17.2 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 8. března 2020?

8. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 8. března 2021

  • Nový zákon o odpadech bude pro město znamenat vyšší náklady o 2,5 mil. korun

Od 1. ledna 2021 začal platit nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, který byl schválen koncem loňského roku. Tento zákon znamená pro město Jindřichův Hradec navýšení nákladů za odpady, se kterými se v loňském roce při sestavování návrhu rozpočtu nepočítalo.

Mimo jiné se navyšuje cena rekultivačního poplatku u odpadu ukládaného na skládku ze 100 Kč/tuna na 145 Kč/tuna, tj. o 45 Kč/tuna. Především však nový zákon přináší změnu v poplatku za ukládání odpadu na skládku. Díky tomuto novému zákonu musí poplatek za ukládání odpadu na skládku platit nově i město Jindřichův Hradec, které bylo do této doby od poplatku osvobozeno, z důvodu umístění skládky na svém katastrálním území.

Dle nového zákona se mění výše již zmíněného poplatku za ukládání odpadu na skládku. V roce 2021 bude poplatek činit 800 Kč/tuna, přičemž obce si mohou uplatnit nárok na slevu z tohoto poplatku do určitého množství odpadu na 500 Kč/tuna. Změna zákona přináší celkové zvýšení nákladů na nakládání s odpadem o 2,5 mil. Kč. S těmito náklady nebylo v rozpočtu počítáno, a proto rada města souhlasila s využitím rezervy na pokrytí tohoto navýšení. Rozpočtové opatření musí ještě schválit zastupitelstvo města.

  • Chystá se revitalizace zeleně na městském hřbitově

Areál hřbitova na Jiráskově předměstí těsně sousedí s frekventovanou komunikací. Aby bylo prostředí hřbitova odcloněno od okolního ruchu a provozu, byla zpracována Ing. Markétou Roubíkovou projektová dokumentace na celkovou revitalizaci zeleně. Návrh je rozdělen do několika etap, přičemž v letošním roce je plánováno provedení 1. etapy, při které dojde k úpravám těsně u vstupu do areálu hřbitova (pod okny budovy správy krematoria). Na této ploše je navržena výsadba trvalek a několika stromů. Po realizaci bude takto osázená plocha doplněna lavičkami, aby tak vzniklo klidové místo nejen pro účastníky smutečních obřadů, ale i návštěvníky hřbitova. Předpokládané finanční náklady I. etapy jsou 240 tis. Kč bez DPH.

  • Město znovu nabízí bývalou ordinaci k pronájmu. Přednost má ten, kdo prostor využije ke stejnému účelu

Bývalá ordinace MUDr. Jitky Čechové v ulici Větrná na sídlišti Hvězdárna je prázdná. Město volný prostor nabídlo k pronájmu už jednou. Přihlásil se ale jen jeden zájemce, který nemá v úmyslu prostor využít k lékařským účelům. Rada města proto rozhodla, že bývalou ordinaci o velikosti zhruba 38 m² nabídne k pronájmu znovu s tím, že hodnotící kritérium pro podané nabídky bude 50% cena nájmu a 50% záměr využití (preferovaná je lékařská ordinace). Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s možností pronájmu nejdříve od 1. dubna 2021. Minimální nabídková cena nájemného byla stanovena ve výši 590,- Kč/m²/rok vč. DPH. Zájemci musí předložit podnikatelský záměr a nabídnutou cenu za pronájem a nesmí mít žádné dluhy vůči městu Jindřichův Hradec.

 

  • Noclehárna pro ženy bude fungovat ještě do konce března

Farní charita Jindřichův Hradec má od města vypůjčený byt č. 2 a sociální zařízení v domě č.p. 115 v Nežárecké ulici, kde provozuje noclehárnu pro ženy bez domova. Ke zřízení provizorní noclehárny pro ženy došlo na začátku února s ohledem na nízké noční teploty. Výpůjčka byla původně poskytnuta do 28. února 2021. Rada města rozhodla o prodloužení výpůjčky, a to do 31. března 2021. Od začátku fungování noclehárnu využívají pravidelně tři ženy.

