0.4 C
Jindřichův Hradec
2.02. 2023
Články

Město Jindřichův Hradec: O čem rozhodovali radní 16. července?

Aktuální zprávy z rady města Jindřichův Hradec naleznete pravidelně na Hradecžije.cz – ve čtvrtek ve večerních hodinách. O letních prázdninách se vedení města schází jedenkrát za dva týdny.

Zadání zakázek malého rozsahu:

Doplnění veřejného osvětlení Políkno 2. etapa

Předmětem zakázky je 2. etapa doplnění veřejného osvětlení v místní části Políkno. První etapa byla realizována v roce 2013 prostřednictvím Mikroregionu Jindřichohradecko. Bude provedeno osazení čtyř nových světelných bodů v části vpravo od silnice v horní části obce. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči Fiera Jindřichův Hradec za cenu 199 249,45 Kč bez DPH se lhůtou realizace 15 dnů.

Šatny na fotbalovém hřišti v Buku

Předmětem zakázky je výstavba objektu šaten v areálu fotbalového hřiště. Jedná se o zděný objekt, ve kterém budou umístěny šatny hráčů, šatna rozhodčích, hygienické zařízení, prostor pro občerstvení, technická místnost a klubovna. Dispoziční řešení bylo odsouhlaseno s osadním výborem a zástupci sportovního klubu. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Šatna na fotbalovém hřišti v Buku uchazeči RM BAU Jindřichův Hradec za cenu 2 898 117,96 Kč bez DPH se lhůtou realizace 131 dnů.

Městská knihovna Jindřichův Hradec - pobočka Vajgar
V novém parku na Vajgaře naleznou Hradečáci dostatek místa pro odpočinek i pro cvičení. Ilustrační foto: Městská knihovna pobočka Vajgar

Založení parku na sídlišti Vajgar
Předmětem zakázky je založení nového parku na sídlišti Vajgar před areálem 5. základní školy. Budou provedeny sadové úpravy, výsadba dřevin a záhonů, vybudovány zpevněné chodníky, pítko a osazen mobiliář. Na akci je přidělena dotace z Operačního programu životní prostředí v částce cca 500 tisíc korun. Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu Založení parku na sídlišti Vajgar uchazeči Filuna Dolní Pěna za cenu 1 536 442 Kč bez DPH.

Návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu:

Rada města po projednání schválila návrhy zadání veřejných zakázek malého rozsahu:

  • Chodník Pražská mezi Gymnazijní a Röschovou
  • Opravy chodníků ulic Scheinerova a Sládkova
  • Oprava dosazovacích nádrží ČOV
  • Revitalizace území v Radouňce
  • Dětské hřiště v místní části Otín

Chodník Pražská mezi Gymnazijní a Röschovou – předmětem zakázky je rekonstrukce a rozšíření uvedeného úseku chodníku, přemístění navazujícího přechodu pro chodce přes ulici Pražská a vybudování jeho bezpečnostního osvětlení. Povrch chodníku ze zámkové dlažby, na přechodu budou osazena speciální bezpečnostní svítidla, která zajišťují za snížené viditelnosti intenzivní osvětlení přecházejících chodců. Termín realizace je navržen v návaznosti na připravovanou rekonstrukci plynovodu v ulici Pražská.

Opravy chodníků ulic Scheinerova a Sládkova – předmětem zakázky jsou opravy chodníků v části ulice Scheinerova mezi ulicemi Claudiusova a arch. Teplého (oboustranný – živičný povrch) včetně rekonstrukce veřejného osvětlení a v části ulice Sládkova v úseku mezi ulicemi Třebického a Pravdova (jednostranný – zámková dlažba). Bude provedena kompletní rekonstrukce povrchu a podkladních vrstev.

Oprava dosazovacích nádrží na čističce odpadních vod (ČOV) – předmětem zakázky je náhrada stávajících přelivových žlabů nádrží za nerezové zanořené děrované potrubí (poslední stupeň čištění), úpravy přepadové šachty a odtokového objektu. Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace s výkazem výměr, kterou zajistil provozovatel ČOV. Vzhledem k tomu, že se jedná o 2 nádrže, které je nutné z důvodu zajištění provozu opravovat postupně, je možné na základě skutečné finanční náročnosti zakázky tuto rozdělit na etapy a 2. část realizovat v příštím roce.

Revitalizace území v Radouňce – předmětem zakázky je revitalizace soustavy vodních nádrží v lokalitě Radouňka Na Kopečku, kde bude provedeno odbahnění a oprava výpustních zařízení stávajícího rybníka, revitalizace napájecí strouhy a zřízení mokřadů a jímacích zářezů. Na akci je podána žádost o dotaci z OPŽP, která je ve fázi hodnocení, ale protože podle podmínek dotační výzvy je nutné v letošním roce realizovat min. 60 % objemu akce, je třeba zahájit zadávací řízení s tím, že v zadávací dokumentaci zakázky bude uvedena možnost zrušení zadávacího řízení v případě nepřidělení dotace.

Dětské hřiště v místní části Otín – předmětem zakázky je výstavba dětského hřiště s herními prvky v místní části Otín. Bude provedena plošná úprava terénu, dopadové plochy a osazeny herní prvky dle výběru osadního výboru. Plocha bude oplocena nízkým oplocením zčásti demontovatelným na základě požadavku Povodí Vltavy – správce potoka Řečička.

Zřízení pamětní desky padlým vojákům 75. pěšího pluku v Jindřichově Hradci z I. světové války ve Starém Martinově
Koncem července 2014 uplyne 100 let od začátku 1. světové války. Po celé zemi budou probíhat vzpomínkové akty a bohoslužby za oběti této války, jejíž hrůzy nemají již žádného přímého pamětníka. V souvislosti s tímto výročím se pan Ladislav Holický z Okrouhlé Radouně obrátil na Radu města Jindřichův Hradec s návrhem o zřízení pamětní desky v místě těžkých bojů padlým vojákům 75. pěšího pluku v Jindřichově Hradci z I. světové války ve Starém Martinově na Ukrajině. Památník v současné době existuje, avšak byl zbudován 9. září 1915 a je ve velmi zanedbaném stavu. Starý Martinov je navštěvovaný i českými občany, ať už jde o potomky padlých vojáků nebo o zájemce z řad vojenské historie. Stovky vojáků z Jindřichova Hradce a okolí jsou zde pochováni v hromadných hrobech. Z tohoto důvodu pan Holický předkládá Radě města Jindřichův Hradec námět na zřízení pamětní desky, která by byla instalována v roce 2015 v době stého výročí na památníku ve Starém Martinově. Rada města po projednání schválila vyhotovení a umístění pamětní desky padlým vojákům 75. pěšího v Jindřichově Hradci, kteří zahynuli při bojích u Starého Martinova v červnu roku 1915. Deska bude instalována ke stému výročí v roce 2015 na pomníku ve Starém Martinově na Ukrajině.

Poskytnutí finančních dotací
Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 4 tis. Kč Místní organizace Českého rybářského svazu J. Hradec účelově určené na úhradu nákladů za dopravu v souvislosti s účastí Jana Kostky ml. na Mistrovství světa juniorů U23, které se uskuteční ve dnech 21. až 26. července 2014 v nizozemském Assenu.

Rada města schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 5 tisíc korun organizaci JUNÁK – svazu skautů a skautek, Středisku Zlatá růže Jindřichův Hradec účelově určené na částečné pokrytí nákladů spojených s materiálně technickým zabezpečením oslav 100. výročí založení skautingu v Jindřichově Hradci, které se uskuteční dne 27. září 2014 v Muzeu Jindřichohradecka.

Poskytnutí finanční dotace na pořádání letního tábora pro děti a dospělé s handicapem

V letošním roce se tábor uskuteční ve dnech 3. až 9. srpna 2014 v bezbariérovém penziónu „LESÁK“ v Chlumu u Třeboně a bude zaměřen na sportovně rehabilitační vyžití dětí. Letošního tábora se zúčastní celkem 18 dětí a 22 dospělých s handicapem a 25 dobrovolníků (včetně lékařky a zdravotnice). Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace ve výši 10 tisíc korun Občanskému sdružení OKNA Jindřichův Hradec účelově určené na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním letního tábora.

Bezdrátový hlasovací, řídící a archivační systém

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení bezdrátového hlasovacího, řídícího a archivačního systému pro účely jednání zastupitelstva města. Systém by měl výrazně zjednodušit hlasování, zkvalitnit nahrávání audio záznamu a jeho archivaci.

Návrh na zadání veřejné zakázky – lesní hospodářský plán

Rada města po projednání schválila návrh zadání veřejné zakázky na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města J. Hradec na období 2016 – 2025. Finanční prostředky na tuto zakázku byly schváleny v rozpočtu města v ORJ 39 – správa majetku.

Projednání závěrů a doporučení dopravní komise

Rada města schválila doporučení dopravní komise:

a) řešení přechodů pro chodce s osvětlením Vajgar, Claudiusova s tím, že nově vzniklé plochy budou řešeny v návaznosti na koncepci cyklodopravy v J. Hradci.

b) odložení řešení zastávky Vídeňská u Madety do doby rozhodnutí navrhovaného napojení průmyslové a obchodní zóny „Za škrobárnou“ v J. Hradci s tím, že tento záměr bude v souladu s koncepcí cyklodopravy v J. Hradci.

c) úpravu zastávky Vídeňská u nemocnice s tím, že tento záměr bude v souladu s koncepcí cyklodopravy v J. Hradci.

d) úpravu plochy Vajgar u Teplospolu s tím, že tento záměr bude v souladu s koncepcí cyklodopravy v J. Hradci a bude jasně doložen způsob obsluhy.

e) řešit podnět 5. Mateřské školy Jindřichův Hradec V, Havlíčkova 175 formou vodorovného a svislého dopravního značení umístěného před místem, kde se přechází jednosměrní komunikace (svislá dopravní značka č. A 12 – děti + vodorovné dopravní značení – nápis děti, nebo symbol děti)

f) řešit podnět pana M. Vyškovského z Radouňky na omezení výšky nákladních vozidel do výšky max. 3 m a omezení rychlosti na 20 km/hod. ve Skrýchovské ulici a to umístěním z obou stran této komunikace svislé dopravní značky č. B 11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou „mimo vlastníků a nájemců sousedních pozemků“ a to cca 200 m od ulice U Rybníčku – u č. p. 200 a v opačném směru na křížení s účelovou komunikací vedoucí ke střelnici s příslušnými návěstmi slepé ulice č. IP 10a.

g) vymezit v Pravdově ulici nejméně v úseku podél administrativní budovy dopravním značením parkoviště s parkovacím kotoučem v pracovní dny na jednu hodinu v době od 7:00 -15:00 hodin včetně jednoho místa místo pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o šířce 3,5 m.

h) vymezit na parkovišti před MŠ v Röschově ulici čtyři parkovací místa pro rodiče, kteří vezou, nebo vyzvedávají dítě ze školky. (Obdoba parkoviště u 5. základní školy – dodatková tabulka „V pracovní dny MŠ od 6 – 18 h. na dobu nezbytně nutnou k převzetí dítěte z MŠ“.)

i) řešit rozšíření parkovacích míst na sídlišti Hvězdárna podle předloženého návrhu a tento návrh řešit projekčně.

j) řešení prostoru u V. Základní školy Jindřichův Hradec, Větrná 54 jako pěší zóna (s možností parkování jednoho vozidla pro pečovatelskou službu). Dále v tomto prostoru odstranit svislé dopravní značky č. B1 + E13 text z důvodu umožnění příjezdu rodičů žáků Základní školy, Větrná 54 v J. Hradci při dovozu dětí ke škole a osadit svislé dopravní značky č. IP 25a Zóna s dopravním omezením – zákaz stání + IP 25b Konec zóny s dopravním omezením.

k) umístění dopravního zrcadla v Políkně.

Autor: Karolína Průšová

Nejnovější články

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L

NATURHOUSE | Odborníci na zdravé hubnutí

Miloslav L

Vaše firemní akce v Penzionu Pod Zámkem

Miloslav L