10.3 C
Jindřichův Hradec
25.05. 2024
Články

Okénko do historie počátecké školy IV.

Od září 1990 došlo v učebních plánech k několika změnám. V 1. ročníku měli žáci 3 hodiny tělesné výchovy a u žáků 5. ročníku byla změna ve vyučování cizímu jazyku. Povinná ruština byla dle možností aprobovaných pedagogů nahrazena angličtinou, v případě naší školy němčinou. Ruský jazyk zůstal jako volitelný v 6. ročníku. Byly problémy s některými učebnicemi, které nevyhovovaly změně vyučovaného obsahu (dějepis, občanská výchova).

Nová fasáda národní školy 1996

V roce 1991 nový školský zákon stanovil povinnou školní docházku na 9 let a žáci ji začali plnit na základní škole. Někteří odešli na střední školy a odborná učiliště z 8. třídy a někteří zůstali. Na okrese Pelhřimov byly pro ně zřízeny 4 třídy. Jedna z nich na naší škole. Dojížděli k nám žáci ze Žirovnice a Horní Cerekve. V učebních plánech začaly přípravy na přechod k povinné devítileté školní docházce.

Školní rok 1995/1996 přinesl změnu v organizaci školy. Začalo se učit podle přechodných osnov pro povinnou devítiletou školní docházku. Obecná škola zahrnovala 1. až 5. ročník a občanská škola 6. až 9. ročník. Od 1. února 1996 byla škola jako „Plně organizovaná škola bez právní subjektivity“ zařazena do sítě škol.

Ve školním roce 1996/1997 se vyučovalo v pátém, osmém a devátém ročníku podle přechodných učebních plánů. Žáci 8. ročníku povinně pokračovali v 9. ročníku na počátecké škole.

Od školního roku 1997/1998 vstoupil v platnost vzdělávací program Základní škola. V 18 třídách 1. až 9. postupného ročníku se učilo 367 žáků. Pro zlepšení výuky cizích jazyků byla zřízena jazyková laboratoř. Německý jazyk se začal vyučovat od 4. ročníku. Ve výuce byla zavedena konverzace v německém jazyce, začala výuka angličtiny jako druhého cizího jazyka. Volitelné byly předměty praktika z fyziky, chemie, sborový zpěv, sportovní a pohybové hry. Žáci 2. stupně měli možnost pracovat s počítačem.

Budování tartanového hřiště v létě 1998

Rozvinula se spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pelhřimov. Byli diagnostikováni žáci, kteří měli specifické poruchy učení (SPU – dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie). Byla jim věnována individuální péče, při níž se tyto problémy napravovaly. Některé učitelky absolvovaly kurzy, které je opravňovaly k vedení nápravy těchto specifických poruch učení.

Pro zlepšení podmínek výuky tělesné výchovy byl vypracován plán rekonstrukce hřiště za školou. Jeho vybudování stálo 3 miliony korun. Tato částka byla zajištěna částkou 2,5 milionu od Ministerstva financí ČR a částkou 0,5 milionu korun přispělo švýcarské město Konolfingen. Toto hřiště s umělým povrchem bylo první svého druhu na okrese Pelhřimov. Slavnostní předání hřiště se uskutečnilo 29. září 1998 za účasti delegace z Konolfingenu.

V roce 1992 se začala uskutečňovat myšlenka spolupráce se švýcarskými městy, která vznikla v roce 1991.
Zástupci našeho města navštívili Bern a poté Konolfingen. Proběhly první výměnné pobyty a návštěvy. Ve školním roce 1992/1993 byla dojednána spolupráce škol a vzájemné výměnné pobyty žáků, které se realizovaly v dalších letech. V září 1994 přijeli žáci a učitelé z Konolfingenu do Počátek. Žáci byli ubytováni v rodinách žáků 8. tříd, kteří následně v červnu 1995 s učitelským doprovodem odjeli na výměnný pobyt do Konolfingenu. Spolupráce škol i měst se dále úspěšně rozvíjela.

