4.6 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Pro děti

1. základní škola Jindřichův Hradec

1Základní škola Jindřichův Hradec I
Štítného 121, Jindřichův Hradec

  • ředitel školy – Ing. Luděk Možíš
  • zástupce ředitele – Mgr. Lenka Hrubá
  • výchovná poradkyně – Mgr. Lenka Jelínková
  • sekretářka – Jana Šimková

Tel.:
ústředna – 384 361 282;
ředitel – 384 361 280, 603 116 875;
jídelna – 384 361 281
E-mail: sekretariát – [email protected]
Web: www.1zs.jhnet.cz

Současná škola

Škola 3. tisíciletí

Na první pohled historická budova skrývá uvnitř moderní vybavení. Díky aktivnímu přístupu některých pedagogů ke tvorbě pilotních projektů získává škola finanční prostředky ze státních dotací a mohla tyto prostředky využít k pořízení nové výpočetní techniky. (V současné době probíhá na škole projekt podporovaný EU a stukturálními fondy rozpočtu ČR „Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec“.)

V současné době je škola známá svou orientací na informatiku. Třídy 2. stupně mají v tomto předmětu rozšířenou výuku. Dříve byla naše škola proslulá jako škola s rozšířenou výukou Tv a orientací na lední hokej. I se změnou školního vzdělávacího programu nadále podporujeme sportovní zaměření naší školy. Soustřeďujeme mladé hokejisty a vytváříme jim podmínky pro možnost pravidelných tréninků. (Žáci mají upravený rozvrh tak, aby mohli stíhat tréninky v době vyučování i mimo vyučování.) Žáci 5. – 9. tříd soutěží v regionální žákovské lize. Naši žáci jsou také velmi úspěšní ve florbalu a hokejbalu, kde pravidelně sbírají úspěchy a vítězství v okresních a krajských kolech soutěže. Účastní se i mistrovství republiky.

Ve škole funguje také školní pěvecký sbor NOVA DOMUS a malý pěvecký sbor NOVADOMÁČEK. Naše škola nese též název „STONOŽKOVÁ“ – pro letitou spolupráci s humanitárním hnutím „Stonožka“.

Ve škole se vyučuje  anglický jazyk jako hlavní jazyk od 3. ročníku. Německý jazyk si mohou žáci vybrat jako druhý cizí jazyk od 7. ročníku. V 7. – 9. ročníku si žáci mohou vybrat z těchto povinně volitelných předmětů: informatika, užité výtvarné činnosti, sborový zpěv, sportovní hry. Dále mohou děti vybírat z dvouhodinových bloků předmětů – německý jazyk, literatura a český jazyk, přírodovědná praktika.

 V budově jsou zařízeny dvě nové počítačové učebny s celkem 13 počítači v každé učebně propojenými v síti a připojenými na internet, s operačním systémem Windows XP Profesional. Při práci v předmětu informatika mají žáci možnost vyzkoušet si práci se scannerem a digitálními fotoaparáty. Počítačová učebny jsou vybaveny dataprojektorem. Dataprojektorem jsou rovněž vybaveny učebny výtvarné výchovy,  hudební výchovy, dějepisu, zeměpisu. Dále jsou třídy vybaveny interaktivními tabulemi – jedná se o učebnu fyziky, přírodopisu a multimediální jazykovou učebnu.

Další vybavení

Škola má 26 učeben, z toho 12 odborných (2 počítačové, kuchyňka, dílna, jazyková, výtvarná výchova, hudební výchova, fyzika – chemie, dějepis, zeměpis, přírodopis a multimediální učebna 1. stupně). V budově je rovněž tělocvična. Ke sportovním akcím i k relaxaci o velkých přestávkách je využíván školní dvůr.

V přízemí budovy se nachází nově vybudovaná školní jídelna.


Historie školy

V Jindřichově Hradci je v současné době šest základních škol.

Historie školy sahá už do konce 19. století. Její stavba byla započata již v roce 1884 – v posledním roce krátkého období hospodářské prosperity naší tehdejší společnosti. Plán školy vypracoval ing. Lábler již rok předtím. Stavba byla zadána konsorciu, které se skládalo z obchodníka Holého, stavitele Černého a stavitelského mistra Purkyža. Jako dozorčí komise byli ke stavbě zvoleni pánové Jan Kocáb, Vilém Landfras, Josef Matoušek a Jindřich Rychlý. V dubnu 1884 se kopaly základy. Slavnostní otevření školní budovy se konalo 16. září 1885. Rozpočet na stavbu školy činil 55 846 zl. 45 kr. O otevření nové školní budovy se mluví jako o velké národní slavnosti. Ulice z obou stran vedoucí ke škole prý vyjádřily své potěšení a hrdost nad touto událostí hustým vyvěšením červenobílých praporů. Slavnost probíhala v duchu tehdejší doby, kdy veškerou výchovu a školství ovlivňovala církev. Obyvatelé města i jejich představitelé se sešli v devět hodin ráno na mši, kterou sloužil probošt Platzer. Mnozí lidé však čekali na průvod, který se ubíral ke školní budově Školní a Svatojánskou ulicí. Uprostřed školního dvora, který byl pro tuto slavnostní příležitost bohatě vyzdoben květinami a prapory, byl postaven oltář a po jeho pravé straně řečnická tribuna. Zde přednesli své projevy p. probošt, starosta města p. Naxera a školní inspektor p. Český. Slavnostní dojem umocnil svým vystoupením pěvecký spolek Černín. Budova a její místnosti zůstaly toho dne otevřeny všem.

