4 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 13. února 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 13. února 2019 sešli na své schůzi v kompletním devítičlenném počtu.

Návrh na zadání veřejných zakázek z bytového hospodářství

  • Oprava zadní fasády 7/I, nám. Míru

Jedná se o opravu omítek zadní části fasády přiléhající ke dvorku souseda č. p. 5/I, revizi a opravu klempířských prvků a nátěr dřevěných prvků – oken. Oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 133 671 Kč bez DPH. Termín realizace je 10. dubna 2019 až 25. června 2019. Rada schválila návrh zadání zakázky této veřejné zakázky.

  • Oprava fasády 136/I, ul. Panská (informační středisko)

Jedná se o opravu a nátěr fasády po první římsu, provedení tlakové injektáže silikonovou mikroemulzí – omezení vzlínání vody do zdiva domu (z pohledové části ul. Panská a náměstí). Dále bude proveden nátěr všech výkladců a vstupních dveří do domu a nebytových prostor, restaurátorský zásah u kartuše s erbem nad vraty a obnova poškozených štukových výzdob v portálu vrat. Oprava bude provedena dle projektové dokumentace a závazného stanoviska oddělení památkové péče. Jedná se o nemovitou kulturní památku. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 099 581 Kč bez DPH. Termín realizace je 10. dubna 2019 až 25. června 2019.
Rada města schválila návrh zadání této veřejné zakázky.

Návrh zadání veřejných zakázek malého rozsahu

  • Zpracování projektové dokumentace – Dvoupodlažní parkoviště Husova

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace výstavby dvoupodlažního parkoviště v areálu bývalých Švecových kasáren v prostoru stávajících garáží a úprava zbývajících ploch v areálu. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačeným zájmovým územím a popis rozsahu požadovaného řešení. Situace řešeného území bude předložena k jednání na radě města. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD – Dvoupodlažní parkoviště Husova.

  • Zpracování projektové dokumentace – cyklostezka Nežárecká – Povodí – Lišný dvůr

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/14811 v úseku od areálu Povodí Vltavy k areálu Lišný dvůr včetně přemostění Rudolfovského potoka. Podkladem pro zadání bude snímek z mapy s vyznačeným zájmovým územím a popis rozsahu požadovaného řešení. Situace předpokládaného umístění stavby bude předložena k jednání radě města. Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování PD – cyklostezka Nežárecká – Povodí – Lišný dvůr.

  • Přijetí dotace pro projekty v rámci výzvy Šablony II – 3. MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo Výzvu č. 02_18_063 – Šablony II. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Podpora školám je poskytována formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje řídící orgán. Žádosti je možné podávat do 28. 6. 2019. Dotace je poskytována v plné výši bez spolufinancování z vlastních zdrojů. Projekt bude financován z EU a ze státního rozpočtu v režimu ex-ante (jedna zálohová platba ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu). Plánovaná délka projektu je 24 měsíců. Mateřská škola z této dotace zajistí činnost chůvy ve třídě zřízené pro děti od dvou let věku na 0,5 úvazku po dobu 7 měsíců (od 1. 2. 2019 do 31. 8. 2019), školního asistenta na 0,63 úvazku od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2021, speciálního pedagoga na 0,2 úvazku po dobu trvání projektu, další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na předčtenářskou gramotnost a osobnostní rozvoj předškolních pedagogů a na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Rada města schválila přijetí dotace pro 3. mateřskou školu Jindřichův Hradec III, Vajgar 594 pro projekt „3. MŠ II“ v maximální výši 954 139 Kč z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č. 02_18_063 – Šablony II.

Plán výstav Galerie Výstavního domu Stará radnice v roce 2019

  • Rada města po projednání schválila plán výstav pro výstavní prostory Galerie Výstavního domu Stará radnice v roce 2019.

Jedná se o výstavy:
2. 4. 2019 – 28. 7. 2019
„ Z historie partnerského města: železniční motivy Neckargemündu 50. – 70. let 20. století“
Kurátor výstavy Frank Volk, kurátor za město Jindřichův Hradec Petr Kolář

3. 8. 2019 – 29. 9. 2019
„Josef Lada – obrazy“
Josef Lada – český ilustrátor, malíř a spisovatel
Výstava představuje průřez celoživotním dílem Josefa Lady (1887–1957), který se narodil do chudé řemeslnické rodiny ševce v malé středočeské vesnici Hrusice. Zde prožil dětství a rád se sem vracel pro načerpání sil a inspirace. Sepětí člověka s přírodou a vesnický život pak přenesl do své volné tvorby. Ta také tvoří podstatnou část výstavy, z které se dají vytvářet tematické okruhy zachycující českou krajinu, zimu, zvířata, dětské hry, zemědělský rok, lidové zvyky, svátky či bájné postavy. Menší část výstavy představuje Ladovu ilustrátorskou a spisovatelskou činnost, kterou lze rozdělit do témat spisovatel a ilustrátor dětských knih, kreslený humor či ilustrace pro dospělé.
– výstava reprodukcí Josefa Lady
– výstava pořádaná Výstavním domem Stará radnice ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha východ a rodinou Ladových

3. 10. 2019 – 31. 10. 2019
„Josef Lada – pohádkové ilustrace“
– výstava reprodukcí Josefa Lady

Adventní výstava 2019
„Josef Lada – Vánoce a zima“ spojená s výstavou hraček Luďka Fialy
– výstava reprodukcí Josefa Lady
– výstava dřevěných hraček s pátečním odpoledním „hraním“ s autorem

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města