Stále pokračovaly práce na opravách budov školy. V roce 1991 byla dokončena rekonstrukce severního křídla budovy čp. 361, byly položeny nové podlahy a opravy dále pokračovaly. Ve školním roce 1993/1994 byly stavební úpravy v čp. 361 dokončeny. Došlo k výměně stropů v chodbách 1. stupně, sborovny, kabinetů
a učeben, tím byla zrekonstruována celá budova. Byla vybudována nová plynová kotelna. Ve školním roce 1997/1998 byla opravena fasáda na budově čp. 387. Školní kuchyně přešla z elektrických spotřebičů na plynové. Vařilo se cca 460 obědů a školní jídelna začala vařit pro žáky mateřské školy a pro veřejnost. V dalším školním roce začala zajišťovat denně pitný režim pro všechny žáky.

Od září 1998 se školní družina přestěhovala do nově upravených tříd v budově čp. 387 (druhý stupeň). V tomto školním roce došlo ke změně ve vedení školy. Stávající zástupce ředitele Ludvík Kočovský odešel do důchodu a na jeho místo nastoupil Mgr. Roman Šohaj.

Práce na opravě chodníku a komunikace okolo školy, r. 1999.

Školním rokem 1998/1999 skončil odchodem do důchodu Mgr. Ladislav Urban a po konkurzním řízení nastoupil do funkce ředitele Mgr. Jaroslav Blažíček. Jeho zástupcem zůstal Mgr. Roman Šohaj. Oba byli ve vedení školy v dalších letech.

Ve školním roce 1999/2000 byla škola stále plně organizovanou školou s 1. až 9. postupným ročníkem bez právní subjektivity. Zřizovatelem zůstávalo Město Počátky, které i nadále financovalo veškeré provozní náklady, včetně oprav a rekonstrukcí.

Vyučovalo se stále podle vzdělávacího programu Základní škola ve všech ročnících. Ke dni 30. září 1999 měla škola 18 tříd s 350 žáky a 2 oddělení školní družiny s 59 žáky. Ve škole bylo 25 žáků se specifickými poruchami učení (SPU), kterým proškolené učitelky věnovaly individuální péči zaměřenou na nápravu poruch učení. Žáci měli možnost rozvíjet svoje zájmy v různých kroužcích: pěveckém, recitačním, výtvarném, ekologickém, zdravotnickém, sportovním, odbíjené, dramatické výchovy, které vedli učitelé školy. Taneční kroužek a kurz angličtiny byly vedeny externími vedoucími.

O žáky se staralo 40 zaměstnanců: 28 pedagogických pracovníků, 1 administrativní pracovnice, 5 uklízeček,
1 školník (později 2 na částečný úvazek) a 6 kuchařek. Ve školní jídelně se vařilo cca 420 obědů. Stravovalo se 90% žáků, zaměstnanci, důchodci a cizí strávníci.

Změnu přinesl školní rok 2002/2003. Od 1. 1. 2003 škola získala právní subjektivitu – sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Zřizovatelem zůstalo Město Počátky. V tomto školním roce ubylo žáků na 1. stupni. Škola měla 16 tříd, 339 žáků, z nich bylo 71 dojíždějících, 5 žáků s cizí státní příslušností, 29 žáků se specifickými poruchami učení a 1 s tělesným postižením. Rozšířila se nabídka zájmových kroužků o kroužek výpočetní techniky, lehkoatletický, přírodovědný, šikovných rukou a ručních prací.

Ve školním roce 2006/2007 chodilo do kroužků 275 žáků. Nově byla otevřena počítačová učebna. Vyučování žáků se uskutečňovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Od září 2006 byly 3 žákyně integrovány a učily se podle programu Zvláštní škola, později přibyly další 2 žákyně. K větší změně došlo od školního roku 2007/2008, kdy se postupně začal zavádět Školní vzdělávací program (ŠVP) „Škola – základ pro život“. Tento ŠVP si vyučující zpracovávali podle Rámcového vzdělávacího plánu (RVP) sami, podle potřeb a možností školy a za dodržení povinné úrovně výstupních znalostí a kompetencí žáků v jednotlivých ročnících.