V Jindřichově Hradci je stabilně jen Noclehárna sv. Antonína pro muže. Ženská noclehárna se nachází v Nežárecké ulici hned vedle mužské noclehárny a je určena dívkám a ženám nad 18 let v nouzi. K dispozici jsou tři lůžka. První noc je zdarma, každá další za 40 Kč. Provozní doba noclehárny je od 20:00 hod do 8:00 hod.

  • Schválení dotací pro sport se o měsíc prodlouží

Úprava se týká změny harmonogramu schválení podaných žádostí v rámci opatření č. 1, 2, 4 a 5 dotačního programu, kde je v současné době stanoveno konečné datum pro schválení žádostí 31. 3. 2021. Z důvodu přetrvávající situace související s onemocněním covid-19 byla pozastavena veškerá sportovní činnost. Vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav a omezila volný pohyb osob. Vzhledem k současné situaci je problematické svolání Sportovní komise rady města Jindřichův Hradec za účelem sestavení návrhu na poskytnutí dotací. Provozování sportovní činnosti jednotlivých žadatelů je od začátku roku 2021 minimální. Tyto skutečnosti budou samozřejmě sehrávat podstatnou roli při sestavování návrhu na poskytnutí dotací jednotlivým žadatelům (v drtivé většině se jedná o podstatné snížení reálných nákladů na jejich činnost v roce 2021). Záměr posunutí termínu schválení žádostí na 30. 4. 2021 byl konzultován prostřednictvím e-mailového dotazu s jednotlivými žadateli o poskytnutí dotací z opatření 1, 2, 4 a 5. Na základě jejich sdělení naprostá většina s posunutím termínu souhlasila. Rada města proto souhlasila s prodloužením původního termínu schválení žádostí o 1 měsíc, tedy do 30. dubna 2021. Změnu musí ještě schválit zastupitelstvo.

  • Projekt na rekonstrukci silnic na sídlišti Vajgar vypracuje firma WAY projekt s.r.o.

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci místních komunikací na sídlišti Vajgar firmě WAY projekt s.r.o. Z pěti obeslaných firem podala nabídku jen jedna. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci (výměnu) asfaltové obrusné vrstvy vozovek místních komunikací, případné asfaltové vyrovnávky, výškovou úpravu kanalizačních poklopů a další úpravy. Součástí bude taktéž obnova vodorovného dopravního značení ve stávajícím rozsahu. Projektová dokumentace vyjde na 805 tis. Kč s DPH a bude hotová do konce června letošního roku. Rekonstrukce se týká ulic: páteřní komunikace – celá páteřní komunikace na sídlišti Vajgar v obou směrech jízdy v úseku od křižovatky s ul. Jáchymova u Slavíkova lesíka po okružní křižovatku s ul. Jáchymova u plaveckého bazénu, sídl. Vajgar, podkova – celá komunikace uvnitř sídliště v úseku od páteřní komunikace u čp. 575 po páteřní komunikaci u čp. 563, sídl. Vajgar, spojka okolo areálu Žižkových kasáren – propojovací komunikace od páteřní komunikace kolem cyklo Galík k mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/34 a dále ul. Jáchymova – úsek mezi okružní křižovatkou u plaveckého bazénu a okružní křižovatkou s ul. Rezkova (sil. I/34).

  • Město nechá Zpracovat generel kanalizace. Ten ukáže na případné problémy kanalizační sítě a určí směr rozvoje

Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu kanalizace a odvodnění města a napojených místních částí. Generel bude řešen matematickým simulačním modelem. Bude stanoven návrh opatření na kanalizační síti v návaznosti na rozvoj města dle Územního plánu. Generel, resp. model bude sestaven pro stávající stav stokového systému a pro výhled určený Územním plánem města J. Hradec a příslušnými vydanými studiemi. Vypracovaný materiál bude podkladem pro stanovení strategie rozvoje a obnovy kanalizační sítě. Součástí zakázky je také dodávka sítě srážkoměrných stanic (3ks) a dále také servisní podpora (aktualizace modelu) na dobu 10 let.

