14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 20. února 2019?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 20. února 2019 sešli na své schůzi v sedmičlenném počtu. Omluveni byli Jan Mlčák (PATRIOTI) a Bohumil Komínek (ČSSD).

  • Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Jindřichův Hradec – ilustrační foto: Amálie Buřilová

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících chodníků, sadové úpravy, doplnění herních prvků a odpočinkové plochy. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, která byla v rozpracovanosti konzultována s obyvateli bytových domů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 762 tis. Kč bez DPH. Termíny realizace jsou  13. 5. 2019 až 28. 6. 2019. Rada města po projednání schválila návrh zadání této zakázky.

  • Přidělení šesti sociálních bytů

Jedná se o nové byty v ulici Sládkova, které byly vybudovány s podporou dotace IROP. V návaznosti na podmínky dotačního titulu bylo u žadatelů provedeno sociální šetření. Rada města po projednání schválila uzavření nájemních smluv se šesti žadateli, kteří přesně vyhovují daným kritériím. Výše nájemného 53,49 Kč/m2/měs. Nájemní smlouva musí být uzavřena na dobu určitou minimálně 1 kalendářní rok, nejdéle na 2 roky s možností prodlužování, pokud nájemce a další osoby užívající byt splňují dané podmínky. Po dobu pětileté udržitelnosti projektu musí být v sociálních bytech dostupná sociální práce.

  • Revitalizace zeleně – knihovna, plovárna

V souvislosti se zhoršujícím se stavem dřevin na exponovaných lokalitách je potřebné řešit nejen zajištění dlouhodobé perspektivy dosud vitálních dřevin, ale i nové dosadby. Proto, aby nové výsadby vznikaly koncepčně a s jasnou vizí, zajistil odbor životního prostředí zpracování projektových dokumentací na úpravy prostor v okolí knihovny (u Lidlu) a areálu městské plovárny. Stěžejním tématem obou projektů je zajištění maximálních ploch funkční zeleně, která bude plnit nejen funkci hygienickou, ale i funkci mikroklimatickou a estetickou. V obou případech nově navržené výsadby svou plochou převyšují množství stávající zeleně doporučené k odstranění. Oba projekty vypracovala zahradní architektka Ing. Markéta Roubíková z Jindřichova Hradce. Minimálně částečná realizace je plánovaná na letošní rok u budovy knihovny. Výsadby na plovárně budou uloženy jako forma náhradních výsadeb za kácení stromů na pozemcích města. Kromě jiného můžou projekty sloužit i při ukládání náhradních výsadeb za odkácené dřeviny v případech, kdy žadatel o kácení nevlastní vhodný pozemek a souhlasil by s vysazením na pozemku vlastníka jiného, v tomto případě města J. Hradec.

Rada města po projednání vzala na vědomí existenci projektů „Městská plovárna JH – Revitalizace zeleně“ a „Městská knihovna JH – Revitalizace zeleně“ a dále schválila ukládání náhradních výsadeb v rozsahu projektových dokumentací na pozemky ve vlastnictví města J. Hradec.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Územní studie sídelní zeleně

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu – Územní studie sídelní zeleně. Město Jindřichův Hradec dosud nemá žádný koncepční materiál, který by nejen evidoval zelené plochy, ale současně hodnotil a navrhoval tvorbu nových zelených ploch a výsadeb zeleně. Proto by bylo vhodné využít nabídku podpory ze 115. výzvy OPŽP na pořízení „Studie sídelní zeleně“. Tato studie by byla strategickým a koncepčním dokumentem rozvoje veškerých zelených ploch ve městě (včetně místních částí). Studie kromě uvedeného navrhuje obnovu a tvorbu zeleně s cílem zajištění zlepšení kvality prostředí ve městě – funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zástavby, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině. Studie doporučuje regulativy pro jednotlivé kategorie zeleně, dělí plochy do intenzitních tříd údržby, stanovuje zásady rozvoje a údržby. Dále navrhuje etapizaci rekonstrukce, realizace a dalších úprav zeleně. Studie by byla odborným podkladem pro postupy územního plánování, pro projekční a realizační činnost města i pro správu (ochranu a údržbu) zeleně. Záměr na zpracování studie i obsah zadání byl odsouhlasen komisí pro životní prostředí na jednání 11. 2. 2019. V rámci výše uvedené 115. výzvy (končí 2. 1. 2020), lze na pořízení studie, při následné realizaci alespoň jednoho z návrhu vyplývajícího z této studie, získat podporu ve výši 85 %. Předpokládaná cena za zpracování studie je 400 000 Kč včetně DPH.

  • Uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadu

Společnost EKO-PF se zabývá sběrem a svozem upotřebených potravinářských olejů a tuků ve městě Jindřichův Hradec. Do této chvíle byl sběr a svoz nádob zajišťován společností na základě smluvního vztahu mezi EKO-PF. a společností AVE CZ odpadové hospodářství a byl prováděn zdarma. Vzhledem k tomu, že společnost EKO-PF byla nucena od roku 2019 díky zvyšujícím se nákladům zpoplatnit systém sběru a svozu nádob na oleje a tuky, je nutné tuto službu nově smluvně ošetřit. Všechny nádoby na sběr tuků rozmístěné po městě Jindřichův Hradec patří společnosti EKO-PF, která zároveň zajišťuje i samotný svoz nádob. Jelikož společnost AVE CZ odpadové hospodářství v této službě figurovala jen jako prostředník mezi městem Jindřichův Hradec a společností EKO-PF rada města po projednání schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů mezi městem Jindřichův Hradec a společností EKO-PF s.r.o., se sídlem Hlincová Hora.

  • Jmenování předsedy a tajemníka Sportovní komise Rady města Jindřichův Hradec

Radní města jmenovali na návrh sportovní komise předsedou této komise Jaromíra Kopřivu a tajemníkem Michala Dvořáka, pracovníka odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

  • Záštita starosty města

Ve dnech 17. až 19. května 2019 organizuje Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol v oboru komorní hra s převahou smyčcových nástrojů v Jindřichově Hradci. Celostátní kolo soutěže vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V této souvislosti rada města schválila převzetí záštity starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou nad touto akcí.

  • Plán kulturních a společenských akcí města Jindřichův Hradec na rok 2019

Jindřichohradečtí radní schválili plán kulturních a společenských akcí pořádaných městem Jindřichův Hradec v roce 2019 realizovaných odborem kanceláře starosty s finančním krytím dle schváleného rozpočtu města pro rok 2019. Při sestavování tohoto plánu vycházel odbor kanceláře starosty především ze schváleného rozpočtu města pro rok 2019 a dále z atraktivity a oblíbenosti tradičních akcí pořádaných již v minulosti. Jedná se zejména o akce propagující cestovní ruch, kde hlavní cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a mládež. Do plánu kulturních a společenských akcí je rovněž zařazena spolupráce při soutěži v požárním útoku O pohár starosty města. Během kulturní sezóny může dojít k zařazení nové, či zrušení některé z naplánovaných akcí, případně ke změně již stanoveného termínu.

  • Vlajka pro Tibet

Rada města po projednání schválila připojení se města Jindřichův Hradec k akci „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2019 na budovu radnice v Klášterské ulici k vyjádření solidarity se zemí, kde jsou již 60 let potlačována lidská práva. K celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“ se Česká republika aktivně připojila již v roce 1996, kdy vlajku vyvěsily první čtyři radnice. Město Jindřichův Hradec vyvěšovalo vlajku vždy 10. března i v minulých letech.

Zdroj: Karolína Bartošková, tisková mluvčí města