Pokračovalo partnerství se školou v Konolfingenu. V září 1999 vycestovalo 41 žáků a 4 vyučující na jazykový
pobyt do Švýcarska. Na výměnný pobyt přijeli v září 2000 žáci a učitelé z Konolfingenu do Počátek. Žáci byli ubytováni v rodinách těch našich dětí, které v minulém roce pobývaly v Konolfingenu. V září 2002 opět navštívili naši školu žáci a učitelé z Konolfingenu. V měsíci září 2004 vycestovali žáci počátecké školy na výměnný pobyt do konolfingenské školy. K výměnným pobytům došlo i v roce 2006/2007 a spolupráce pokračovala i dále. Ve školním roce 2008/2009 byla obnovena spolupráce se školou ve slovenské obci Lokca.

Ve školním roce 2002/2003 byly provedeny stavební úpravy vchodu budovy čp. 387, byl zazděn prostor u kotelny a opatřen novými vraty, vyměněno okno v mezipatře, položeny nové podlahy ve dvou učebnách, rozšířena učebna výpočetní techniky. Dále byl opraven sokl podél školy, natřeny okapy a svody. Větší stavební úpravy se uskutečnily ve školním roce 2003/2004. Byl probourán průchod mezi přístavbou a čp. 361, z důvodů požární bezpečnosti byl rozšířen průchod mezi přístavbou a čp. 387. Největší akcí byla výměna a oprava oken, fasáda a zateplení budovy čp. 387. Byla vyměněna podlaha ve sborovně II. stupně. Budova čp. 361 dostala novou střechu a její okna byla opatřena žaluziemi. Byly provedeny terénní úpravy okolí školy. Na opravě fasády celé školy se pokračovalo ve školním roce 2004/2005. Byly provedeny úpravy ve školní kuchyni – nové bojlery, varný kotel, myčka nádobí.

Zima v roce 2006 napáchala škody na ozdobných věžičkách budovy čp. 361, které si vyžádaly větší opravu. Byla provedena i generální oprava střechy.

Přistavba plynové kotelny.

V těchto letech se také opravovalo sociální zařízení ve všech budovách. Bylo nutné vybavovat učebnu výpočetní techniky novými počítači, byly provedeny bezdrátové rozvody počítačové sítě a ozvučena malá tělocvična. V budově čp. 387 začaly žákům sloužit šatnové skříňky. Z jedné místnosti šaten byla zřízena třída školní družiny. Město a vedení školy měly snahu zlepšovat prostředí a vybavení školy podle dostupných finančních možností.

Škola dbala na celkový kulturní a společenský rozvoj osobnosti žáků. S kulturními programy k nám přijížděli
různí umělci, žáci s učiteli navštěvovali představení v Horáckém divadle v Jihlavě. V každém školním roce se žáci zúčastňovali sportovních a vědomostních soutěží a olympiád. Pořádaly se výstavy žákovských prací, akademie, divadelní představení, zajišťovala se pěvecká a recitační vystoupení na společenských akcích ve městě, navštěvovala se filmoRekonstrukce malé tělocvičny školní rok 2009–2010 Přistavba plynové kotelny.
vá a divadelní představení. Žáci zkoušeli vydávat školní časopis. Konaly se exkurze a výlety. Žáci za pomoci vás, rodičů a prarodičů, sbírali léčivé byliny. Například ve školním roce 1998/1999 se sebralo 600 kg bylin v hodnotě 13 000,00 Kč. Každým rokem šly peníze na účet SRPDŠ. Byly z nich placeny knižní odměny, příspěvek na vstupné na filmová a kulturní představení, občerstvení při atletické olympiádě žáků, lyžařské vybavení a výtvarné potřeby. Členové výboru SRPDŠ se aktivně podíleli na akcích pořádaných školou (ples, karneval…). Žáci pomáhali při úpravách okolí školy. Školních akcí bylo mnoho a není možné všechny vyjmenovat.

Až přijdete na výstavu do galerie KZM a na Den otevřených dveří do ZŠ ve dnech 19. a 20. dubna 2024, budete se moci s životem školy blíže seznámit. Těšíme se na Vás.

Mgr. Marie Blechová a Mgr. Blanka Lahodná (Počátecký zpravodaj 03/2024)

Okénko do historie počátecké školy

Okénko do historie počátecké školy II.

 

Okénko do historie počátecké školy III.