Až do roku 1897 zde byly chlapecké třídy, které pak přesídlily do nové školy v Janderově ulici. Ve Štítného je nahradila dívčí obecná škola a měšťanská škola trojtřídní. Až do roku 1962, kdy byla otevřena 3. ZŠ, byly tyto dvě základní školy v Jindřichově Hradci jediné.

Největší rozvoj zaznamenala 1. ZŠ v 60. letech 20. století, kdy přibývala další důležitá školní vybavení, jako např. vodovod, dlažba, parkety, kabinety, školní pozemek, stravovna v hotelu Vajgar a školní dílny a tělocvična, kvůli kterým musela být zbourána část hradební zdi. Mnohá z těchto zařízení byla vybudována díky obětavé práci učitelů, žáků a jejich rodičů, kteří pro školu odpracovali tisíce hodin zdarma. Takovým způsobem vznikal také od roku 1959 dětský tábor v Albeři pod hrází rybníka Osika u Nové Bystřice, který je dodnes důležitým příslušenstvím školy pod správou SRPDŠ.

V 60. letech 20. století byla škola kvůli velkému počtu žáků nucena zavést vyučování na směny, a to nebylo nějakou dobu zcela zrušeno ani po otevření 3. ZŠ v roce 1962.

Nejrozsáhlejší vnitřní modernizací prošla škola v letech 1984 – 86. Tehdy vyučování celého 2. stupně probíhalo v jednom z pavilónů 4. ZŠ.

Škola je umístěna přímo v centru města.


Letní tábor Osika

1. základní škola Jindřichův HradecLetní tábor Osika byl založen ve spolupráci SRPŠ a pionýrské organizace ve školním roce 1958 – 59. V dalším roce se začala stavět zděná budova, ve které je dodnes jídelna a kuchyně. V 80. letech se začala přístavba další budovy. V ní je společenská místnost. Ve stejné době byly zakoupeny chatky a nové stany s podsadami, bylo vybudováno nové sociální zařízení. Do roku 1989 – 90 se zde pořádaly i mezinárodní tábory. Potom přešel tábor zcela do vlastnictví SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel dětí a školy) při 1. ZŠ v J. Hradci.

Ubytování je možné ve větších chatkách (počet 11) a ve stanech, které jsou stavěny sezónně (červenec – srpen). Ve zděné budově u kuchyně jsou 3 místa na spaní a samostatné sociální zařízení. K dispozici je kuchyně, jídelna a společenská místnost. Tábor je vybaven odpovídajícím sociálním zařízením (sprchy, WC).

Tábor se nachází v těsné blízkosti rybníka Osika a rekreačního zařízení Osika blízko Nové Bystřice. V rekreačním středisku Osika je též možnost nákupu. Do tábora je možno dojet autobusem nebo úzkokolejnou dráhou z Jindřichova Hradce. Zastávky jsou velmi blízko tábora. Nabízí se též možnost zajímavých výletů na zříceninu hradu Landštejn, do Nové Bystřice, Starého Města, Slavonic a Dačic. Lze použít linkových autobusů.

1. základní škola Jindřichův HradecCenové relace

(Ceny jsou na osobu a den):

chata – 4 místa – 150 Kč za osobu

Letní tábor je možné využít i pro školní výlety. V případě zájmu je možné se informovat v sekretariátu 1. ZŠ – u ředitele školy – Ing. Luďka Možíše a u zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenky Hrubé.

 


Kontakty na další pedagogické pracovníky školy:

Mgr. Jana Pavlíčková   [email protected]
Mgr. Hana Krajícová   [email protected]
Mgr. Zdeňka Anděrová [email protected]
Mgr. Helena Dalíková   [email protected]
Mgr. Pavel David  [email protected]
Mgr. Veronika Buštová [email protected]
Mgr. Simona Licehamrová    [email protected]
Mgr. Jna Kvitská  [email protected]
Mgr. Dana Hromádková   [email protected]
Mgr. Ivanka Chmelíková   [email protected], [email protected]
Mgr. Vladěna Kubínová   [email protected]
Mgr. Gabriela Illeová   [email protected]
Ing. Hana Rusová   [email protected]
Mgr. Jiřina Kadlecová   [email protected]
Mgr. Ivana Písařová   [email protected]
Mgr. Lenka Křiklánová  [email protected]
Mgr. Lenka Jelínková   [email protected]
Mgr. Yvona  Zajícová [email protected]                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Marta Leblová   [email protected]
PaedDr. Josef Brabec [email protected]
Ivana Vicanová [email protected]
Iva Horalová [email protected]
Karolína Kudličková [email protected]