Vzhledem k časové náročnosti tvorby generelu kanalizace, je s touto akcí počítáno jednak ve schváleném rozpočtu města pro rok 2021 částkou 2 mil. Kč a jednak také v rozpočtovém výhledu pro rok 2022 dalšími 2 mil. Kč. Tyto částky vycházely z hrubého odhadu. Po provedeném orientačním průzkumu trhu očekáváme, že samotný generel by mohl stát cca 3,5 mil. Kč, srážkoměrná síť cca 200 tis. Kč a servisní podpora (aktualizace modelu) pak cca 100 tis. Kč ročně. Celkem by tedy finanční náklady akce činily cca 4,7 mil Kč bez DPH, tzn. cca 5,7 mil. Kč vč. DPH. Zpracování generelu kanalizace je vysoce sofistikovaná činnost, kterou se zabývá poměrně úzký okruh potenciálních dodavatelů. Kvůli přesahu zakázky do dalších let předkládá rada města současně závazek financování z rozpočtu města v letech 2021 až 2032, ke schválení zastupitelstvu města.

  • Služby města letos provedou opravy na sportovních objektech za 980 000 korun

Služby města Jindřichův Hradec mají s městem uzavřené smlouvy o nájmu nemovitostí, jako je bazén a aquapark, fotbalové hřiště nebo zimní stadion. Na základě těchto smluv Služby města jmenované objekty spravují. Každý rok Služby města navrhují opravy, které jsou potřeba na nemovitostech provést a na základě souhlasu rady města poté společnost opravy provede a o jejich cenu se jí sníží nájem, který za objekty městu platí. Letos dojde k celkem sedmi větším opravám, které budou dohromady stát 980 000 Kč. Půjde o výměnu šroubů na přírubách potrubí ve strojovně aquaparku, výměnu systému měření a regulace řídícího systému technologie bazénu, opravu vzduchotechniky v objektu plaveckého bazénu, výměnu prken laviček na tribuně fotbalového hřiště Vajgar, doplnění a vyčištění granulátu umělého trávníku Na Piketě a opravu kompresorů strojovny chlazení na zimním stadionu. Výše nájemného pro rok 2021 činí 1 876 784 Kč bez DPH a částka odpovídající provedeným opravám bude oproti tomuto nájemnému započtena.

  • Celková rekonstrukce školní kuchyně na 3. mateřské škole „U Billy“ vyjde na 3,3 mil. korun

Do výběrového řízení na celkovou rekonstrukci školní kuchyně na 3. mateřské škole na sídlišti Vajgar „U Billy“ se přihlásily čtyři firmy. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Jindřichohradecká stavební s.r.o., která nabídla cenu 3,3 mil korun s DPH. Opravy budou probíhat od 14. června do 28. července letošního roku. Akce je zahrnuta v rozpočtu města pro rok 2021. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce školní kuchyně včetně skladových prostor, přípravny zeleniny, chodby a kanceláře. Součástí zakázky je kompletní výměna elektrických rozvodů, rozvodů vody, kanalizace, úprava vzduchotechniky, výměna dlažeb a obkladů v souladu s hygienickými normami, nové izolace podlah a stěn a nákup gastronomického vybavení. Dále výměna dveřních výplní v kvalitě odpovídající prostředí školní kuchyně a oprava omítek a maleb.

  • Na 1. mateřské škole Pod Kasárny se chystá rekonstrukce zázemí pro učitelky

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci sociálního zařízení a šaten pro učitelky na 1. mateřské škole Pod Kasárny. Předmětem zakázky je rekonstrukce šaten, hygienického zařízení a úklidových místností u dvou tříd MŠ. Dle projektové dokumentace bude v rámci akce provedena výměna rozvodů vody, kanalizace a elektřiny. V šatně, sociálním zařízení a úklidových místnostech budou vyměněny původní obklady, dlažby a zařizovací předměty (nové sprchové kouty, umyvadla, výlevky a WC). Dále budou v opravených místnostech provedeny malířské a natěračské práce. Předpokládaná cena rekonstrukce je 450 tis. Kč bez DPH. Práce budou probíhat během července letošního roku. V rozpočtu města na rok 2021 je na výše uvedenou akci vyčleněna částka 500 tis. Kč.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí