27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 21. června 2021 a program zastupitelstva

21. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 21. června 2021

 • Starosta města předal pamětní medaili MUDr. Vítu Lorencovi za zásluhy v době pandemie covid-19
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační Foto: Ondřej Dohnal

MUDr. Vít Lorenc stál od začátku pandemie nemoci covid-19 spolu s ostatními lékaři a sestrami z ARO Nemocnice Jindřichův Hradec v první linii boje s touto nemocí. „Jako primář ARO a místopředseda představenstva nemocnice koordinoval celý chod covidového oddělení. Díky svým manažerským a odborným schopnostem úspěšně řídil toto oddělení v mimořádně těžké době. Vedle toho koordinoval ostatní lékařskou péči v nemocnici a stal se také hned na začátku hlavní osobou pro vakcinaci v jindřichohradecké nemocnici,“ zdůvodnil udělení pamětní medaile starosta Jan Mlčák. Vít Lorenc se velkou měrou podílel na řízení celého vakcinačního procesu a na přípravě očkovacího centra na Fakultě managementu VŠE. Rada města proto v souladu se statutem pro udělení pamětní medaile města Jindřichův Hradec schválila udělení pamětní medaile města Jindřichův Hradec MUDr. Vítu Lorencovi, členovi představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, jako výraz ocenění mimořádných zásluh v době pandemie nemoci covid-19 ve městě Jindřichův Hradec. Medaile byla předána ve čtvrtek 24. června 2021 v 9:00 v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií v rámci zasedání krizového štábu.

 • Do Jindřichova Hradce opět zavítá Kino na kolečkách

Rada města schválila žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství, a to konkrétně parku pod gymnáziem. Ve dnech 3. a 24. srpna plánuje projekt Kino na kolečkách promítání letního kina v těchto místech. Více informací o projektu zde.

 • Město opět uspořádá tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Dotací ho podpoří také Jihočeský kraj

Rada města schválila přijetí dotace od Jihočeského kraje ve výši 69 000 Kč na realizaci projektu Rekreačně výchovný tábor 2021, který každý rok město Jindřichův Hradec pořádá pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí. „Cílem tábora je výchovné působení na děti směřující k eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, k získání potřebných společenských a hygienických návyků a smysluplného trávení volného času v době letních prázdnin,“ řekla místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Tábor je realizován pravidelně od roku 2003 v souladu s Plánem prevence kriminality města Jindřichův Hradec. Rekreačně výchovný tábor je uskutečňován prostřednictvím Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci a koná se na turistické základně v Dolním Radíkově. Celkové náklady na realizaci tábora činí 175 000 Kč. V letošním roce se rekreačně výchovný tábor uskuteční pro 30 dětí v termínu od 15.8.2021 do 25.8.2021.

 • Rada města jmenovala pracovní skupinu pro posouzení studie „Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion“

Rada města Jindřichův Hradec na svém jednání 31. května schválila požadavek jmenovat pracovní skupiny pro posouzení studie s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu Tyršův stadion, Jindřichův Hradec“ složenou ze členů zastupitelstva města, po jednom za každý politický subjekt, městského architekta a vedoucího odboru rozvoje.

Zastupitelé města obdrželi výzvu k předložení návrhů nominantů do pracovní skupiny. Rada města schválila na základě doručených nominací složení komise takto: Ing. Magda Blížilová (hnutí ANO 2011), Bc. Radim Staněk (ODS), Bc. Miroslav Kadeřábek (ČSSD), Ing. Jaroslav Chalupský (Hradec srdcem a rozumem + Svobodní), MUDr. Jaromír Kopřiva (Česká pirátská strana), Mgr. Ondřej Pumpr (STAN), Ing. Bohumil Komínek (nezávislí), Mgr. Vladimír Prokýšek (KSČM), Otakar Kinšt (PATRIOTI Jindřichův Hradec), Mgr. Vladislav Burian ((SNK-ED (STAN)), Ing. arch. Lukáš Soukup (městský architekt),Ing. Karel Hron (vedoucí odboru rozvoje MěÚ), zástupce realizátora studie.

 • Město chystá stavbu chodníku kolem hlavní silnice v Otíně

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na stavbu chodníku podél silnice druhé třídy č. 164 v Otíně. Jedná se o výstavbu souvislých chodníků v minimální šířce 1,5 m. Dále bude zrušen stávající nevyhovující přechod pro chodce v blízkosti křižovatky hlavní silnice s místní komunikací a nahradí se místem pro přecházení, umístěným blíže ke křižovatce. „Doplní se také místo pro přecházení přes místní komunikaci a místo pro přecházení přes hlavní silnici u zahradnictví. Součástí zakázky je i nové veřejné osvětlení a výměna šesti stávajících stožárů veřejného osvětlení včetně svítidel podél silnice,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Dále je součástí zakázky i nové nástupiště autobusové zastávky na silnici třetí třídy směrem na Jitku. Předpokládaná cena za vybudování chodníků a s tím souvisejících záležitostí je 3,3 mil. Kč bez DPH. Se stavbou by se mělo začít už 1. září a hotovo by mělo být do konce října, nejpozději do konce listopadu. V rozpočtu města na rok 2021 je na výše uvedenou akci vyčleněna položka částkou 4 mil Kč.

 • Teniscentrum bude provozovat Tenis klub Jindřichův Hradec. Víceúčelové hřiště zůstane k dispozici školám

Do výzvy na pronájem sportoviště byla doručena jen jedna nabídka, a to od spolku Tenis klub Jindřichův Hradec. Nabízené nájemné je 264 000 Kč ročně. Rada města schválila uzavření smlouvy o nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2026. Součástí sportoviště jsou tři tenisové kurty s antukovým povrchem, dva tenisové kurty s povrchem Classic Clay, budova s šatnami a dalším zázemím, víceúčelové hřiště a další. „Budoucí nájemce je povinen po vzájemné dohodě umožnit využití sociálního zařízení zdarma pro případné akce pořádané městem Jindřichův Hradec. Část sportoviště – víceúčelové hřiště – bude poskytováno školám v rámci hodin tělesné výchovy,“ doplnil podmínky pronájmu místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Odkup Teniscentra schválilo zastupitelstvo města na svém dubnovém jednání. Rada města poté schválila záměr areál pronajmout.

 • Soukromý investor chce postavit přes třicet rodinných a řadových domů v lokalitě Jakubská

Společnost STOREA s.r.o. požádala radu města o vyjádření k záměru vybudování ZTV (základní technické vybavenosti) pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Jakubská v Jindřichově Hradci. Záměrem stavebníka je vybudovat základní technickou vybavenost pro výstavbu rodinných domů. Dle poslední verze zde má vzniknout 22 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů a dalších 13 pozemků pro řadové rodinné domy. Dopravní napojení lokality je plánováno z Jakubské ulice. Toto dopravní napojení si mimo jiné vyžádá pokácení 11 dubů na pozemku města. Projekt je v současné době ve fázi žádosti o územní rozhodnutí. Rada města vzala záměr na vědomí s tím, že požaduje doložit studii dopravní obslužnosti dotčené lokality v širších souvislostech s ohledem na výhledový stav zastavěnosti. Městský architekt spatřuje velký problém v absenci alternativního příjezdu na Nežárecké předměstí. „Domnívám se, že bez alternativního dopravního napojení není jakýkoliv nárůst obyvatel v této části města akceptovatelný,“ uvedl městský architekt Lukáš Soukup.
Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí


POZVÁNKA

na 30. zasedání Zastupitelstva města
Jindřichův Hradec, které se uskuteční dne 30. června 2021 v 16:00 hodin
v sále kulturního domu Střelnice

 1. Zahájení
 2. Schválení návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Schválení předloženého programu
 4. Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2020
 5. Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Bukovská voda za rok 2020
 6. Rozpočtová opatření schválená radou města
 7. Poskytnutí finančních dotací v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sociální oblasti v roce 2021
 8. Poskytnutí finanční dotace na podporu obnovy kulturního dědictví z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2021
 9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. SM/0806/2018 – Staviservis spol. s r.o.
 10. Majetkoprávní vypořádání stavby „Účelová komunikace v k.ú. Buk u J. Hradce“ – ZD J. Hradec – realizace
 11. Směna pozemků v k.ú. Jindřichův Hradec – realizace
 12. Darování části pozemku p.č. 2366/3, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – realizace
 13. Prodej části pozemku p.č. 4235/1, obec i k.ú. Jindřichův Hradec – realizace
 14. Prodej části pozemku p.č. 1383, k.ú. Otín u J. Hradce a zřízení služebnosti – realizace
 15. Prodej části pozemku p.č. 28/3 a pozemku st. p.č. 13/2 obec J. Hradec, k. ú. Políkno u J. Hradce – realizace
 16. Koupě pozemku p.č. 1930/3, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez čp/če, od Jihočeského kraje, k.ú. Jindřichův Hradec – realizace
 17. Žádost o prodej pozemku p.č. 489/1, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Políkno u Jindřichova Hradce – záměr
 18. Žádost o prodej pozemků p.č. 44/2 (nebo jeho části) a p.č. 45/5, obec Jindřichův Hradec, k.ú. Horní Žďár u Jindřichova Hradce – záměr
 19. Prodej části pozemku p.č. 1074/10, obec J. Hradec, k.ú. Děbolín -záměr
 20. Prominutí úhrady nájemného v souvislosti s koronavirovou epidemií
 21. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Jindřichohradecko za rok 2020
 22. Návrh na aktualizaci dotačních programů a vyhlášení druhých výzev
 23. Volby přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci
 24. Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj města
 25. Diskuse + interpelace členů ZMě
 26. Závěr

Ing. Jan Mlčák, MBA v. r. – starosta

 

Zdroj: Město Jindřichův Hradec