřejného života. Jeho jméno je spojeno se založením hasičského sboru v našem městě.

Nejvýznamnějším žákem školy je básník Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý. Jeho jméno nese naše škola.

Název „Národní škola Otokara Březiny“ získala 6. června 1949. V rámci oslav 100. výročí narození básníka Otokara Březiny bylo s platností od 1. května 1968, odborem školství a kultury Okresního národního výboru v Pelhřimově rozhodnuto, aby škola nesla čestný název „Základní devítiletá škola Otokara Březiny“. Od poloviny 70. let minulého století je název naší školy Základní škola Otokara Březiny Počátky.

Mgr. Marie Blechová a Mgr. Blanka Lahodná (Počátecký zpravodaj 12/2023)