10.5 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 19. dubna 2021?

13. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 19. dubna 2021

  • Město nabízí plakátovací plochy pro reklamu místním podnikatelům zdarma

„Výlepové plakátovací plochy jsou už několik měsíců téměř prázdné. Oživil je například projekt Na viděnou!, i tak je na nich ale stále dost místa. Rada města se rozhodla, že plakátovací plochy nabídne po celý květen místním podnikatelům, aby na celkem šestnácti místech ve městě mohli prezentovat svůj, obchod, službu nebo restauraci,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Bc. Radim Staněk. Objednaná výlepová kampaň bude trvat od 3. do 16. května 2021 (varianta A) nebo od 17. do 30. května 2021 (varianta B), popř. od 3. do 30. května 2021 (pouze v případě volného místa). Objednávky a plakáty mohou zájemci doručit do kanceláře Kulturního domu Střelnice od 26. do 30. dubna 2021 (varianta A) a od 10. do 14. května 2021 (varianta B). Maximální rozměry plakátů odpovídají formátu A3. V případě většího počtu zadaných výlepových kampaní budou plakáty umístěny na plochy v pořadí, v jakém byly objednávky s plakáty doručeny zadavateli do kanceláře KD Střelnice

  • Obnovu vodorovného dopravního značení provede firma JIHO Stavspol

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. zadání veřejné zakázky na obnovu vodorovného dopravního značení firmě JIHO Stavspol, s.r.o. Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy. Vítězná společnost nabídla cenu 460 000 Kč bez DPH. Předmětem zakázky je obnova stávajícího vodorovného dopravního značení, to znamená například dělící čáry, přechody pro chodce nebo vodící pásy pro slepce.

  • Plavecký bazén bude mít nový systém technologie

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. zadání veřejné zakázky na výměnu systému měření a regulace řídícího systému technologie bazénu firmě ČES – Českobudějovická elektromontážní společnost, s.r.o. za cenu 555 000 kč bez DPH. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy. Jedná se o výměnu systému měření a regulace technologie na ovládání vzduchotechniky, chladícího systému a topení v plaveckém bazénu.

  • Rada města schválila odpovědi na interpelace zastupitelů

Interpelace zastupitele Ing. Stanislava Mrvky se týkala radou přijatého tržního řádu, kdy uvedený zastupitel vznesl na radu dva dotazy: na základě jakého titulu o restauračních zahrádkách rozhoduje příslušný místostarosta? Jaký je postup v situaci, kdy restaurační zahrádka vzniká mimo pozemní komunikaci? Rada města schválila odpověď na interpelaci v tom smyslu, že v případě restauračních zahrádek je třeba rozlišovat dva případy. V prvním případě jde o situaci, kdy je restaurační zahrádka umístěna na pozemní komunikaci, a tedy rozhoduje příslušný silniční správní úřad. V druhém případě jde o situaci, kdy není restaurační zahrádka umístěna na pozemní komunikaci (typicky bývá umístěna na veřejném prostranství), a tedy vydává povolení odbor finanční. „V prvním případě jde o výkon státní správy, který se řídí tržním řádem. Příslušný silniční správní úřad je v rámci tohoto řízení povinen vyžádat si souhlas vlastníka komunikace. Je-li tímto vlastníkem město Jindřichův Hradec, pak souhlas dává příslušný místostarosta, který zaštiťuje odbor dopravy a je k tomuto úkonu výslovně zmocněn Organizačním řádem Městského úřadu Jindřichův Hradec,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Ing. Jan Mlčák, MBA. V druhém případě jde o výkon samosprávy, neboť se jedná o zřizování restauračních zahrádek na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města Jindřichův Hradec. V tom případě je třeba se řídit Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Provozovatel restaurační zahrádky v tomto případě má ohlašovací povinnost vůči městu Jindřichův Hradec, které následně může povolit zvláštní užívání veřejného prostranství. Toto povolení podepisuje starosta nebo místostarosta/místostarostka, to podle toho, do čí gesce náleží finanční odbor. Lze nicméně konstatovat, že v tom či onom případě je vždy možné (nikoliv nutné) předložit Radě města Jindřichův Hradec souhlas s umístěním restaurační zahrádky ke schválení.

Interpelace zastupitele JUDr. Tomše Vytisky se týkala toho, jestli město Jindřichův Hradec ve svých kulturních a sportovních organizacích poskytuje osobám se zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, nějaké slevy. Rada města schválila odpověď na tuto interpelaci s tím, že podle vyjádření Kulturního domu Střelnice je poskytnuta sleva držitelům výše uvedeného průkazu a jeho doprovodu ve výši 50% ceny vstupného. Dle vyjádření Služeb města osoby s průkazem ZTP/P mají vstupné do jindřichohradeckého bazénu zdarma a jejich doprovod platí zvýhodněné vstupné (ceník zvýhodněného vstupného je dostupný na pokladně vnitřního plaveckého bazénu a i na webových stránkách bazénu). Dle vyjádření Vzdělávacího a kulturního centra osoby s průkazem ZTP/P mají snížené vstupné a jejich doprovod má vstup zdarma (ceník je dostupný jak na pokladnách, tak i na webových stránkách detašovaných pracovišť organizace).

  • Dvě kuchyňky na 3. MŠ čeká rekonstrukce

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu kuchyněk u dvou tříd 3. mateřské školy na sídlišti Vajgar. Předmětem zakázky je celková rekonstrukce kuchyněk a průchozích předsíní u dvou tříd mateřské školy. Dle projektové dokumentace bude v rámci akce provedena kompletní výměna rozvodů vody, kanalizace a elektřiny. Dále budou vyměněny původní obklady, dlažby, svítidla a nově bude osazeno nové nouzové osvětlení a nové elektrické rozváděče a v opravených místnostech budou provedeny malířské a natěračské práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 420 000 Kč a termín realizace je 1.–28.7.2021

Zdroj: Web města Jindřichův Hradec