13.8 C
Jindřichův Hradec
16.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 31. května 2021?

18. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 31. května 2021

 • Švecovy koleje budou provozovat Služby města. Kromě ubytování pro studenty areál nabídne dalších 240 lůžek pro turisty
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Areál Švecových kolejí je tvořen částí budovy patřící městu Jindřichův Hradec a částí patřící Vysoké škole ekonomické. Celý areál doposud provozovala Vysoká škola ekonomická, a to na základě uzavřené Smlouvy o nájmu ze dne 2.7.2018. Se zástupci VŠE proběhlo jednání, kdy bylo konstatováno, že VŠE již nebude mít zájem o prodloužení uzavřené smlouvy a radou města byla schválena výpověď z této smlouvy. Stávající Smlouva o nájmu skončí dne 30.9.2021. Areál Švecových kolejí (část města i část VŠE) má společné centrální schodiště, vytápění, EPS (elektrická požární signalizace) apod. a bez zásadních stavebních úprav nelze budovy provozovat samostatně. „Po řadě jednání rada města schválila, že Vysoká škola ekonomická pronajme svoji část Švecových kolejí za 1 Kč městu Jindřichův Hradec, se závazkem, že město jako nájemce poskytne ubytování maximálně 130 studentům fakulty managementu VŠE vždy v období od 10. 9. do 30. 6. každého roku,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. V této souvislosti bylo řešeno vybavení Švecových kolejí, které je v majetku VŠE, a to jak v části města, tak v části patřící VŠE. Bylo dohodnuto, že vybavení Švecových kolejí (movité věci) bude městu odprodáno za 1 Kč jako kompenzace nákladů za vybudování nové EPS v celém areálu kolejí, která je v nevyhovujícím stavu. Z cenové nabídky od firmy ELZY s.r.o. vyplývá hrubý odhad této investice v částce 737 000 Kč. Pořizovací hodnota prodávaného majetku je zhruba 5,7 mil. Kč. Kromě maximálně 130 lůžek pro studenty VŠE bude zbylých zhruba 240 k dispozici pro ubytování turistů a dalších zájemců. Novým provozovatelem Švecových kolejí budou Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. Ze strany VŠE dále došlo k návrhu na zkrácení výpovědní lhůty k 10. 9. 2021 tak, aby nový provozovatel již mohl uzavírat smlouvy se studenty pro akademický rok 2021/2022. Rada města zkrácení výpovědní lhůty schválila.

 • Radní se dohodli na dalším postupu u projektu studie rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion

Na základě vyhlášené veřejné zakázky obdrželo Město Jindřichův Hradec od jejího vítěze firmy JPS J. Hradec studii s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion, Jindřichův Hradec“. Studie řeší využití areálu Tyršova stadionu, kde by vznikl veřejný prostor přirozeně propojující pro pěší a cyklisty navazující čtvrtě města, ale aby i nabádal příchozí k pobytu zde, díky příjemnému prostředí a aktivitám, které je zde možno sledovat či provozovat. Rovněž je ve studii pamatováno i na vybudování parkoviště s dostatečnou kapacitou osobních vozidel. V areálu Tyršova stadionu je navrženo několik objektů, a to: přístavba městské sportovní haly; zimní stadion Jana Marka – jeho úprava; ubytovací objekt; sokolovna; podzemní parking pro cca 400 osobních vozidel a venkovní úpravy – multiplocha využitelná nejen pro sportovní aktivity (např.: otevřené zimní kluzišti), ale i pro kulturní akce (např.: tradiční Porcinkule). Studie řeší vše v souladu se současnými trendy, především v oblastí ochrany životního prostředí, úspor energií, atd. Prezentace uvedené studie byla, nejen pro zastupitele města Jindřichův Hradec, provedena na 28. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec dne 28. 4. 2021. Rada města schválila, že bude studie zveřejněna po dobu maximálně 30 dnů k veřejnému projednání s tím, že připomínky by shromažďoval vedoucí odboru rozvoje MěÚ Jindřichův Hradec. Výzva pro veřejnost byla zveřejněna na webu města a Facebooku ve středu 2. června. „Radní se také dohodli na tom, že bude vytvořena pracovní skupina pro posouzení studie složená ze členů zastupitelstva města, po jednom za každý politický subjekt, městského architekta a vedoucího odboru rozvoje,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.

 • Město poskytne dotaci na obnovu kulturního dědictví šesti žadatelům

Na základě zveřejněné výzvy bylo doručeno šest žádostí o dotaci z rozpočtu města v programu Obnova kulturního dědictví. Rada schválila přidělení dotace na nátěr oken a dveří domu čp. 100 a 107/II v Pražské ulici ve výši 33 000 Kč, na opravu hradební zdi směrem k nábřeží, která je součástí domu čp. 164/I na náměstí Míru ve výši 48 000 Kč a na nátěr a opravu šindelové střechy domu čp. 66/I v Kostelní ulici ve výši 48 000 Kč. S přidělením dalších třech dotací radní souhlasili, jejich schválení je ale vzhledem k tomu, že jde o částku vyšší než 50 000 Kč, na zastupitelstvu. Jde o dotace na obnovu střechy dvorního traktu domu čp.73 v Klášterské ulici ve výši 77 000 Kč, na restaurování souboru šesti lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve výši 88 000 Kč, na opravu fasády domu čp. 50/IV v ulici Nové Stavení ve výši 92 000 Kč. „Jednotlivé akce znamenají zlepšení stavu objektů památkového zájmu na území Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec i v ochranném pásmu, což naplňuje smysl předmětného dotačního programu,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.

 • Služby města koupí nový zametací vůz a sklopný valník

Víceúčelový zametací stroj včetně samosběrného zametače a nástavby pro zimní údržbu dodá Službám města společnost Unikont Group s.r.o., která ve výběrovém řízení podala nejnižší nabídku na dodání víceúčelového stroje. Cena za vůz, který bude využíván jak na zametání, tak při zimní údržbě, je 2 948 000 Kč bez DPH. Rada města schválila zadání této veřejné zakázky vybrané firmě. Služby města předložily radě města k projednání také vyhodnocení veřejné zakázky na pořízení sklopného valníku s nosností do 3,5 tuny. Jedná se o dodávku 1 ks nákladní techniky, která bude pořízena jako náhrada za vozidlo KIA. „Tato technika bude využívaná celoročně při ruční údržbě zeleně i zimní údržbě chodníků a dalších veřejných prostranství,“ uvedl starosta Jindřichova Hradce a jednatel společnosti Služby města Jan Mlčák. Vozík dodá firma AR SERVIS, která ve výběrovém řízení podala nejnižší nabídku, a to 567 000 Kč bez DPH. Rada města schválila zadání této veřejné zakázky.

 • Jihočeský kraj podpoří XXVII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic částkou 50 000 Kč

Letošní XXVII. Slavnosti Adama Michny z Otradovic se uskuteční ve dnech 17. – 19. 9. 2021 na různých místech v Jindřichově Hradci. Akci pořádá Kulturní dům Střelnice. Město Jindřichův Hradec získalo na realizaci projektu dotaci ve výši 50 000 Kč. Celkové náklady budou zhruba 70 000 Kč. Rada města schválila přijetí této dotace.

Jednotka SDH města Jindřichův Hradec bude mít novou sušící skříň na oděvy. Na její pořízení získalo město dotaci

Rada města schválila přijetí dotace od Jihočeského kraje pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Jindřichův Hradec ve výši 15 000 Kč. Z peněz bude spolufinancováno pořízení nové sušící skříně na oděvy. Spoluúčast města je zhruba 37 %, což znamená výdaje necelých 24 000 Kč.

 • Vzdělávací a kulturní centrum získalo další dvě dotace od Jihočeského kraje

Rada města schválila přijetí dotace od Jihočeského kraje pro Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec ve výši 35 000 kč na úpravy ve výstavních prostorách VKC JH. Finanční prostředky budou použity na nákup světelných ramp a vitrín do expozice. Druhou získanou dotací je příspěvek od Jihočeského kraje ve výši 30 000 Kč určený na propagaci všech úseků činnosti organizace v místních médiích a na sociálních sítích.

 • Dotace podpoří provoz Senior centra i Domova pro matky s dětmi v Políkně

Město Jindřichův Hradec získalo dotaci od Jihočeského kraje ve výši 130 000 Kč, která je určena na zajištění provozu Senior centra. „Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a osob se zdravotním postižením, aktivní trávení jejich volného času, zajištění sociálních kontaktů, eliminace osamělosti, sociální izolace a zachování jejich duševní a fyzické pohody,“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová.

Rada schválila také přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních sužbách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro zaměstnance pracující v registrované sociální službě včetně úhrady nákladů na zákonné odvody. Dotace ve výši 53 520 Kč je určena zaměstnancům Domova pro matky s dětmi v Políkně.

 • Rada města schválila přidělení dotací v sociální oblasti

Dotačním programem jsou podporovány dvě aktivity. V rámci opatření č. 1 jsou podporovány registrované sociální služby. V rámci opatření č. 2 jsou podporovány neregistrované sociální služby – např. podpůrné programy zaměřené na pomoc a péči o seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, volnočasové aktivity jako prevence sociálního vyloučení z důvodu věku nebo zdravotního znevýhodnění atd. V řádném termínu bylo podáno celkem 33 žádostí (23 žádostí do opatření č. 1 a 10 žádostí bylo podáno do opatření č. 2). „V opatření č. 1 bylo rozděleno celkem 1 350 000 Kč. Dotaci ve výši 100 000 Kč dostalo například Domov seniorů spravovaný Centrem sociálních služeb J. Hradec, Farní charita J. Hradec nebo Otevřená okna z.ú.,“ uvedla místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. V opatření č.2 bylo rozděleno celkem 200 000 Kč. Peníze šly například do Oblastního spolku Českého červeného kříže nebo Svazu tělesně postižených. Přidělení dotací pod 50 000 Kč schválila rada města. Dotace nad 50 000 Kč musí ještě schválit zastupitelstvo.

 • Rada města schválila přidělení dotací na pořádání dvou sportovních akcí

V dotačním programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2021 opatření č.3 – Příspěvek na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města je celkem alokováno 450 tis. Kč. Vzhledem k situaci v souvislosti s COVID-19, nebyla z tohoto opatření dosud poskytnuta žádná finanční dotace. Rada města teď schválila dvě žádosti o přidělení dotace. Cyklistický klub Jindřichův Hradec získal dotaci ve výši 30 000 Kč na pořádání 22. ročníku etapového závodu v silniční cyklistice s názvem „Memoriál Jiřího Hudínka“, který se uskuteční ve dnech 4. – 6. června 2021. Dojezdy jednotlivých etap jsou situovány do obcí Číměř, Popelín a Český Rudolec. Jedná se o závod v mládežnických i seniorských kategoriích za předpokládané účasti cca 150 aktivních závodníků.

Na pořádání Jindřichohradeckého triatlonu získal TCV Jindřichův Hradec dotaci ve výši 10 000 Kč. Jindřichohradecký triatlon se uskuteční dne 19. června 2021 v lokalitě rybníka Malý Ratmírov. Zmíněný závod je zařazen do seriálu triatlonových závodů jihočeského poháru v triatlonu. Závod je vypsán pro kategorie seniorů, juniorů a pro dětské kategorie. Lokalita rybníka Malý Ratmírov je pro pořádání závodů podstatně vhodnější než lokalita rybníka Vajgar, především s ohledem na bezpečnost závodníků při cyklistické části závodu.

 • Během července firma opraví dvě kuchyňky na 3. mateřské škole na sídlišti Vajgar

Výběrové řízení na opravu kuchyněk u dvou tříd na 3. mateřské škole na sídlišti Vajgar vyhrála firma Miroslav Konhefr za cenu 416 403 Kč s DPH. Akce je zahrnuta do rozpočtu města pro letošní rok a bude probíhat od 1. do 27. července.

 • 2. Základní škola získala dotaci přes 940 000 Kč na projekty v rámci výzvy Šablony III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Výzvu Šablony III. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřských a základních škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků formou personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Spolufinancování z vlastních zdrojů je ze strany žadatele stanoveno na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu. „Plánovaná délka projektu je 24 měsíců a škola z této dotace zajistí činnost speciálního pedagoga pro další období dvou let a projektové dny pro žáky ve škole i mimo školu. Začátek realizace projektu je naplánován na 1. 9. 2021 a ukončení 31. 8. 2023,“ doplnila místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Rada města souhlasila s přijetím dotace pro 2. základní školu ve výši 941 888 Kč.

 • Akce konané na letišti Jindřichův Hradec v roce 2021

Podle smlouvy o výpůjčce mezi městem Jindřichův Hradec a Aeroklubem Jindřichův Hradec musí rada města aeroklubu udělit souhlas s akcemi pořádanými na jindřichohradeckém letišti. „Rada města s předloženým plánem akcí souhlasila s tím, že všechny akce budou probíhat za podmínky dodržení platných právních předpisů, včetně bezpečnostních, protipožárních a hygienických opatření. Akce související s leteckým provozem budou ukončeny vždy do 17hodin,“ uvedl místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Konkrétně jde o tradiční tuningový sraz JH Sprint a Tuning, který se uskuteční 2. – 3. července 2021, tréninkové akrobatické lety reprezentantů Francie, které proběhnou 6.-9. července 2021, Dětský příměstský tábor s názvem „Prázdniny na letišti“ v termínu 12. července – 6. srpna 2021, Letecký den za účasti Armády České republiky, který se uskuteční 31. července 2021, tradiční parašutistickou soutěž, Jindřichohradecký pohár, součást Českého poháru v parašutismu v termínu 14. – 15. srpna 2021 a tradiční tuningový sraz JH Sprint a Tuning, který se bude konat 3. – 4. září 2021.

Zdroj: Web města Jindřichův Hradec