8.6 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 22. února 2020?

6. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 22. února 2021

  • Město chystá nový projekt na podporu cestovního ruchu, pomoci s realizací má dotace
Ilustrační foto zdroj: Informační centrum Jindřichův Hradec

Oddělení cestovního ruchu a marketingu má tento rok v plánu realizovat projekt nové naučné stezky s pracovním názvem „Cesta zámeckých pánů“. V rámci projektu by došlo k vyznačení naučné stezky centrem města, vybavení mobiliářem, vzniku nového propagačního materiálu – průvodce naučnou stezkou včetně mapy. Inspirací je bohatá historie našeho města těsně spjatá se šlechtickými rody a již zpracované textové a částečně i obrazové materiály v knize Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec. Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na tento projekt, a to v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu od Jihočeského kraje. Předpokládaná cena projektu je 150 000 Kč a dotace by mohla pokrýt až 70% nákladů.

  • Město změnilo auditora, který přezkoumá hospodaření za rok 2020

Město Jindřichův Hradec, stejně jako všechna ostatní, je povinno podle zákona o obcích dát přezkoumat své údaje o hospodaření za uplynulý rok. Město Jindřichův Hradec má v současné době uzavřenou smlouvu o přezkoumání hospodaření s firmou ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. V lednu letošního roku bylo městu sděleno, že jediný auditor firmy, který má auditorské oprávnění, zemřel a že má firma pozastavit veškeré kontroly. Město se pokoušelo s firmou komunikovat ohledně splnění závazku ze smlouvy, avšak firma na veškerou komunikaci nereagovala a do dnešního dne nesdělila, zda bude moci dostát svým závazkům ze smlouvy. Vzhledem k výše popsané situaci a z obavy o nedodržení termínu sestavení závěrečného účtu a účetní závěrky, jejichž součástí je výsledná zpráva o přezkoumání hospodaření a tím nedodržení zákona, rada města rozhodla uzavřít smlouvu o přezkoumání hospodaření uplynulého roku 2020 s panem Ing. Jiřím Tinkou z Třeboně. Přezkoumání bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy a dokončeno ke konci března letošního roku za cenu 50 000 Kč.

  • Rada města schválila smlouvu s firmou, která zajistí kompletní přípravu a administraci výběrového řízení na nového dopravce MHD v Jindřichově Hradci

Rada města na svém minulém zasedání 15. února schválila, že právní a související poradenské služby spojené s přípravou a administrací výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy v Jindřichově Hradci a jeho vybraných místních částech na období 2023 – 2032 provede společnost B&C Dopravní systémy, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Na zasedání 22. února rada města schválila konkrétní smlouvu na tuto službu. Smlouva přesně upravuje, co všechno firma pro město v souvislosti s výběrovým řízením na dopravce provede. Ještě před zahájením výběrového řízení musí společnost udělat revizi počtu vozidel, kilometrů, řidičů nebo technické specifikace vozidel. Firma poté zpracuje úplnou zadávací dokumentaci k výběrovému řízení včetně příloh. Kompletně připraví podklady pro jednání komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Bude spolupracovat na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nebo řešit veškeré případné námitky.

  • Rada města schválila revidovaná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Revize Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Jindřichův Hradec je vyvolána novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, která rozšiřuje zásady zadávání o princip sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Současné zásady, jako je rovné zacházení, zákaz diskriminace nebo transparentnost se tedy rozšířily o princip environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Tato zásada vyžaduje, oproti ostatním, odůvodnění. Jak přesně má odůvodnění vypadat, ale zákon neupravuje. Zadavatel ale musí být vždy schopen v případě potřeby odůvodnění sdělit, a to zejména v případě vypořádání námitek např. proti zadávacím podmínkám nebo v případě požadavku kontrolních a zejména dotačních orgánů, které toto odůvodnění skutečně požadují doložit. Rada města tedy schválila, že je v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek nastaveno vypracování tzv. kontrolního listu, a to již před samotným zahájením výběrového/zadávacího řízení. Tento kontrolní list bude součástí návrhu veřejné zakázky, který je v současné době předkládán radě města ke schválení jako návrh veřejné zakázky.

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací v konkrétní veřejné zakázce odpovídá na řadu otázek týkajících se sociálního a environmentálního tématu. Například bude potřeba si u každé zakázky zodpovědět tyto otázky a odpovědi na ně odůvodnit: Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci osoby znevýhodněné na trhu práce? Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může docházet k porušování mezinárodních úmluv lidských právech, sociálních či pracovních právech? Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.?

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí